7. marca 2018
Čítaní: 112
KN 10/2018 | Vatikán
Nezabudnime, že prvým oltárom je kríž
Pápež František v stredu 28. februára prijal na generálnej audiencii vyše 12-tisíc pútnikov. V katechéze pokračoval v cykle o svätej omši, pričom prešiel k rozoberaniu jednotlivých prvkov bohoslužby obety. Tentoraz sa venoval najmä významu prinášania obetných darov na oltár, ktorým sa začína liturgia Eucharistie.
GENERÁLNA AUDIENCIA
„Po liturgii slova – pri ktorej som sa pristavil v predošlých katechézach – nasleduje ďalšia konštitutívna časť svätej omše, ktorou je liturgia Eucharistie. V nej prostredníctvom svätých znamení Cirkev ustavične sprítomňuje obetu novej zmluvy spečatenú Ježišom na oltári kríža.“
 
Oltár kríža
„Prvým kresťanským oltárom bol oltár kríža. A keď prichádzame k oltáru, aby sme slávili svätú omšu, naša pamäť smeruje k oltáru kríža, kde sa odohrala prvá obeta. Kňaz, ktorý pri svätej omši zastupuje Ježi- ša Krista, koná to, čo samotný Pán konal pri Poslednej večeri a čo pri nej učeníkom odovzdal: vzal chlieb a kalich, vzdával vďaky a dával učeníkom, hovoriac: Vezmite a jedzte, ... pite: toto je moje telo, ... toto je kalich mojej krvi. Toto robte na moju pamiatku. Cirkev poslušná Ježišovmu príkazu usporiadala liturgiu Eucharistie do momentov zodpovedajúcich slovám a gestám, ktoré vykonal Kristus v predvečer svojho umučenia. Tak pri príprave obetných darov k oltáru prinášame chlieb a víno, čiže prvky, ktoré Kristus vzal do svojich rúk. Pri eucharistickej modlitbe vzdávame Bohu vďaky za dielo vykúpenia a obetné dary sa stávajú
telom a krvou Ježiša Krista.“
 
Boží ľud prináša obetné dary
„Prvému Ježišovmu gestu: vzal chlieb a kalich vína, zodpovedá teda príprava obetných darov. To je prvá časť liturgie Eucharistie. Je dobré, keď samotní veriaci prinášajú kňazovi chlieb a víno, lebo oni znamenajú duchovnú obetu Cirkvi, ktorá je tam zhromaždená na Eucharistiu. Aj keď dnes veriaci už neprinášajú zo svojho, ako kedysi, jednak obrad prinášania týchto darov si zachováva duchovnú silu a význam (Všeobecné smernice Rímskeho misála, 73). V tomto ohľade je dôležité, že biskup pri vysviacke nového presbytera, keď mu odovzdáva chlieb a víno, hovorí: ,Prijmi obety svätého ľudu a obetuj ich Bohu‘ (Rímsky pontifkál – Obrad vysviacky kňazov). Je to Boží ľud, ktorý prináša obetu, chlieb a víno, tú veľkú obetu na svätú omšu! Takže, v znamení chleba a vína veriaci ľud kladie vlastnú obetu do rúk kňaza, ktorý ju kladie na oltár či Pánov stôl, ,ktorý je stredom celej eucharistickej liturgie‘ (Všeobecné smernice Rímskeho misála, 73). Čiže centrom svätej omše je oltár a oltárom je Kristus. V plodoch zeme a práce ľudských rúk sa teda obetuje úsilie veriacich urobiť zo seba samých, v poslušnosti Božiemu slovu, obetu milú Bohu Otcovi Všemohúcemu, pre dobro celej jeho svätej Cirkvi. Tak život veriacich, ich utrpenie, ich modlitba a ich práca sa spájajú s Kristovým životom, s jeho vzdávaním chvály, utrpením, modlitbou, prácou a s jeho dokonalou obetou, a tak nadobúdajú novú hodnotu (Katechizmus Katolíckej cirkvi, 1368).“
 
Oltárom je Kristus
„Iste, naša obeta je maličkosťou, avšak Kristus potrebuje toto málo. Pán nás žiada o málo, no dáva nám mnoho. Žiada od nás v každodennom živote dobrú vôľu, žiada
otvorené srdce, žiada vôľu stávať sa lepšími, aby sme prijali jeho, ktorý nám obetuje seba samého v Eucharistii. Žiada od nás tieto symbolické obetné dary, ktoré sa potom stanú jeho telom a jeho krvou. Obraz tohto obetujúceho pohybu modlitby predstavuje kadidlo, ktoré pohlcované ohňom uvoľňuje vonný dym stúpajúci nahor. Incenzovať obetné dary, ako to robíme v slávnostné dni, incenzovať kríž, oltár, kňaza a kňazský ľud, viditeľne ukazuje obetné puto spájajúce všetky tieto skutočnosti s Kristovou
obetou. A nezabudnime: je tu oltár, ktorým je Kristus, avšak vždy s odkazom na prvý oltár, ktorým je kríž. A na oltár, ktorým je Kristus, prinášame to málo našich darov,
chlieb a víno, ktoré sa potom stanú mnohým: samotným Ježišom, ktorý sa nám dáva. Toto všetko vyjadruje aj modlitba nad obetnými darmi. V nej kňaz prosí Boha, aby prijal dary, ktoré mu Cirkev obetuje, vyprosujúc ovocie tejto vznešenej výmeny medzi našou chudobou a jeho bohatstvom. V chlebe a vo víne mu prinášame obetu nášho života, aby bola premenená Duchom Svätým v obete Krista a stala sa s ním jedinou duchovnou obetou milou Otcovi. Zatiaľ čo sa takto uzatvára príprava obetných darov, pripravujeme sa na eucharistickú modlitbu.“
 
Prišli aj pútnici zo Slovenska
Medzi vyše dvoma stovkami slovenských pútnikov boli veriaci z farností Doľany, Častá, Spišská Belá, Spišské Podhradie, Podhorany pri Prešove, ako aj učitelia z Cirkevnej základnej školy sv. Demetra v Ražňanoch a spoločenstvo Gymnázia Jána Adama Raymana v Prešove.
–VRSK–
SNÍMKA: PROFIMEDIA.SK
Páčilo sa :
0