9. apríla 2018
Čítaní: 52
KN 13-14/2018 | Literárny dúšok
Aby sme sa pre tento svet stali pokladom
TOHTOROČNÉ SVIATKY VEĽKEJ NOCI SÚ NOVOU VÝZVOU I PRÍLEŽITOSŤOU PRE KAŽDÉHO Z NÁS. TREBA SA VŠAK OTVORIŤ BOŽEJ ZACHRAŇUJÚCEJ MOCI A VEDOME PRIJAŤ JEŽIŠA DO SVOJHO ŽIVOTA AKO PÁNA A ZÁCHRANCU

Drahí bratia a drahé sestry, milí čitatelia Katolíckych novín, máme za sebou Veľký pôst, štyridsaťdňové obdobie duchovnej prípravy na tohtoročné slávenie tajomstiev Veľkej noci. Modlitba, pôst a dobré skutky nám mali i v tomto roku pomôcť očistiť si svedomie a pripravovať naše srdcia na nové stretnutie s Ježišom. Ak sme sa o to snažili, potom je tu nádej, že aj slová tohto veľkonočného pozdravu sa nezošmyknú ako kvapka vody po mastnom liste, ale budú schopné dotknúť sa našich sŕdc, oživiť a naplniť ich opravdivou veľkonočnou radosťou: „Pán Ježiš Kristus, naša nádej, premohol smrť a znovu žije, radujme sa! Aleluja!“ Už v začiatkoch existencie Cirkvi napomínal apoštol Pavol veriacich v Korinte: „Akože niektorí z vás hovoria, že zmŕtvychvstania niet? Veď ak niet zmŕtvychvstania, nebol ani Kristus vzkriesený. Ale ak nebol Kristus vzkriesený, potom je márne naše hlásanie a márna je aj vaša viera... Ak len v tomto živote máme nádej v Kristovi, sme najúbohejší zo všetkých ľudí. Ale Kristus vstal z mŕtvych, prvotina zosnulých“ (1 Kor 15, 12b – 14. 19 – 20). 

Viera menila obyčajných ľudí na hrdinov Viera v Ježišovo zmŕtvychvstanie a jeho činnú prítomnosť medzi nami má moc meniť ľudí. Dejiny nás učia, že takáto viera dodávala chuť k novému životu, pomáhala veriacim prekonávať životné problémy, únavu i všetky straty a sklamania. Menila obyčajných ľudí na hrdinov. Pán Boh nás pozýva žiť naše kresťanské povolanie v dobe, ktorá s osobitnou nástojčivosťou ponúka človeku lákavé, ale falošné posolstvá o tom, čo je zmyslom našej existencie, kde môžeme nachádzať svoje naplnenie a šťastie. Milióny našich oklamaných bratov a sestier sa nezmyselne pachtia za vecami, pôžitkom alebo inými chimérami, v ktorých dúfajú nájsť aspoň odrobinky šťastia, no zakusujú iba stále väčšiu prázdnotu a sklamanie. Drahý brat, milá sestra, tohtoročné sviatky Veľkej noci – to je nová výzva i príležitosť pre nich i pre každého z nás. Šanca zastaviť sa, reštartovať svoj duchovný život, aby sme sa tak mohli stať darom pre nás samých i pre našich blížnych. Krstom sme raz navždy spojili svoje životy s Ježišom Kristom. Prosme ho v tento milostivý čas o schopnosť a dar byť mu stále viac podobnými. Stávať sa opravdivými kresťanmi, akými boli Panna Mária, svätý Ján Bosco, sv. Matka Tereza, sv. Ján Pavol II. či blahoslavený Titus Zeman. Prosme Ježiša, aby sme mali nielen silu vzdorovať zvodom tohto sveta, ale aj premáhať svetského ducha duchom živej viery, a tak posilňovať klátiacich sa. Prosme Ježiša, aby sme sa i my stávali osobnosťami, schopnými osloviť a meniť svet okolo nás. Dá sa to vôbec? A ako? 

Človek, ktorý chce byť Božím Prvou podmienkou je otvoriť sa Božej zachraňujúcej moci, vedome prijať Ježiša do svojho života ako Pána a záchrancu. Ak to urobíme a necháme sa viesť ním a jeho Cirkvou, bude nám denne ukazovať pre nás primerané cesty a prostriedky nášho rastu i účinnej pomoci našim blížnym. V jeho škole nám bude stále jasnejšie, že naša veľkosť nespočíva v tom, čo všetko vlastníme a čo všetko si môžeme dovoliť. Naša veľkosť je v tom, na čo sme povolaní a čím sa reálne môžeme a máme všetci stať: Božími deťmi tu na zemi a dedičmi neba! Po tomto treba túžiť, o toto sa oplatí usilovať! Žiadna vec nepridá človeku nič k jeho veľkosti a dôležitosti, ale aj tie najjednoduchšie veci sa môžu stať veľkými a vzácnymi v rukách človeka, ktorý takto pochopil a prijal Boží plán s jeho životom – človeka, ktorý chce byť Božím.   

Záleží na tom, kto to má v rukách Ak vezmem do ruky hokejku, má hodnotu možno niekoľko desiatok eur. No ak ju má v rukách Marián Gáborík, môže mať hodnotu milión dolárov. Záleží na tom, kto ju má v rukách. Tenisová raketa v mojich rukách je takmer bezcenná. V rukách Rogera Federera znamená víťazstvo vo Wimbledone. Záleží na tom, kto to má v rukách. Ak by mi Peter Sagan dovolil „osedlať“ svoj bicykel, „uhnal“ by som si akurát tak svalovú horúčku, kým on možno jedno z veľkých víťazstiev. Naozaj, záleží na tom, kto to má v rukách. Prak v mojich rukách je detskou hračkou. V rukách Dávida znamenal porážku Goliáša a všetkých Filištíncov. Záleží na tom, kto to má v rukách. Obyčajnou palicou môžem zaháňať túlavých psov, alebo sa ňou podopierať. Mojžiš obyčajnou palicou rozdelil Červené more, a vyslobodil tak svoj národ z egyptského otroctva. Záleží na tom, kto to má v rukách. Päť chlebov a dve ryby, to je akurát na skromnú večeru pre rodinu. Avšak päť chlebov a dve ryby v rukách Boha znamenalo nasýtenie mnohotisícového zástupu. Záleží na tom, kto to má v rukách. S pár klincami môžem azda opraviť plot alebo stĺcť nejakú vtáčiu búdku. No niekoľko klincov v rukách Ježiša Krista znamenalo spásu pre celé ľudstvo. Záleží na tom, kto to má v rukách. Všetko, čo mám, čo vlastním, nemá samo osebe nejakú extra veľkú hodnotu. Ale keď sa odovzdám do Božích rúk i so všetkým, čo som a čo mám – všetko sa odrazu podstatne zmení a nadobudne úžasnú hodnotu. Stanem sa pre tento svet pokladom v Božích rukách. Moji drahí, modlím sa za všetkých vás a vaše rodiny. Želám a vyprosujem vám milosť prežiť tohtoročnú Veľkú noc ako nový objav Božej premieňajúcej lásky. Nech naše srdcia naplní hlboká veľkonočná radosť z Ježišovho víťazstva nad hriechom a smrťou i silná skúsenosť osobného odovzdania sa do Božích rúk. A zároveň vás prosím o modlitby za seba a mne zverenú misiu. 

VLADIMÍR FEKETE SDB
Páčilo sa :
0