14. januára 2001
Čítaní: 44
KN 2/2001 | Vatikán
Výzvy do nového milénia

Na sviatok Zjavenia Pána daroval Cirkvi Svätý otec neobvyklý dar – apoštolský list, ktorý vlastnoručne podpísal v prítomnosti 100 000 pútnikov na Námestí sv. Petra. Predložil v ňom podnety na uvažovanie miestnym cirkvám, aby dedičstvo Veľkého jubilea zužitkovali v rámci svojich pastoračných plánov.
Nová evanjelizácia, jednota kresťanov, dozrievanie medzináboženského dialógu, ochrana rodiny, životného prostredia a etické dôsledky biotechnológie sú hlavné okruhy výziev nového apoštolského listu, ktorého názov korešponduje s listom Tertio millennio adveniente z roku 1994. Pápež rozoberá význam 379 dní pôsobenia milosti, ktoré umožnili Cirkvi hlbší kontakt s Ježišom a zamyslenie nad problémami sveta. Prvá kapitola s názvom Stretnutie s Kristom – odkaz Veľkého jubilea sa zameriava na hlavné udalosti Jubilejného roku 2000 od púte do Svätej zeme až po jednotlivé stretnutia s rôznymi skupinami ľudí, z nich veľký dôraz kladie na Jubileum mladých. Popri vonkajších udalostiach vyzdvihuje najmä vnútorné pôsobenie milosti, ktorá sa dotkla ľudských osudov a vyvolala rozhodnutie ísť cestou obrátenia. Osobné znovustretnutie s Kristom je skutočným odkazom Jubilea a musí byť starostlivo uchované a múdro investované do budúcnosti.
Druhá kapitola Kontemplovať tvár má silne meditatívny charakter a Svätý otec v nej povzbudzuje Cirkev na hlbšiu kontempláciu tajomstva Krista s očami upretými na jeho tvár. Nasledujúca kapitola Začať nanovo od Krista sa dotýka otázok pastoračného plánu, ktorý by sa mal oprieť o hlbšiu skúsenosť viery, ktorá môže podnietiť väčšiu osobnú svätosť. K tomu napomôže opravdivá modlitba – vlastná i v komunitách – vychádzajúca z liturgického prameňa. Posledná časť apoštolského listu Svedectvá lásky vyzýva na vlastné svedectvo života, ktoré však nikdy nebude dosť hodnoverným, kým katolíci nebudú zjednotení v skutočnom spoločenstve a ak nepôjdu cestou ekumenizmu. Ekologické krízy, problémy s mierom, či základnymi ľudskými právami a evanjeliové radikálne príkazy, hoci nepopulárne, týkajúce sa ľudského života od počiatku až po jeho prirodzený koniec, ako aj najnovšie pokroky biotechnológie nikdy nemôžu ustúpiť od etických požiadaviek a ignorovať dôstojnosť človeka. „Ak má byť svedectvo kresťanov vo svete efektívne,” hovorí sa v novom apoštolskom liste, „nestačí presviedčať neveriacich o viere, treba obhajovať hodnoty z hľadiska ich zakotvenosti v najhlbšej podstate ľudskej osoby.” Tu vkladá Svätý otec veľkú dôveru najmä do laikov, pôsobiacich vo svetskej sfére.
Hoci sa Svätá brána už zatvorila, Kristus ako Živá brána je otvorenejší ako kedykoľvek predtým. Po Jubileu Cirkev musí pracovať s novým apoštolským zanietením.

Podľa Zenitu M. Raučinová
Páčilo sa :
0