8. marca 2017
Čítaní: 572
KN 10/2017 | Jubileá kňazov
Jubileá kňazov 10/2017
  • P. prof. RNDr. Ladislav Csontos SJ, PhD., rehoľný kňaz v Bratislave, sa 25. marca dožíva 65 rokov.
  • P. Mgr. Dominik Zbigniew Lejman OSPPE, farár vo farnosti Trnava-Tulipán, sa 23. marca dožíva 50 rokov.
  • P. Mgr. Ján Meľuch CM, kaplán vo farnosti Lučenec-Rúbanisko, sa 23. marca dožíva 60 rokov.
  • Vdp. Pavol Rebjak, na odpočinku v Repejove, sa 21. marca dožíva 65 rokov.
  • Vdp. Ing. Mgr. Jozef Sliepka, na odpočinku v Novej Dubnici, sa 19. marca dožíva 90 rokov.
  • Vdp. Mgr. Pavol Špita, farár v Tepličke nad Váhom, sa 24. marca dožíva 50 rokov.
     
Jubilantom Želáme
hojnosť BoŽieho poŽehnania
(SPRACOVANÉ PODĽA PODKLADOV Z BÚ)
Páčilo sa :
0