4. mája 2016
Čítaní: 561
KN 18/2016 | Jubileá kňazov
Jubileá kňazov 18/2016
  • O. prof. PhDr. František Hanobik, titulárny arcidekan, vyčlenený pre potreby vysokej školy, sa 18. mája dožíva 60 rokov.
  • Vdp. PaedDr. ThLic. Anton Mišek, farár v Poprade-Spiš­skej Sobote, sa 18. mája do­žíva 60 rokov.
  • Vdp. ThLic. Peter Petrek, farár v Spišskej Belej, sa 18. mája dožíva 50 rokov.
  • P. ThLic. Ludwik Józef Pociask CCG, rehoľný kňaz v Ma­rianke, si 21. mája pripo­mína 25. výročie kňazskej vysviacky.
     
Jubilantom Želáme
hojnosť BoŽieho poŽehnania.
(SPRACOVANÉ PODĽA PODKLADOV Z BÚ)
Páčilo sa :
0