7. mája 2018
Čítaní: 132
KN 19/2018 | Vatikán
Svätý Otec vysvetľoval význam krstu
Na generálnej audiencii v stredu 2. mája, ktorá sa konala na Vatikánskom námestí, pápež František pokračoval v cykle o sviatosti krstu katechézou s názvom Prameň života. Zameral sa v nej na ústredné časti obradu krstu, ktoré sa odohrávajú pri krstiteľnici: na požehnanie vody a krstné sľuby – zrieknutie sa zlého ducha a vyznanie viery.

Pred samotnou katechézou zazneli slová z Evanjelia podľa Matúša:

Keď bol Ježiš pokrstený, hneď vystúpil z vody. Vtom sa mu otvorilo nebo a on videl Božieho Ducha, ktorý ako holubica zostupoval a prichádzal nad neho“ (Mt 3, 16).

 

Voda obnovuje

 

„V pokračovaní reflexie nad krstom by som sa dnes chcel pristaviť pri ústredných obradoch, ktoré sa odohrávajú pri krstiteľnici.

Zamyslime sa predovšetkým nad vodou, nad ktorou sa vzýva moc Ducha Svätého, aby mala silu znovuzrodiť a obnoviť. Voda je kolískou života a rozkvetu, zatiaľ čo jej nedostatok spôsobuje vyhasnutie akejkoľvek plodnosti, ako sa to deje na púšti. Voda však môže byť aj príčinou smrti, keď pohlcuje do svojich vĺn alebo keď vo veľkom množstve všetko zaplaví. A napokon, voda má schopnosť umývať, prať a očisťovať.

Vychádzajúc z tohto prirodzeného všeobecne uznávaného symbolu, Biblia opisuje Božie zásahy a prísľuby prostredníctvom symbolu vody. Avšak moc odstrániť hriechy nespočíva v samotnej vode, ako to vysvetľoval sv. Ambróz novopokrsteným: ,Videl si vodu, avšak nie každá voda uzdravuje. Uzdravuje tá voda, ktorá má Kristovu milosť. [...] Úkon je vecou vody, avšak účinnosť je od Ducha Svätého′ (De sacramentis 1, 15).

Preto Cirkev nad vodou vzýva pôsobenie Ducha Svätého, ,aby tí, čo v nej prijmú krst, boli pochovaní s Kristom v smrti a spolu s ním vstali z mŕtvych k nesmrteľnému životu′ (Obrad krstu detí, č. 60). Modlitba požehnania hovorí, že Boh pripravil vodu, aby bola znamením krstu a pripomína hlavné biblické predobrazy: nad vodami sa na počiatku vznášal Duch Boží, aby ju urobil zárodkom života; voda potopy značila koniec hriechu a začiatok nového života; cez vody Červeného mora sa Abrahámovi synovia vyslobodili z egyptského otroctva. Vo vzťahu k Ježišovi sa tu pripomína jeho krst v Jordáne, krv a voda, čo vyšli z jeho boku, ako aj na vyslanie učeníkov krstiť všetky národy v mene Najsvätejšej Trojice. V sile tejto pamäti žiadame Boha, aby na vodu krstiteľnice zoslal milosť Krista, ktorý zomrel a vstal z mŕtvych. A tak sa táto voda mení na vodu, ktorá v sebe nesie silu Ducha Svätého. A touto vodou s mocou Ducha Svätého krstíme ľudí – dospelých, deti, všetkých.“

 

Krstné sľuby

 

„Keď sme požehnali krstnú vodu, je potrebné pripraviť si srdce na pristúpenie ku krstu. To sa uskutočňuje zrieknutím sa zlého ducha a vyznaním viery – dvoma vzájomne úzko prepojenými úkonmi. V tej miere, ako hovorím ,nie′ návrhom diabla – čiže toho, ktorý rozdeľuje – som v stave povedať ,áno′ Bohu, ktorý ma volá, aby som sa mu pripodobnil v myslení i v skutkoch. Diabol rozdeľuje; Boh vždy spája spoločenstvo, ľudí do jedného ľudu. Nie je možné priľnúť ku Kristovi kladúc podmienky. Treba dištancovať sa od istých pút, aby sme mohli opravdivo objať druhé – buď si zadobre s Bohom, alebo si zadobre s diablom. Preto zrieknutie sa a vyznanie viery idú ruka v ruke. Je potrebné zničiť mosty, zanechajúc ich za sebou, aby sme sa vydali na novú Cestu, ktorou je Kristus.“

 

Vyznanie viery

 

„Odpoveď na otázky – ,Zriekate sa zlého ducha, všetkých jeho skutkov a všetkých jeho pokušení?′ – je formulovaná v prvej osobe jednotného čísla: ,Zriekam′. Rovnakým spôsobom sa vyznáva aj viera Cirkvi, hovoriac: ,Verím′. Zriekam sa a verím – toto je základ krstu. Je to zodpovedné rozhodnutie, ktoré si vyžaduje, aby sa premietlo do konkrétnych činov dôvery v Boha. Vyznanie viery predpokladá úsilie, ktoré samotný krst pomôže udržiavať s vytrvalosťou v rozličných situáciách a skúškach života. Pripomeňme si starobylú múdrosť Izraela: ,Synu, ak ideš slúžiť Bohu, stoj (pevne) v spravodlivosti a bázni a priprav sa na skúšku′ (Sir 2,1), čiže priprav sa na boj. A prítomnosť Ducha Svätého nám dáva silu, aby sme dobre bojovali.

Drahí bratia a drahé sestry, keď ponárame ruku do svätenej vody – napríklad pri vstupe do kostola – a keď robíme znamenie kríža, pomyslime s radosťou a s vďačnosťou na krst, ktorý sme prijali – táto svätená voda nám pripomína krst – a obnovme svoje ,Amen′ – čiže ,Som rád′ –, aby sme žili ponorení do lásky Najsvätejšej Trojice.

Autor: -VRSK- Snímka: profimedia.sk
Páčilo sa :
1