18. apríla 2018
Čítaní: 154
KN 16/2018 | Vatikán
Nezabudnite dať pokrstiť deti
Na generálnej audiencii, v stredu 11. apríla, začal Svätý Otec František nový cyklus katechéz venovaný téme sviatosti krstu. Pripomenul, že krst predstavuje základ kresťanského života, a vysvetlil, prečo Cirkev krstí aj malé deti.

 „Päťdesiat dní veľkonočného liturgického obdobia je vhodných na uvažovanie nad kresťanským životom, ktorý pre svoju prirodzenosť je životom pochádzajúcim od samotného Krista. Veď kresťanmi sme v tej miere, v akej necháme Ježiša Krista žiť v nás. Odkiaľ teda začať, aby sme oživili toto vedomie, ak nie od počiatku, od sviatosti, ktorá v nás zažala kresťanský život? Je ňou krst.“ 

Krst je základom „Kristova Pascha, so svojím nábojom novosti, sa k nám dostáva prostredníctvom krstu, aby nás premenila na jeho obraz. Pokrstení prináležia Ježišovi Kristovi, on je Pánom ich existencie. Krst je ,základom celého kresťanského života‘ (Katechizmus Katolíckej cirkvi KKC, 1213). Je prvou zo sviatostí, keďže je vstupnou bránou, ktorá Kristovi Pánovi dovoľuje prebývať v našej osobe a nám dovoľuje ponoriť sa do jeho tajomstva. Grécke sloveso ,krstiť‘ znamená ,ponoriť, pohrúžiť‘. Kúpeľ vo vode je rítus vlastný rozličným náboženstvám na vyjadrenie prechodu z jedného stavu do druhého, znamením očisťovania pre nový začiatok. Nám kresťanom však nesmie uniknúť skutočnosť, že ak je telo ponorené do vody, duša je ponorená do Krista, aby prijala odpustenie hriechu a aby žiarila v Božom svetle. Vďaka Duchu Svätému nás krst ponára do smrti a zmŕtvychvstania Pána, potopiac v krstiteľnici starého človeka ovládaného hriechom, ktorý oddeľuje od Boha, a umožňujúc narodiť sa novému človeku, pretvorenému v Ježišovi.“ 

Poznáte dátum svojho krstu? „Krst je teda znovuzrodenie. Som si istý, že my všetci si pamätáme dátum nášho narodenia. Kladiem si však otázku, tak trochu pochybujúc a pýtam sa aj vás: pamätá si každý z vás dátum svojho krstu? Ak však oslavujeme deň nášho narodenia, ako môžeme neoslavovať – alebo aspoň nepamätať – na deň znovuzrodenia? V ten deň treba vzdávať Pánovi vďaky, pretože je to práve deň, keď do mňa vstúpil Ježiš, keď do mňa vstúpil Duch Svätý. Veď krstná voda nie je hocijaká, ale je vodou, nad ktorou sa vzýva Duch Svätý, ktorý dáva život. Pomyslime na to, čo Ježiš povedal Nikodémovi, aby mu vysvetlil narodenie sa pre božský život: ,Ježiš odpovedal: Ak sa niekto nenarodí z vody a z Ducha, nemôže vojsť do Božieho kráľovstva. Čo sa narodilo z tela, je telo, a čo sa narodilo z Ducha, je duch‘ (Jn 3, 5 – 6). Preto sa krst zároveň nazýva aj znovuzrodením.“ 

V Kristovi sme pokrstení „Krst je preto účinným znamením znovuzrodenia, aby sme kráčali v novosti života. Pripomína to svätý Pavol kresťanom Ríma a hovorí takto: ,Neviete, že všetci, čo sme boli pokrstení v Kristovi Ježišovi, v jeho smrť sme boli pokrstení? Krstom sme teda s ním boli pochovaní v smrť, aby sme tak, ako bol Kristus vzkriesený z mŕtvych Otcovou slávou, aj my žili novým životom‘ (Rim 6, 3 – 4). Vnárajúc do Krista nás krst robí údmi jeho tela: nie sme izolovaní. My pokrstení nie sme izolovaní – sme údmi Kristovho tela, ktorým je Cirkev, a sme účastní na jej poslaní vo svete. Krst dovoľuje Kristovi žiť v nás a nám dovoľuje žiť v zjednotení s ním, aby sme spolupracovali v Cirkvi, každý podľa vlastného stavu, na pretváraní sveta. Krstný kúpeľ, prijatý jediný raz, osvetľuje celý náš život, vedúc naše kroky až k nebeskému Jeruzalemu. Sviatosť predpokladá cestu viery, avšak aj deti sú už od dávnych čias krstené vo viere svojich rodičov.“ 

Prečo krstiť dieťa, ktoré tomu nerozumie? „Niektorí si myslia: ,Prečo krstiť dieťa, ktoré tomu nerozumie? Dúfajme, že keď vyrastie a nadobudne chápavosť, ono samo požiada o krst.‘ Toto však znamená nemať dôveru v Ducha Svätého, lebo keď my krstíme dieťa, do dieťaťa vstupuje Duch Svätý a dáva v tom dieťati už odmalička rásť kresťanským čnostiam, ktoré potom vykvitnú. Vždy musíme dať túto príležitosť všetkým deťom, aby mali vo svojom vnútri Ducha Svätého, ktorý ich bude viesť v priebehu života. Nezabudnite dať deti pokrstiť. Nikto si krst nezasluhuje, ten je vždy nezištným darom pre všetkých, pre dospelých aj novorodencov. No tak ako je to aj u zrnka plného života, tento dar sa zakorení a prináša plody v prostredí živenom vierou. Krstné sľuby, ktoré si každý rok obnovujeme pri Veľkonočnej vigílii, musia znovu ožívať každý deň, aby nás krst pripodobňoval Kristovi, robil Kristom.“ 

–VRSK–
SNÍMKA: PROFIMEDIA.SK
Páčilo sa :
1