28. marca 2012
Čítaní: 33
Posol nádeje v krajine rozdelených sŕdc
PápeŽ Benedikt XVI. absolvoval prvú časť svojej apoštolskej cesty do Mexika a na Kubu 23. – 29. marca veľmi úspešne. Mexiko ho prijalo vrúcne, so všetkou pohostinnosťou

Svätý Otec neprišiel iba pre obyvateľov jediného štátu Guanajuato, ktorý si vybral, ale – ako zdôraznil hneď pri prílete do Mexika – „jeho návšteva symbolicky zahrnovala všetky národy Latinskej Ameriky“. Cieľ jeho cesty sa tiež spájal s 200. výročím vyhlásenia nezávislosti Mexika.
Už na palube lietadla pred 70 novinármi z celého sveta povedal, že Cirkev chce pomáhať „v duchu dia­lógu“, ale vždy stojí „na strane slobody“. Jej cieľom je „vzdelávať a tak vychovávať k zodpovednosti, vzdelávať svedomie tak v individuálnej, ako aj vo verejnej sfére“. U mnohých katolíkov je totiž podľa pápeža prítomný istý druh „schizofrénie medzi individuálnou a verejnou morálkou“. Sú „veriaci katolíci, ale vo verejnom živote nasledujú iné cesty, ktoré nekorešpondujú s veľ­kými hodnotami evanjelia“.

 

Radostné prijatie v období skúšok
Po 14-hodinovom lete Svätého Otca čakalo na mexickom letisku milé privítanie prezidentom Felipom Calderónom s manželkou. Prezident v uvítacom príhovore priznal prob­lémy a ťažkosti svojho národa, pripomenul však, že Mexiko má svoje princípy: rodinu, slobodu, spravodlivosť. Príchod pápeža nazval „radostným prijatím v období skúšok“ a vyjadril presvedčenie, že návšteva prinesie krajine novú nádej. Neskrýval hrdosť nad tým, že Mexiko je prvou latinskoamerickou krajinou, ktorú pápež Benedikt XVI. navštívil. „Vítame vás s otvoreným srdcom a náručím,“ dodal. Svätý Otec prejavil veľkú radosť z pohostinného prijatia. Zdôraznil, ako veľmi túži povzbudiť obyvateľov, upevniť ich nádej, podnietiť ich k obnove počúvania Božieho slova, k sviatostiam a k celkovému súladu života. Lebo „takto sa budú môcť deliť o svoju nádej so všetkými ako misionári me­dzi vlastnými bratmi“. Pápež ďalej objasnil, že „viera v Boha ponúka isto­tu stretnutia sa s ním, prijatia jeho milostí a na tom sa zakladá nádej toho, kto verí“. Napokon pridal výzvu, ktorú predniesol aj na sviatok Panny Márie Guadalupskej v Ríme 12. decembra: „Pokračujte bez toho, aby ste sa nechali znechutiť, v rozvoji spoločnosti založenej na budovaní dobra, na víťazstve lásky a rozmachu spravodlivosti.“ Po oficiálnom uvítaní čakalo pápeža prekvapenie v podobe tradičných tancov folklórneho súboru a vzápätí mal možnosť pozdraviť veľkú skupinu detí a chorých. Podľa oficiálnych odhadov ho vítalo okolo 600- až 700-tisíc ľudí.

 

Pápež deťom:
Láska nie je ohraničená vekom
Svätý Otec sa na druhý deň stretol s guvernérom štátu Guanajuato Jua­nom Manuelom Olivom Ramírezom a jeho rodinou. Pred vstupom do mesta ho pozdravil primátor Edgar Castro Cerillo, ktorý mu odo­vzdal symbolické kľúče od mesta. Svätý Otec priniesol primátorovi do daru faksimile Pontifikálu Bonifáca IX., vernej kópie manuskriptu Vaticano latino 3747, ktorý sa nachá­dza vo Vatikánskej knižnici. Súkromné stretnutie s prezidentom Felipom Calderónom sa uskutočnilo v paláci La Casa del Conde Rul, sídle vlády mexického štátu Guanajuato. Potom sa Svätý Otec v sprie­vode leónskeho arcibiskupa Josého Guadalupa Martína Rábaga stretol s deťmi na Námestí La Paz pred palácom La Casa del Conde Rul. Keďže ide o malé námestie, Benedikt XVI. sa im prihovoril z balkóna paláca. Uistil deti, že v jeho srdci zaujímajú veľmi dôležité miesto. „A v tejto chvíli by som chcel, aby to vedeli všetky deti Mexika, zvlášť tie, ktoré znášajú ťarchu utrpenia, opustenosti, násilia alebo hladu, ktorý ste v týchto mesiacoch silne pocítili pre sucho v niektorých regiónoch,“ dodal. „Boh si želá šťastie človeka,“ povedal Svätý Otec. „On nás pozná a miluje nás. Ak dovolíme, aby jeho láska zmenila naše srdce, potom budeme môcť zmeniť svet.“ Vyzval deti, aby vyhľadávali miesta modlitby, bratstva a dobročinnej lásky ako blahoslavení Cristobal, Anton a Ján, „malí hrdinovia z Tlaxcala, ktorí spoznali Krista v časoch prvej evanjelizácie Mexika a pochopili, že neexistuje väčší poklad, ako je on“. Napokon pápež dodal, že „láska a služba nie sú ohraničené určitým vekom“.

 

Neísť po ceste smrti
V nedeľu slávil Svätý Otec Eucharistiu v parku Bicentenario v Leóne. Na miesto sa presunul vrtuľníkom, pričom letel ponad sochu Krista Kráľa v Cubilete. Táto dvadsaťdvametrová socha umiestnená vo výške 2 700 metrov sa nachádza v geografickom strede Mexika. Zobrazuje Krista s otvorenou náručou a dvoma anjelmi pri jeho nohách, z ktorých jeden drží kráľovskú a druhý tŕňovú korunu.
V parku Bicentenario, na obrovskom 14-hektárovom priestranstve vybudovanom v súvislosti s oslavami 200. výročia nezávislosti krajiny, sa zhromaždilo na pápežskej svätej omši pol milióna ľudí. Bielo--žltý dav reagoval veľmi radostne a emotívne. Spolu s pápežom koncelebrovali  kardináli, biskupi Mexika a členovia biskupských konferencií Latinskej Ameriky a Karibiku, biskupi celého amerického kontinentu a asi tritisíc kňazov. Benedikta XVI. privítal leónsky arcibiskup Mons. José Guadalupe Martín Rábago. Jeho slová vyjadrili túžbu mexic­kej cirkvi ísť nie po ceste smrti, ale pokoja a viery, lebo iba „život v Kristovi skutočne uzdravuje“.

 

Proti pokušeniu povrchnej viery
Svätý Otec začal svoju homíliu responzóriovým žalmom „Bože, stvor vo mne srdce čisté“ (Ž 51, 12). Dodal, že túžbu po čistom, úprimnom a po­­kornom srdci pociťoval už Izrael, lebo „iba také srdce uzná svoju bezmocnosť a vloží sa do Božích rúk, aby mohlo naďalej dúfať v jeho prísľub“. Taký človek „viac ako vo vlastné sily skladá svoju nádej v Boha, ktorý môže v ňom stvoriť nové srdce, nie necitlivé či arogantné“. Podľa pápeža to rovnako platí dnes, keď „v osobnom či spoločenskom živote, v jeho najhlbšom rozmere nebudú na záchranu stačiť iba ľudské stratégie“. Iba Boh môže dať život v plnosti, pretože sám je podstatou a pôvodcom živo­ta. Pápež ďalej citoval Jánovo evanjelium „Nadišla hodina, aby bol Syn človeka oslávený“ (Jn 12, 23) a vysvetlil, že Ježiš sa necíti oslávený preto, lebo k nemu prichádzajú pohania. „Vznešenosti jeho oslávenia predchádzalo poníženie utrpenia.“ Pápež poukázal na to, že v takejto po­lohe pokory predstavila aj Guadalupská Pani svojho božského Syna sv. Juanovi Diegovi. „Nie ako úžasného legendárneho hrdinu, ale ako pravého Boha, pôvodcu života, Stvoriteľa ľudí, blízkosti a príbuznosti.“ Napokon Svätý Otec spomenul sochu Krista Kráľa s dvoma korunami, kráľovskou i tŕňovou, čo vyjadruje, že „jeho kráľovstvo nespočíva v sile armády a násilia, ale zakladá sa na vyššej moci, ktorá získava srdcia – na Božej láske, ktorú priniesol svojou obetou“. Pápež povedal Mexičanom, že novosť evanjelia spočíva v schopnosti „čeliť po­ku­šeniu povrchnej a tradičnej viery, nie­kedy úlomkovitej a nedôslednej, a v úsilí prekonať únavu z viery“. Na záver im zanechal dar pre svätyňu v Cubilete – mozaiku Krista Kráľa z dielne sv. Petra vo Vatikáne. Krátko zotrval pred obrazom Panny Márie Guadalupskej a požehnal 91 reprodukcií Gaudalupskej Madony pre všetky mexické diecézy.
Pred modlitbou Anjel Pána sa Benedikt XVI. znova vrátil ku Guadalupskej Panne. Uctievať ju totiž znamená „žiť podľa slov požehnaného plodu jej života“. V týchto časoch, keď sú mnohé rodiny oddelené a donútené emigrovať, trpia pre chu­dobu, korupciu, domáce násilie, obchod s drogami, pre krízu hodnôt a kriminalitu, treba hľadať práve u nej útechu, posilu a nádej. Napokon Svätý Otec zveril všetkých synov a dcéry Mexika „tej, ktorá oživovala svojou materskou láskou kresťanskú históriu ich krajiny a dala zvláštny charakter veľkým udalostiam jej dejín“.

 

Boh otvára nové priestory
Nedeľu zakončil Benedikt XVI. spoločnou modlitbou vešpier s biskupmi Mexika v leónskej katedrále zasvätenej Panne Márii Svetla. Zišlo sa na nej 130 mexických biskupov a 22 predsedov jednotlivých biskupských konferencií Latinskej Ameriky, apoštolských vikárov a zástupcov laikov. Po vešperách sa Svätý Otec prihovoril biskupom. Najprv sa zameral na miestnu sochu Panny Márie, ktorá jednou rukou nežne objíma svojho Syna a druhú vystie­ra k hriešnikom. Potom spomenul čítanie z vešpier, ako jeruzalemskí vodcovia nespoznali Krista, ale tým, že ho odsúdili na smrť, naplnili slová prorokov. „Zloba a nevedomosť ľudí nedokáže nijakým spôsobom zabrzdiť Boží zámer spásy a vykúpenia. Zlo naozaj veľa nezmôže,“ povedal. „To, čo môžeme považovať za kameň úrazu a pohoršenia, sa Ježišovým víťazstvom nad smrťou mení na kameň uholný,“ lebo „Boh otvára nové priestory nádeje“. Pápež sa napokon obrátil na prítomných biskupov, aby „veriacim tlmočili pápežovu hlbokú náklonnosť, s akou nosí v srdci všetky ich utrpenia a očakávania“. Vyjadril vďačnosť a obdiv tým, ktorí „zasievajú evanjeliovú zvesť upro­stred tŕnia symbolizujúceho akú­koľ­vek formu prenasledovania, vy­lúče­nia či opovrhnutia“. Pripomenul im, že nie sú sami v ťažkostiach, no ani pri evanjelizačných úspechoch. „Všet­ci sme spojení v utrpení i v úteche,“ dodal. Zdôraznil tiež mimo­riad­ny význam úsilia venovať sa seminaristom, ktorým treba „dať po­cítiť blízkosť, pochopenie a po­vzbu­­denie a niekedy i otcov­ské napomenutie biskupa pri nevhodných postojoch“. Napokon upozornil aj na potrebu venovať sa laikom: „Ich formácia vo viere je roz­hodujúca pre prítomnosť a účinnosť evanjelia v dnešnej spoločnosti. Nie je správne, ak sa napriek svojmu úsiliu pracovať v Cirkvi podľa vlastného povolania cítia považovaní za osoby pre ňu málo platné, pretože toto nasadenie si od nich veľa ráz vyžaduje obety.“ Svoj príhovor pápež zakončil prosbou k Božej Matke, Najsvätejšej Márii Svetla, aby odvrátila temnoty sveta a ožiarila našu púť.
Návštevu Mexika Benedikt XVI. ukončil v pondelok ráno rozlúčkovým ceremoniálom na letisku v Gua­najuate, odkiaľ pokračoval letom do Santiaga de Cuba, kde ho Kubánci už netrpezlivo očakávali.
 

Podľa –VRSK–, –VRCZ–, –TK KBS–, TV Lux
MÁRIA RAUČINOVÁ
snímky: profimedia.sk
Páčilo sa :
0