10. januára 2018
Čítaní: 63
KN 1/2018 | Vatikán
Bez Ježiša nie sú Vianoce
Generálna audiencia pápeža Františka v stredu 27. decembra 2017 mala vianočný charakter. Aulu Pavla VI. zaplnili najmä zahraniční pútnici, ktorí pricestovali do Ríma na vianočné sviatky. Svätý Otec tentoraz nepokračoval v cykle katechéz o svätej omši, ale rozhodol sa pre tému súvisiacu s Vianocami.

Dnes by som sa chcel s vami pristaviť pri význame sviatkov Narodenia Pá­na Ježiša Krista, ktoré v týchto dňoch prežívame vo viere a počas slávení. Stavba betlehema a predovšetkým liturgia, prostredníctvom svojich biblických čítaní a svojich tradičných spevov, nám dávajú znovu prežívať ono ,dnes‘, keď sa nám narodil Spasiteľ, Kristus Pán (porov. Lk 2, 11).“


Bez Ježiša neexistujú Vianoce
„V našich časoch, predovšetkým v Európe, sme svedkami istého druhu potierania podstaty Vianoc. V mene akéhosi falošného rešpektu, ktorý nie je kresťanský a za ktorým sa často ukrýva snaha vytlačiť vieru na okraj, sa z tohto sviatku odstra­ňuje akákoľvek súvislosť s Ježišovým narodením. V skutočnosti je však práve táto udalosť tými jedinými skutočnými Vianocami! Bez Ježiša neexistujú Vianoce; je to nejaký iný sviatok, avšak nie Vianoce. Ak je v centre on, potom aj všetko navôkol, čiže svetielka, zvuky, rozličné miestne tradície vrátane typických jedál, všetko prispieva k vytvoreniu atmosféry sviatku, ale s Ježišom v centre. No ak odstránime jeho, svetlo hasne a všetko sa stáva predstieraným, vonkajškovým.“

Skutočným darom je Ježiš
„Prostredníctvom ohlasovania Cirkvi sme my, tak ako pastieri z evanjelia, vedení hľadať a nachádzať skutočné svetlo, to Ježišovo, ktorý, stávajúc sa človekom tak ako my, sa ukazuje prekvapujúcim spôsobom: rodí sa z chudobného neznámeho dievčaťa, ktoré ho privedie na svet v maštali, len s pomocou manžela. Svet si nič nevšimne, ale v nebi anjeli, ktorí vedia o čo ide, jasajú! A takto sa nám Boží Syn ukazuje aj dnes, ako Boží dar ľudstvu, ktoré je ponorené do noci a do mrákav spánku (porov. Iz9, 1). Ešte aj dnes sme svedkami toho, že často ľudstvo uprednostňuje tmu, lebo vie, že svetlo by odhalilo všetky tie činy a tie myšlienky, za ktoré by sa muselo červenať a hrýzlo by ho svedomie. Tak uprednostňujeme zotrvávať vo tme a nezatriasť svojimi zlými návykmi. Môžeme si teda položiť otázku, čo znamená prijať Boží dar, ktorým je Ježiš. Ako nás to on sám naučil prostredníctvom svojho života, znamená to dennodenne sa stávať nezištným darom pre tých, ktorých stretávame na našej ceste. Preto si na Vianoce vzájomne dávame dary. Tým skutočným darom pre nás je Ježiš, a tak ako on, aj my chceme byť darom pre druhých. A keďže chceme byť darom pre druhých, vzájomne si dávame dary – ako znak, znamenie tohto postoja, ktorému nás učí Ježiš. Apoštol Pavol nám ponúka zhrňujúce vysvetlenie, keď píše: ,Zjavila sa Božia milosť na spásu všetkým ľuďom a vychováva nás, aby (...) sme žili v tomto veku triezvo, spravodlivo a nábožne‘ (Tít 2, 11 – 12). Bo­žia milosť ,sa zjavila‘ v Ježišovi, v tvári Boha, ktorého Panna Mária priviedla na svet, tak ako prichádza každé dieťa tohto sveta, on však neprišiel ,zo zeme‘, prišiel ,z neba‘, od Boha.“

Boh chce budovať nový svet
„A nakoniec posledný dôležitý aspekt: na Vianoce môžeme vidieť, ako sú ľudské dejiny, ktorými hýbu mocní tohto sveta, navštívené Boží­ mi dejinami. A Boh do nich zapája
tých, ktorí sú vytisnutí na okraj spoločnosti, ako prvých adresátov jeho daru, čiže spásy, ktorú Ježiš priniesol. S maličkými a opovrhnutými Ježiš vytvára priateľstvo, ktoré pokračuje v čase a ktoré živí nádej v lepšiu budúcnosť. Tieto osoby, reprezentované pastiermi z Betlehema,
,ožiarila Pánova sláva‘ (Lk 2, 9). Boli vylúčení na okraj, neobľúbení, opovrhovaní, a práve im sa zjavila tá veľká novina ako prvým. Týmto ľuďom, ktorých reprezentujú betlehemskí pastieri, sa zjavuje veľké svetlo, ktoré ich
vedie priamo k Ježišovi. S nimi a v každom čase chce Boh budovať nový svet; svet, v ktorom už viac ľudia nie sú odmietaní, zneužívaní a zbedačení. Drahí bratia a sestry, otvorme v týchto dňoch myseľ a srdce, aby sme prijali túto milosť. Ježiš je Božím darom pre nás a ak ho prijmeme, aj my sa tak môžeme stať pre druhých
Božím darom, predovšetkým pre tých, čo nikdy nezakúsili pozornosť a nehu.“

 
–VRSK–, SNÍMKA: PROFIMEDIA.SK
Páčilo sa :
0