7. januára 2001
Čítaní: 37
KN 1/2001 | Vatikán
Sviatok sv. Štefana

Pápež sa z obloka svojej pracovne pred Anjel Pána krátko prihovoril veriacim a turistom, zhromaždeným na Svätopeterskom námestí.
„Vo svetle posvätných Vianoc liturgia dnes ponúka na meditáciu hrdinský príklad sv. Štefana, ktorý si mučeníckou smrťou uctil príchod Kráľa kráľov na svet. To nám naznačuje, ako máme prežívať tajomstvo Božieho narodenia… Aby sme dôstojne prijali Ježiša a predĺžili radosť posvätnej noci, treba si osvojiť náuku Evanjelia, a to aj za cenu života. Hoci nie všetci sú povolaní podobať sa Štefanovi vyliatím vlastnej krvi pre Krista, od každého kresťana sa žiada, aby žil v zhode so svojou vierou vo všetkých životných situáciách. Je to isto namáhavé i náročné, ale povzbudzuje nás dar, ktorý Pán ponúka… Anjeli oznamujú pastierom v Betleheme: Sláva Bohu na výsostiach a na zemi pokoj ľuďom dobrej vôle (Lk 2, 14). Pokoj, na ktorý ľudia tak dlho čakali a v ktorý dúfali, je jediný schopný upokojiť svedomie a srdce každého… Sám Kristus – hovorí sv. Pavol – je náš Pokoj. Keď vám zo srdca prajem pokojné prežívanie vianočných sviatkov, na každého zvolávam ochranu sv. Štefana! Nech nám on, prvomučeník, pomáha na každodennej ceste, ktorú – ako dúfame – sa nám na konci podarí zavŕšiť večnými Vianocami, v slávnostnom a radostnom prostredí svätých – v nebi.”

Páčilo sa :
0