30. marca 2017
Čítaní: 562
KN 13/2017 | Liturgia
PIATA PÔSTNA NEDEĽA – A

ÚVODNÝ SPEV
Bože, vymôž mi právo, a ujmi sa môjho sporu s bezbožným ľudom; zachráň ma pred zločincom a úskočným človekom. Veď ty, Bože, si moje útočište.

 

MODLITBA DŇA
Prosíme ťa, Pane a Bože náš, pomôž nám nadšene žiť v tej láske, ktorou tvoj Syn Ježiš Kristus ľudstvo miloval a na kríži sa zaň obetoval. On je Boh a s tebou žije a kraľuje v jednote s Duchom Svätým po všetky veky vekov.

 

PRVÉ ČÍTANIE
(Ez 37, 12b – 14)
„Toto hovorí Pán, Boh: Ľud môj, ja otvorím vaše hroby, vyvediem vás z vašich hrobov a vovediem vás do krajiny Izraela. A spoznáte, že ja som Pán, keď otvorím vaše hroby a vyvediem vás z vašich hrobov, ľud môj. Vložím do vás svojho ducha a ožijete. Usadím vás na vlastnej pôde a spoznáte, že ja som Pán. Povedal som a splním,“ hovorí Pán, Boh.

 

RESPONZÓRIOVÝ ŽALM
(Ž 130, 1 – 2. 3 – 4. 5 – 7a. 7b – 8)
R.: U Pána je milosrdenstvo a hojné vykúpenie.
Z hlbín volám k tebe, Pane; Pane, počuj môj hlas. Nakloň svoj sluch k mojej úpenlivej prosbe. — R.
Ak si budeš, Pane, v pamäti uchovávať neprávosť, Pane, kto obstojí? Ale ty si milostivý a my ti chceme v bázni slúžiť. — R.
Spolieham sa na teba, Pane, moja duša sa spolieha na tvoje slovo; moja duša očakáva Pána väčšmi ako strážcovia dennicu. Väčšmi ako strážcovia dennicu nech očakáva Izrael Pána. — R.
Lebo u Pána je milosrdenstvo a hojné vykúpenie. On sám vykúpi Izraela zo všetkých jeho neprávostí. — R.

 

DRUHÉ ČÍTANIE
(Rim 8, 8 – 11)
Bratia, tí, čo žijú telesne, nemôžu sa páčiť Bohu. Lenže vy nežijete telesne, ale duchovne, pravda, ak vo vás prebýva Boží Duch. Lebo kto nemá Kristovho Ducha, ten nie je jeho. Ale ak je vo vás Kristus, telo je síce pre hriech mŕtve, no duch je život pre spravodlivosť. A keď vo vás prebýva Duch toho, ktorý vzkriesil Ježiša z mŕtvych, potom ten, čo vzkriesil z mŕtvych Krista, oživí aj vaše smrteľné telá skrze svojho Ducha, ktorý prebýva vo vás.

 

VERŠ PRED EVANJELIOM
Chvála ti, Kriste, Kráľ večnej slávy. – Ja som vzkriesenie a život, hovorí Pán; kto verí vo mňa, neumrie naveky. – R.

 

EVANJELIUM (Jn 11, 1 – 45)
alebo: (Jn 11, 3 – 7. 17. 20 – 27. 33b – 45)
Lazárove sestry poslali Ježišovi odkaz: „Pane, ten, ktorého miluješ, je chorý.“ Keď to Ježiš počul, povedal: „Táto choroba nie je na smrť, ale na Božiu slávu, aby ňou bol oslávený Boží Syn.“ Ježiš mal rád Martu i jej sestru a Lazára. Keď teda počul, že je chorý, zostal ešte dva dni na mieste, kde bol. Až potom povedal učeníkom: „Poď­me znova do Judey.“ Keď ta Ježiš prišiel, dozvedel sa, že Lazár je už štyri dni v hrobe. Keď Marta počula, že prichádza Ježiš, išla mu naproti. Mária zostala doma. Marta povedala Ježišovi: „Pane, keby si bol býval tu, môj brat by nebol umrel. Ale aj teraz viem, že o čokoľvek poprosíš Boha, Boh ti to dá.“ Ježiš jej povedal: „Tvoj brat vstane z mŕtvych.“ Marta mu vravela: „Viem, že vstane v posledný deň pri vzkriesení.“ Ježiš jej povedal: „Ja som vzkriesenie a život. Kto verí vo mňa, bude žiť, aj keď umrie. A nik, kto žije a verí vo mňa, neumrie naveky. Veríš tomu?“ Povedala mu: „Áno, Pane, ja som uverila, že ty si Mesiáš, Boží Syn, ktorý mal prísť na svet.“ Ježiš sa zachvel v duchu a vzrušený sa opýtal: „Kde ste ho uložili?“ Povedali mu: „Pane, poď sa pozrieť!“ A Ježiš zaslzil. Židia povedali: „Hľa, ako ho miloval!“ No nie­ktorí z nich hovorili: „A nemohol ten, čo otvoril oči slepému, urobiť, aby tento nezomrel?!“ Ježiš sa znova zachvel a pristúpil k hrobu. Bola to jaskyňa uzavretá kameňom. Ježiš povedal: „Odvaľte kameň!“ Marta, sestra mŕtveho, mu povedala: „Pane, už páchne, veď je už štyri dni v hrobe.“ Ježiš jej vravel: „Nepovedal som ti, že ak uveríš, uvidíš Božiu slávu?“ Odvalili teda kameň. Ježiš pozdvihol oči k nebu a povedal: „Otče, ďakujem ti, že si ma vypočul. A ja som vedel, že ma vždy počuješ, ale hovorím to kvôli ľudu, čo tu stojí, aby uverili, že si ma ty poslal.“ Keď to povedal, zvolal veľkým hlasom: „Lazár, poď von!“ A mŕtvy vyšiel. Nohy a ruky mal ovinuté plátnom a tvár obviazanú šatkou. Ježiš im povedal: „Porozväzujte ho a nechajte ho odísť!“ Mnohí z tých Židov, čo prišli k Márii a videli, čo urobil, uverili v neho.

 

SPOLOČNÁ MODLITBA VERIACICH
Bratia a sestry, Pán Ježiš, ktorý vzkriesil Lazára, svojím Duchom vzkriesi aj nás. Pokorne a s vierou ho prosme za svoju spásu i za spásu celého sveta.
Ľ: Obnov nás, Pane, a vyslyš naše prosby.
– Ježišu, daj, aby tvoja Cirkev bola vždy verná tomu, čo si jej zveril.
– Ježišu, daj biskupom a kňazom múdrosť, keď povzbudzujú ľud k obráteniu.
– Ježišu, daj každému človekovi milosť zakúsiť moc tvojho milosrdenstva.
– Ježišu, daj, aby bol krst pre všetkých katechumenov bránou k večnej spáse.
– Ježišu, daj nám tu prítomným odvahu prinášať obetu a niesť svoj kríž.
– Ježišu, daj všetkým, ktorí sú postihnutí prírodnou katastrofou, svoju ochranu a záštitu a pošli im ľudí, ktorí im pomôžu svojou blízkosťou.
Pane Ježišu, veríme, že si Kristus, Boží Syn, naše vzkriesenie a život; vyslyš naše prosby a daj nám trvalú účasť na tvojom živote. Lebo ty žiješ a kraľuješ na veky vekov.

 

MODLITBA NAD OBETNÝMI DARMI
Všemohúci Bože, vo svojej otcovskej láske priviedol si nás k poznaniu kresťanskej viery; prosíme ťa, očisti nás tou­to obetou od všetkých hriechov a pretvor nás na nových ľudí. Skrze Krista, nášho Pána.

 

SPEV NA PRIJÍMANIE
Pán Ježiš povedal: Kto verí vo mňa, bude žiť, aj keď umrie. A nik, kto žije a verí vo mňa, nezomrie naveky.

 

MODLITBA PO PRIJÍMANÍ
Všemohúci Bože, pomáhaj nám, aby sme vždy boli živými údmi Ježiša Krista, ktorého telo a krv prijímame. O to ťa prosíme skrze Krista, nášho Pána.

Páčilo sa :
0