3. januára 2008
Čítaní: 230
KN 1/2008 | Dokumenty
Ľudská rodina – spoločenstvo pokoja
Na začiatku nového roka by som rád ženám a mužom celého sveta odovzdal srdečné želanie pokoja, s vrúcnym posolstvom nádeje. Zároveň predkladám na zamyslenie tému, ktorá mi osobitne leží na srdci: Ľudská rodina – spoločenstvo pokoja

V zdravom rodinnom živote môže človek okúsiť základné zložky pokoja: spravodlivosť a lásku medzi bratmi a sestrami, úlohu autority predstavovanej rodičmi, láskyplnú starostlivosť o najslabších členov – pretože sú malí, chorí alebo starí –, vzájomnú pomoc v životných potrebách, ochotu prijať druhého a ak je to potrebné, odpustiť mu. Rodina je teda prvou a nenahraditeľnou vychovávateľkou k pokoju. Preto sa aj násilie páchané v rodine vníma ako zvlášť neúnosné. Keď sa rodina označuje za „základnú vitálnu bunku spoločnosti“, vyjadruje to niečo podstatné. Rodina je základom spoločnosti aj z toho dôvodu, že umožňuje získať konkrétne skúsenosti pokoja.
Preto ten, kto sa stavia proti inštitúcii rodiny – hoci i nevedome –, oslabuje pokoj v celom spoločenstve, národnom i medzinárodnom, pretože oslabuje tú najdôležitejšiu „agentúru“ pokoja. Táto skutočnosť si zasluhuje, aby sme sa nad ňou zvlášť zamysleli: všetko, čo vedie k oslabeniu rodiny založenej na manželstve muža a ženy, čo priamo alebo nepriamo prekáža ochote zodpovedne prijať nový život, čo bráni prednostnému právu rodiny niesť zodpovednosť za výchovu detí, predstavuje objektívnu prekážku na ceste pokoja. Rodina potrebuje domov, prácu a spravodlivé ocenenie domácej práce rodičov, potrebuje školu pre deti a pre všetkých základnú zdravotnú starostlivosť. Keď sa spoločnosť a politici neusilujú rodinám v týchto oblastiach pomáhať, zbavujú sa základného zdroja slúžiaceho pokoju. Najmä prostriedky spoločenskej komunikácie – pre výchovné možnosti, ktorými disponujú – nesú osobitnú zodpovednosť za to, aby podporovali úctu k rodine, objasňovali jej očakávania a práva a predstavovali jej krásu.


Rodina, ľudské spoločenstvo a životné prostredie
Rodina potrebuje domov a jej primerané životné prostredie, do ktorého môže votkať svoje vzťahy. Chrániť životné prostredie neznamená, že budeme považovať prírodu alebo živočíšnu ríšu za dôležitejšiu, ako sú ľudia. Má to skôr znamenať, že si nemáme egoisticky myslieť, že je nám úplne k dispozícii, pretože aj budúce generácie majú právo mať úžitok zo stvorenia, aby mohli prejaviť tú istú zodpovednú slobodu, ktorú si nárokujeme pre seba my. Nesmieme pritom zabúdať ani na chudobných, ktorí sú mnohokrát vylúčení z užívania dobier stvorenstva určených všetkým. Dnes sa ľudstvo obáva o budúcu ekologickú rovnováhu. Je dobré, že sa hodnotenia a odhady v tomto smere robia rozvážne, v dialógu s odborníkmi a vedcami, bez ideologického urýchľovania vedúceho k unáhleným záverom. Predovšetkým sa treba spoločne dohodnúť na prijateľnom modeli udržateľného rozvoja, ktorý pri rešpektovaní ekologickej rovnováhy bude garantovať dobro pre všetkých.


Rodina, ľudské spoločenstvo a ekonómia
Základnou podmienkou pokoja v jednotlivých rodinách je, že sa opierajú o solídny základ spoločne prežívaných duchovných a etických hodnôt. Treba však dodať, že rodina má autentickú skúsenosť pokoja, keď nikomu nič potrebné nechýba a rodinný majetok – ktorý je plodom práce niektorých členov, šetrnosti iných a aktívnej spolupráce všetkých – je dobre spravovaný v solidarite, bez nestriedmosti či plytvania. Pre rodinný pokoj je teda na jednej strane potrebná otvorenosť voči transcendentnému dedičstvu hodnôt, no na druhej strane je dôležité aj prezieravo sa starať o materiálne dobrá či medziľudské vzťahy. Zanedbávanie tejto zložky má za následok narušenie vzájomnej dôvery z dôvodu neistých perspektív ohrozujúcich budúcnosť rodinného jadra. Podobná úvaha platí aj pre inú veľkú rodinu, ktorou je ľudstvo ako celok. Treba podporovať správne a úprimné vzťahy medzi jednotlivými ľuďmi i medzi národmi, umožňujúce všetkým spolupracovať na dosiahnutí rovnosti a spravodlivosti.


Rodina, ľudské spoločenstvo a morálny zákon
Rodina žije v pokoji, ak sa všetky jej zložky podriaďujú jednej spoločnej norme: to totiž zabraňuje egoistickému individualizmu a spája jednotlivcov, čo podporuje ich harmonické spolužitie a cieľovo zameranú činnosť... Na dosiahnutie pokoja je potrebný spoločný zákon, ktorý pomôže slobode, aby bola skutočne sama sebou, a nielen slepou vôľou, a aby ochránila slabého pred svojvôľou silnejšieho. Nechýbajú ani viaceré situácie, v ktorých slabý musí skloniť hlavu nie pred požiadavkami spravodlivosti, ale pred holou silou toho, kto má viac prostriedkov ako on. Treba to ešte raz zdôrazniť: sila musí byť vždy udržiavaná na uzde pomocou zákona, a to musí platiť aj vo vzťahoch medzi suverénnymi štátmi.


Prekonávanie konfliktov a odzbrojovanie
Ľudstvo dnes, žiaľ, prežíva veľké rozkoly a silné konflikty vrhajúce hlboké tiene na jeho budúcnosť. Rozsiahle oblasti planéty sú zasiahnuté rastúcimi napätiami, zatiaľ čo nebezpečenstvo, že budú pribúdať krajiny, ktoré vlastnia nukleárne zbrane, vyvoláva v každom zodpovednom človeku odôvodnené obavy... Za tento smrtonosný obchod nesú zodpovednosť mnohí: sú to krajiny priemyselne rozvinutého sveta, ktoré získavajú z predaja zbraní tučné zisky, a sú to tiež oligarchie panujúce v mnohých chudobných krajinách, ktoré chcú posilniť svoje postavenie nadobúdaním čoraz sofistikovanejších zbraní. Je nutné, aby sa zmobilizovali všetci ľudia dobrej vôle a aby dosiahli dohody smerujúce k efektívnemu odzbrojeniu, predovšetkým v oblasti nukleárnych zbraní.
Osobitnú myšlienku si zasluhuje aj spomienka na 25. výročie prijatia Charty práv rodiny zo strany Svätej stolice (1983 – 2008), ako aj 40. výročie slávenia prvého Svetového dňa pokoja (1968 – 2008). Práve vo svetle týchto významných udalostí vyzývam každého muža a každú ženu, aby si jasnejšie uvedomili svoju príslušnosť k jedinej ľudskej rodine a aby sa usilovali o to, aby spolužitie na zemi čoraz viac odzrkadľovalo toto presvedčenie, od ktorého závisí nastolenie pravého a trvalého mieru. Ďalej vyzývam veriacich, aby neprestajne prosili Boha o veľký dar pokoja.

BENEDIKT XVI. (krátené, celý text na www.kbs.sk)
Páčilo sa :
0
3. januára 2008
Čítaní: 0
KN 1/2008 | Dokumenty
Ľudská rodina – spoločenstvo pokoja
Na začiatku nového roka by som rád ženám a mužom celého sveta odovzdal srdečné želanie pokoja, s vrúcnym posolstvom nádeje. Zároveň predkladám na zamyslenie tému, ktorá mi osobitne leží na srdci: Ľudská rodina – spoločenstvo pokoja

V zdravom rodinnom živote môže človek okúsiť základné zložky pokoja: spravodlivosť a lásku medzi bratmi a sestrami, úlohu autority predstavovanej rodičmi, láskyplnú starostlivosť o najslabších členov – pretože sú malí, chorí alebo starí –, vzájomnú pomoc v životných potrebách, ochotu prijať druhého a ak je to potrebné, odpustiť mu. Rodina je teda prvou a nenahraditeľnou vychovávateľkou k pokoju. Preto sa aj násilie páchané v rodine vníma ako zvlášť neúnosné. Keď sa rodina označuje za „základnú vitálnu bunku spoločnosti“, vyjadruje to niečo podstatné. Rodina je základom spoločnosti aj z toho dôvodu, že umožňuje získať konkrétne skúsenosti pokoja.
Preto ten, kto sa stavia proti inštitúcii rodiny – hoci i nevedome –, oslabuje pokoj v celom spoločenstve, národnom i medzinárodnom, pretože oslabuje tú najdôležitejšiu „agentúru“ pokoja. Táto skutočnosť si zasluhuje, aby sme sa nad ňou zvlášť zamysleli: všetko, čo vedie k oslabeniu rodiny založenej na manželstve muža a ženy, čo priamo alebo nepriamo prekáža ochote zodpovedne prijať nový život, čo bráni prednostnému právu rodiny niesť zodpovednosť za výchovu detí, predstavuje objektívnu prekážku na ceste pokoja. Rodina potrebuje domov, prácu a spravodlivé ocenenie domácej práce rodičov, potrebuje školu pre deti a pre všetkých základnú zdravotnú starostlivosť. Keď sa spoločnosť a politici neusilujú rodinám v týchto oblastiach pomáhať, zbavujú sa základného zdroja slúžiaceho pokoju. Najmä prostriedky spoločenskej komunikácie – pre výchovné možnosti, ktorými disponujú – nesú osobitnú zodpovednosť za to, aby podporovali úctu k rodine, objasňovali jej očakávania a práva a predstavovali jej krásu.


Rodina, ľudské spoločenstvo a životné prostredie
Rodina potrebuje domov a jej primerané životné prostredie, do ktorého môže votkať svoje vzťahy. Chrániť životné prostredie neznamená, že budeme považovať prírodu alebo živočíšnu ríšu za dôležitejšiu, ako sú ľudia. Má to skôr znamenať, že si nemáme egoisticky myslieť, že je nám úplne k dispozícii, pretože aj budúce generácie majú právo mať úžitok zo stvorenia, aby mohli prejaviť tú istú zodpovednú slobodu, ktorú si nárokujeme pre seba my. Nesmieme pritom zabúdať ani na chudobných, ktorí sú mnohokrát vylúčení z užívania dobier stvorenstva určených všetkým. Dnes sa ľudstvo obáva o budúcu ekologickú rovnováhu. Je dobré, že sa hodnotenia a odhady v tomto smere robia rozvážne, v dialógu s odborníkmi a vedcami, bez ideologického urýchľovania vedúceho k unáhleným záverom. Predovšetkým sa treba spoločne dohodnúť na prijateľnom modeli udržateľného rozvoja, ktorý pri rešpektovaní ekologickej rovnováhy bude garantovať dobro pre všetkých.


Rodina, ľudské spoločenstvo a ekonómia
Základnou podmienkou pokoja v jednotlivých rodinách je, že sa opierajú o solídny základ spoločne prežívaných duchovných a etických hodnôt. Treba však dodať, že rodina má autentickú skúsenosť pokoja, keď nikomu nič potrebné nechýba a rodinný majetok – ktorý je plodom práce niektorých členov, šetrnosti iných a aktívnej spolupráce všetkých – je dobre spravovaný v solidarite, bez nestriedmosti či plytvania. Pre rodinný pokoj je teda na jednej strane potrebná otvorenosť voči transcendentnému dedičstvu hodnôt, no na druhej strane je dôležité aj prezieravo sa starať o materiálne dobrá či medziľudské vzťahy. Zanedbávanie tejto zložky má za následok narušenie vzájomnej dôvery z dôvodu neistých perspektív ohrozujúcich budúcnosť rodinného jadra. Podobná úvaha platí aj pre inú veľkú rodinu, ktorou je ľudstvo ako celok. Treba podporovať správne a úprimné vzťahy medzi jednotlivými ľuďmi i medzi národmi, umožňujúce všetkým spolupracovať na dosiahnutí rovnosti a spravodlivosti.


Rodina, ľudské spoločenstvo a morálny zákon
Rodina žije v pokoji, ak sa všetky jej zložky podriaďujú jednej spoločnej norme: to totiž zabraňuje egoistickému individualizmu a spája jednotlivcov, čo podporuje ich harmonické spolužitie a cieľovo zameranú činnosť... Na dosiahnutie pokoja je potrebný spoločný zákon, ktorý pomôže slobode, aby bola skutočne sama sebou, a nielen slepou vôľou, a aby ochránila slabého pred svojvôľou silnejšieho. Nechýbajú ani viaceré situácie, v ktorých slabý musí skloniť hlavu nie pred požiadavkami spravodlivosti, ale pred holou silou toho, kto má viac prostriedkov ako on. Treba to ešte raz zdôrazniť: sila musí byť vždy udržiavaná na uzde pomocou zákona, a to musí platiť aj vo vzťahoch medzi suverénnymi štátmi.


Prekonávanie konfliktov a odzbrojovanie
Ľudstvo dnes, žiaľ, prežíva veľké rozkoly a silné konflikty vrhajúce hlboké tiene na jeho budúcnosť. Rozsiahle oblasti planéty sú zasiahnuté rastúcimi napätiami, zatiaľ čo nebezpečenstvo, že budú pribúdať krajiny, ktoré vlastnia nukleárne zbrane, vyvoláva v každom zodpovednom človeku odôvodnené obavy... Za tento smrtonosný obchod nesú zodpovednosť mnohí: sú to krajiny priemyselne rozvinutého sveta, ktoré získavajú z predaja zbraní tučné zisky, a sú to tiež oligarchie panujúce v mnohých chudobných krajinách, ktoré chcú posilniť svoje postavenie nadobúdaním čoraz sofistikovanejších zbraní. Je nutné, aby sa zmobilizovali všetci ľudia dobrej vôle a aby dosiahli dohody smerujúce k efektívnemu odzbrojeniu, predovšetkým v oblasti nukleárnych zbraní.
Osobitnú myšlienku si zasluhuje aj spomienka na 25. výročie prijatia Charty práv rodiny zo strany Svätej stolice (1983 – 2008), ako aj 40. výročie slávenia prvého Svetového dňa pokoja (1968 – 2008). Práve vo svetle týchto významných udalostí vyzývam každého muža a každú ženu, aby si jasnejšie uvedomili svoju príslušnosť k jedinej ľudskej rodine a aby sa usilovali o to, aby spolužitie na zemi čoraz viac odzrkadľovalo toto presvedčenie, od ktorého závisí nastolenie pravého a trvalého mieru. Ďalej vyzývam veriacich, aby neprestajne prosili Boha o veľký dar pokoja.

BENEDIKT XVI. (krátené, celý text na www.kbs.sk)
Páčilo sa :
0