10. januára 2018
Čítaní: 55
KN 1/2018 | Vatikán
Ježiš je prítomný v utrpeniach sveta
Svätý Otec František sa 25. decembra 2017 prihovoril veriacim a všetkým ľuďom dobrej vôle svojím tradičným vianočným posolstvom. Všetkým poprial požehnané Vianoce a udelil požehnanie mestu Rímu a svetu.

 „V Betleheme sa narodil Ježiš, z Panny Márie. Nenarodil sa z vôle človeka, ale ako dar lásky Boha Otca, ktorý ,tak miloval svet, že dal svojho jednorodeného Syna, aby nezahynul nik, kto v neho verí, ale aby mal večný život‘ (Jn 3, 16). Dnes, keď vo svete vanú vetry vojny a zastaraný model rozvoja ďalej spôsobuje ľudský, sociálny a environmentálny úpadok, nás Vianoce upriamujú na znamenie Dieťaťa a na to, aby sme ho rozpoznali v tvárach detí, osobitne tých, pre ktoré, tak ako pre Ježiša, niet
miesta v hostinci (porov.
Lk 2, 7). Vidíme Ježiša v deťoch Blízkeho východu, ktoré ďalej trpia pre rastúce napätia medzi Izraelčanmi a Palestínčanmi. V tento sviatočný
deň vyprosujeme od Pána pokoj pre Jeruzalem a pre celú Svätú zem. Modlíme sa, aby medzi stranami prevážila vôľa pokračovať v dialógu a mohlo sa rokovaním konečne dospieť k riešeniu, ktoré by umožnilo mierovú koexistenciu dvoch štátov v rámci vzájomne odsúhlasených a medzinárodne uznaných hraníc. Vidíme Ježiša v tvárach sýrskych detí, stále poznačených vojnou, čo skrvavila krajinu v týchto rokoch. Vidíme Ježiša v deťoch Iraku – stále doráňaného a rozdeleného násilnosťami, ktoré ho zasahovali posledných pätnásť rokov; iv deťoch Jemenu, kde prebieha konflikt, na ktorý sa z veľkej časti zabúda. Vidíme Ježiša v deťoch Afriky, predovšetkým v tých, ktoré
trpia v Južnom Sudáne, Somálsku, Burundi, Konžskej demokratickej republike, Stredoafrickej republike a v Nigérii. Vidíme Ježiša v deťoch
celého sveta – na miestach, kde sú mier a bezpečnosť ohrozené. Vidíme Ježiša v deťoch, ktorých rodičia nemajú prácu a zápasia s tým, aby
svojim deťom mohli ponúknuť bezpečnú a pokojnú budúcnosť. Ježiš dobre pozná, aká je to bolesť, keď človeka neprijmú. Nech naše srdce neostane zatvorené, tak ako zostali zavreté betlehemské domy.“

–VRSK–
Páčilo sa :
0