30. apríla 2018
Čítaní: 100
KN 18/2018 | Vatikán
Krst dáva silu na zápas so zlom
Na generálnej audiencii v stredu 25. apríla na Svätopeterskom námestí pápež František pokračoval v katechézach o krste treťou časťou. Tentoraz predstavil krst ako zdroj sily na zápas kresťana proti zlu.

 „Bratia, viem žiť skromne a viem aj oplývať. Všade a všetko som sa už naučil: byť sýty aj hladovať, mať hojnosť i núdzu trieť. Všetko môžem v tom, ktorý ma posilňuje“ (Flp 4, 12 – 13). „Evanjelium osvecuje kandidátov a vzbudzuje v nich priľnutie k viere: ,Krst je totiž osobitným spôsobom sviatosťou viery, lebo je sviatostnou bránou do života viery‘ (KKC 1236). A viera je odovzdanie seba samých Pánovi Ježišovi, ktorého uznávame ako ,prameň vody večného života‘ (Jn 4, 14); ,svetlo sveta‘ (Jn 9, 5); ,vzkriesenie a život‘ (Jn 11, 25), ako to učí cesta prípravy, ktorou i dnes prechádzajú katechumeni, keď sa blížia k prijatiu kresťanskej iniciácie. Keď sa katechumeni pri počúvaní Ježiša učia z jeho náuky a jeho skutkov, prežívajú skúsenosť Samaritánky smädnej po živej vode; slepca od narodenia, ktorého oči sa otvárajú svetlu; Lazára, ktorý vychádza z hrobu. Evanjelium nesie v sebe silu premieňať toho, kto ho prijme s vierou, vytrhávajúc ho z moci zla, aby sa naučil slúžiť Pánovi s radosťou a novosťou života. Ku krstiteľnici človek nikdy nejde sám, ale je sprevádzaný modlitbou celej Cirkvi, ako to pripomínajú Litánie k svätým, ktoré predchádzajú modlitbu exorcizmu a predkrstné pomazanie olejom katechumenov. Sú to gestá, ktoré už od staroveku ubezpečujú tých, ktorí sa chystajú znovuzrodiť ako Božie deti, že modlitba Cirkvi ich podporuje v boji proti zlu, sprevádza ich na ceste dobra, pomáha im vymaniť sa z moci hriechu, aby prešli do kráľovstva Božej milosti.“ 

Modlitba Cirkvi „Cirkev sa modlí; a modlí sa za všetkých, za všetkých nás! My Cirkev sa modlíme za iných. Je to pekná vec modliť sa za iných. Koľkokrát nemáme žiadnu naliehavú potrebu a nemodlíme sa. Musíme sa v spojení s Cirkvou modliť za iných: ,Pane, prosím ťa za tých, čo sú v ťažkostiach, za tých, čo nemajú vieru...‘ Nezabudnite, modlitba Cirkvi je činná neustále. Nuž, musíme do tejto modlitby vstúpiť a modliť sa za celý Boží ľud a za tých, ktorí modlitbu potrebujú. Preto cestu dospelých katechumenov sprevádzajú opakované exorcizmy vyslovované kňazom, čiže modlitby, ktoré prosia o oslobodenie od všetkého, čo oddeľuje od Ježiša Krista a bráni dôvernému spojeniu s ním. Aj pre deti sa vyprosuje od Boha, aby ich oslobodil od prvotného hriechu a urobil ich príbytkom Ducha Svätého. Modliť sa za deti, za ich duchovné a telesné zdravie – to je spôsob, ako deti chrániť pomocou modlitby. Ako dosvedčujú evanjeliá, samotný Ježiš bojoval proti zlým duchom a vyháňal ich, a tak dokazoval príchod Božieho kráľovstva. Jeho víťazstvo nad mocou zlého ducha necháva slobodný priestor pre vládu Boha, ktorá dáva radosť a zmieruje so životom.“ 

Krst je dar Ducha Svätého „Krst nie je magické zaklínadlo, ale dar Ducha Svätého, ktorý toho, kto ho prijme, uschopňuje zápasiť s pokušením diabla, veriac, že Boh poslal na svet svojho Syna, aby zlomil moc zlého ducha, ducha neprávosti, a vytrhol nás z temnôt a preniesol do obdivuhodného svetla svojho kráľovstva. Zo skúsenosti vieme, že život kresťana je vždy vystavený pokušeniu, zvlášť pokušeniu oddialiť sa od Boha, od jeho vôle, od spoločenstva s ním, a padnúť opäť do pút svetských zvodov. Krst nás pripravuje a dáva nám silu na tento každodenný boj, aj na boj proti diablovi, ktorý – ako hovorí sv. Peter – číha ako lev, aby nás zožral, aby nás zničil.“ 

Pomazanie olejom „Okrem modlitby je tu aj pomazanie na hrudi olejom katechumenov, ktorí takto získavajú silu na zrieknutie sa diabla a hriechu, prv ako pristúpia ku krstiteľnici a narodia sa pre nový život. Kvôli vlastnosti oleja preniknúť do tela prinášajúc úžitok, antickí zápasníci používali pomazanie olejom na pripravenosť svalov a na ľahšie vyšmyknutie sa zo zovretia súperom. Vo svetle tejto symboliky si kresťania prvých storočí osvojili pomazanie tela kandidátov krstu olejom, ktorý požehnal biskup, čo prostredníctvom tohto znaku spásy znamenalo, že moc Krista Spasiteľa posilňuje na boj proti zlu a na víťazstvo nad ním. Je namáhavé zápasiť proti zlému duchu, unikať jeho podvodom, opäť nabrať silu po ťažkom boji, ale musíme vedieť, že celý kresťanský život je boj. Musíme však tiež vedieť, že nie sme sami, že matka Cirkev sa modlí, aby jej deti, znovuzrodené v krste, nepodľahli úskokom zlého ducha, ale zvíťazili mocou Kristovej Veľkej noci. Posilnení zmŕtvychvstalým Pánom, ktorý porazil knieža tohto sveta, aj my môžeme opakovať s vierou sv. Pavla: ,Všetko môžem v tom, ktorý ma posilňuje‘ (Flp 4, 13). My všetci môžeme zvíťaziť, môžem zvíťaziť vo všetkom, ale so silou, ktorú dostávam od Ježiša.“

 

Páčilo sa :
1