7. januára 2001
Čítaní: 63
KN 1/2001 | Vatikán
Z homílie Jána Pavla II. na polnočnej omši 24. 12. 2000

Dnes sa nám narodil Spasiteľ je myšlienka, ktorú pápež opakoval počas celej homílie.
„V dnešný večer nám zaznieva starobylý a stále nový spev, ktorý oznamuje narodenie Pána. Zaznieva pre toho, kto bdie podobne ako pastieri pred dvetisíc rokmi; zaznieva pre toho, kto sledoval adventnú výzvu a v bdelosti očakáva radostnú zvesť, ktorá sa mení v liturgii na spev: Dnes sa nám narodil Spasiteľ.
Bdie kresťanský ľud, bdie celý svet, bdie v túto Vianočnú noc, ktorá nadväzuje na pamätnú noc pred rokom, keď bola pre všetkých dokorán otvorená Svätá brána Veľkého jubilea, brána milostí…
V túto noc slávime tajomstvo Betlehema, tajomstvo osobitnej noci, ktorá je v istom zmysle v čase i mimo času. Z lona Panny sa narodilo Dieťa, jasle sa stali kolískou nesmrteľného života.
Vianoce sú sviatkom života, pretože, Ježišu, tým, že si prišiel na svet ako každý z nás, požehnal si hodinu narodenia: hodinu, ktorá symbolicky predstavuje tajomstvo ľudskej existencie, spájajúc obavy s nádejou, bolesť s radosťou…, že prišiel na svet človek – Syn človeka (porov. Jn 16, 21).”
Svätý otec s pohnutím spomenul nepokoje v Betleheme a na Strednom východe: „Nesmie ochabnúť naša dôvera, ako ani oslabnúť úžas nad tým, čo si pripomíname. Dnes sa svetu rodí pokoj... Volá sa Ježiš, čo znamená Boh je spása, lebo on vyslobodí svoj ľud z hriechov (Mt 1, 21). Spasiteľ sa nerodí v kráľovskom paláci, i keď je poslaný založiť večné a všeobecné kráľovstvo. Rodí sa v maštali a ako prichádza medzi nás, vo svete zapaľuje oheň Božej lásky (porov. Lk 12, 49). A tento oheň nikdy nezhasne.
Pane Ježišu, klaniame sa ti v chudobe Betlehema. Urob nás svedkami tvojej lásky, tej lásky, ktorá ťa viedla k tomu, že si sa vzdal svojej božskej slávy aby si prišiel, narodil sa medzi ľuďmi a zomrel za nás.
V čase, keď Veľké jubileum vstupuje do svojej záverečnej fázy, vlož do nás svojho Ducha, aby v nás milosť vtelenia podnecovala úsilie o väčší súlad s novým životom, ktorý sme prijali v krste.
Daj, nech sa svetlo tejto noci, ktoré je silnejšie ako deň, premietne do budúcnosti a usmerňuje kroky ľudstva po cestách pokoja!
Ty, knieža pokoja, ty, Spasiteľ, ktorý sa dnes pre nás narodil, kráčaj so svojou Cirkvou po cestách, ktoré sa otvárajú pred novým tisícročím.”

Podľa VR sprac. M. D.
Páčilo sa :
0