7. januára 2001
Čítaní: 32
KN 1/2001 | Vatikán
Z myšlienok pápeža na audiencii 20. 12. 2000

Svätý otec venoval poslednú predvianočnú katechézu príprave na príchod Vykupiteľa, použijúc symbol kontrastu svetla a tmy, života a smrti, čo napokon zaznievalo aj vo všetkých vianočných príhovoroch: „Pripravujeme sa na oslavu udalosti, ktorá je v srdci dejín spásy: na vtelenie Božieho Syna, ktorý prišiel prebývať medzi nami, aby vykúpil každé ľudské stvorenie svojou smrťou na kríži. V tajomstve Vianoc je totiž prítomné aj tajomstvo Veľkej noci; v betlehemskej noci už tušíme veľkonočnú vigíliu. Svetlo, čo osvetľuje jaskyňu, poukazuje na jas zmŕtvychvstalého Krista, ktorý víťazí nad tmou hrobu. Pripravujeme sa teda na to, aby sme opäť prežili prichádzajúce vianočné sviatky a naplno prijali ich duchovné posolstvo.”
Potom Svätý otec pripomenul tradíciu – živú azda na celom svete – stavať betlehemy: „Betlehem je počas týchto dní miesto, na ktoré sa upiera zrak všetkých veriacich… V chudobnej jaskyni sa s úžasom dívame na Boha, ktorý sa z lásky stal Dieťaťom. Každému, kto ho prijíma, daruje radosť, národom zasa zmierenie a pokoj. Veľké jubileum, ktoré slávime, nás pozýva otvoriť srdce tomu, ktorý pre nás otvára brány nebeského kráľovstva.” A pápež pokračoval:
„Pripraviť sa na jeho prijatie predpokladá predovšetkým intenzívnu a dôvernú modlitbu, čo znamená urobiť mu miesto vo svojom srdci… Je to on, čo nás oslobodzuje od tmy zla, no žiada, aby sme dali svoj konkrétny príspevok, aby sa mohol naplniť jeho plán spásy. Prorok Izaiáš to opisuje sugestívnym obrazom: …vtedy bude z púšte sad a sad bude pokladaný za les. V púšti sa usadí právo a v sade sa rozhostí pravda. Účinkom pravdy bude pokoj a dielom pravdy mier a bezpečnosť navždy (Iz 32, 15-17).” Na záver pápež dodal: „Je ešte veľa práce i prekážok, ktorým musí svet čeliť a preto všetci musia cítiť morálnu povinnosť neodkladne konať skutky na podporu pokoja, mieru a pochopenia medzi ľuďmi… Nech Vianoce oživia v každom vôľu byť aktívnym a odvážnym budovateľom civilizácie lásky! Iba keď sa zapoja všetci bude môcť Micheášovo zvolanie a proroctvo – ktoré sa ozve v betlehemskej noci – priniesť svoje ovocie. Tak budeme môcť naplno prežiť kresťanské Vianoce.”

Podľa VR sprac. M. D.
Páčilo sa :
0