10. januára 2018
Čítaní: 48
KN 1/2018 | Vatikán
Boh sa nachádza vo všetkých situáciách
Svätý Otec František slávil na Štedrý deň 24. decembra 2017 svätú omšu v noci Narodenia Pána v preplnenej Bazilike sv. Petra vo Vatikáne. Pápež pri nej hovoril o radosti, ktorú sme povolaní zdieľať, sláviť a zvestovať.

 V úvode slávenia predniesol diakon v latinskom jazyku spev kalendy ohlasujúci udalosť narodenia Ježiša Krista v Betleheme v 42. roku panovania cisára Oktaviána Augusta. Slávnosť pokračovala odhalením sošky Dieťaťa Ježiša, ktorého si incenzom uctil aj Svätý Otec. V homílii pápež František prirovnal okolnosti Ježišovho narodenia k osudom dnešných migrantov. Pripomenul, že „Boží Syn sa musel narodiť v maštali, pretože jeho vlastní nemali pre neho miesto“. Nútený odchod „V krokoch Jozefa a Márie sa ukrývajú mnohé kroky. Vidíme stopy celých rodín, ktoré sú dnes nútené odísť. Vidíme stopy miliónov ľudí, ktorí si nevyberajú odchod, ale sú donútení odtrhnúť sa od svojich drahých, sú vyhnaní zo svojej krajiny. V mnohých prípadoch je tento odchod plný nádeje, plný budúcnosti; vmnohých iných prípadoch má tento odchod jediné meno: prežiť. Prežiť súčasných herodesov, ktorí s cieľom vnucovania svojej moci a zväčšenia svojich bohatstiev nemajú žiaden problém prelievať nevinnú krv.“ Vylúčení ho videli ako prví „V tej noci ten, čo nemal miesto, aby sa narodil, je ohlasovaný tým, čo nemali miesto pri stoloch a v uliciach mesta. Pastieri sú prvými adresátmi tejto dobrej zvesti. Kvôli svojej práci boli mužmi a ženami, ktorí museli žiť na okraji spoločnosti. Ich podmienky života; miesta, kde boli nútení sa zdržiavať, im prekážali zachovávať všetky obradné predpisy o náboženskej čistote, a z tohto dôvodu boli považovaní za nečistých. Mužovia a ženy, od ktorých bolo treba zachovať si odstup a mať z nich obavy; medzi veriacimi ich považovali za pohanov, medzi spravodlivými za hriešnikov, medzi občanmi za cudzincov. Im – pohanom, hriešnikom a cudzincom – anjel vraví: ,Nebojte sa! Zvestujem vám veľkú radosť, ktorá bude patriť všetkým ľuďom: Dnes sa vám v Dávidovom meste narodil Spasiteľ, Kristus Pán‘ (Lk 2, 10 – 11).“ Vianoce ako čas premeny „Viera tejto noci nás privádza k tomu, aby sme rozpoznali Boha prítomného vo všetkých situáciách, o ktorých sa domnievame, že v nich absentuje. Je v netaktnom návštevníkovi, mnohokrát nerozpoznateľný, keď kráča po našich mestách, v našich štvrtiach, cestuje v našich autobusoch a ktorý búcha na naše dvere. Vianoce sú časom na premenu sily strachu na silu lásky, silu novej predstavivosti lásky. Lásky, ktorá si nezvyká na nespravodlivosť, akoby to bolo niečo prirodzené, ale má odvahu uprostred napätí a konfliktov stať sa ,domom chleba‘, pohostinnou zemou. Vbetlehemskom Dieťati nám Boh prichádza v ústrety, aby nás urobil protagonistami života, ktorý nás obklopuje. Ponúka sa, aby sme ho
vzali do náručia, aby sme ho zdvihli a objali. Aby sme v ňom nemali strach vziať do náručia, zdvihnúť a objať vysmädnutého, cudzinca, nahého, chorého, väzneného. V tomto
Dieťati nás Boh pozýva, aby sme sa naplnili nádejou. Pozýva nás, aby sme sa stali ohlasovateľmi úsvitu pre mnohých, čo podľahli pod váhou opustenosti, ktorá sa rodí z toho, že človek nachádza mnoho dverí zatvorených. V tomto Dieťati nás Boh robí protagonistamijeho pohostinnosti.“
  

–VRSK–, SNÍMKA: PROFIMEDIA.SK
Páčilo sa :
0