17. mája 2007
Čítaní: 217
KN 20/2007 | Dokumenty
Budúcnosť rodiny je v rukách dobrých rodičov
Pastiersky list biskupov Slovenska rodinám na Šiestu veľkonočnú nedeľu 13. mája (Evanjelium podľa Jána 14, 23 – 29)

„Drahí bratia a sestry, drahé matky a otcovia, drahé rodiny!

Dnešné evanjelium zaznelo opäť ako posolstvo nádeje. Boh chce prísť k nám a urobiť si u nás príbytok; chce nám dať svojho Ducha, ktorý nás naučí všetko a zanecháva nám svoj pokoj. Nech sa Vám teda srdce nestrachuje! Drahí rodičia, predovšetkým Vy potrebujete vždy znova počúvať tieto slová a čerpať z nich novú nádej.
Poslanie rodiča je dnes poznačené novými ťažkosťami. Vaše materinské a otcovské srdce sa strachuje, čo bude s Vašimi deťmi, ako im odovzdáte pravé hodnoty a ako si ich uchránia pred nebezpečenstvami. Je dobre, že aj spoločnosť prejavuje snahu byť Vám nablízku v napĺňaní Vášho poslania.
V dnešnú nedeľu mnohé krajiny slávia Deň matiek a o dva dni si celý svet pripomenie Medzinárodný deň rodiny, vyhlásený OSN v roku 1994. Niekedy by sa mohlo zdať, že ste vo Vašom rodičovskom poslaní osamotení. Avšak nie je to tak, ste predsa v Cirkvi! Napriek tomu si uvedomujeme, že na praktickej rovine úloha rodičov v spoločnosti nie je ocenená a neraz sa prezentuje ako prekážka či zbytočná záťaž. Rodina nemôže kráčať k šťastnej budúcnosti bez dobrých rodičov. V Božom pláne so svetom je Vaše poslanie veľmi dôležité a Cirkev je poslaná neustále to ohlasovať a napomáhať. Na Deň matiek sa obraciame na Vás, drahí manželia a rodičia, ako Vaši pastieri. Vám, matkám, ďakujeme za obetu a bolesť, ktorú ste prijali, aby ste priviedli na svet nový život. Na tomto poďakovaní máte účasť Vy, otcovia, ak Vaša blízkosť vytvára prostredie lásky, v ktorom sa nový život môže rozvíjať. Pripomenul to Boží služobník pápež Ján Pavol II. v Liste rodinám: ,Pre civilizáciu lásky je podstatné, aby muž cítil materstvo ženy... ako dar: toto skutočne má ohromný vplyv na celý výchovný proces’ (Gratissimam sane, 16).“


Rodina ako škola ľudskosti

„Rodina sa stáva prvou ,školou úplnejšej ľudskosti’ (porov. Druhý vatikánsky koncil: Gaudium et spes, 52).
V súčasnosti je však zasiahnutá rýchlymi zmenami v spoločnosti a kultúre natoľko, že v mnohých rodinách zavládla neistota o jej úlohe. Iným rodinám zas nespravodlivé okolnosti bránia uplatňovať si základné práva (porov. Ján Pavol II., Familiaris consortio, 1). Cítia to aj farské spoločenstvá. Mnohí z Vás ,sú svojou každodennou existenciou prežívanou v láske viditeľným svedkom Ježišovej prítomnosti’. Mnohé rodiny sú však zasiahnuté ťažkosťami, ktoré nie sú schopné zvládnuť (porov. Ján Pavol II.: Ecclesia in Europa, 90 – 94). Ďakujeme preto spolu s Vami Bohu, že za posledné desaťročia vyrástli na Slovensku spoločenstvá, hnutia, združenia a organizácie na pomoc rodinám. ťažkosti, v ktorých sa dnes rodina ocitla, sú natoľko vážne, že si vyžadujú veľkodušnú spoluprácu pri hľadaní pomoci na posilnenie rodín (porov. Familiaris consortio, 72). Táto spolupráca sa má stať svedectvom o Bohu, ktorý je láska. My sme spoznali lásku, akú má Boh k nám, a rodina je prvým miestom, kde sa človek s touto láskou prirodzene stretáva. Ak je oslabená, musíme nasadiť všetky sily, aby sme ju pomohli posilniť. Svätý Otec Benedikt XVI. vo svojej prvej encyklike učí, že prejavovať lásku voči biednym patrí k podstate Cirkvi tak isto ako služba sviatostí a ohlasovanie evanjelia a láska má byť zároveň usporiadanou službou spoločenstva Cirkvi (porov. Deus caritas est, 20 – 22).


Úloha Rady KBS pre rodinu a mládež

Rada KBS pre rodinu a mládež je poverená zabezpečiť, aby táto služba bola systematická. Cirkev aj jej prostredníctvom hľadá nové spôsoby pastorácie rodín. Nemôžeme sa však zaobísť bez Vás, drahé rodiny. Vo vlastnej rodine sa stávate apoštolmi jeden pre druhého a pre Vaše deti, aby zakúsili, že ,viera nie je iba kultúrne dedičstvo, ale neustála akcia Božej milosti’... ,Kresťanská rodina odovzdáva vieru vtedy, keď rodičia učia svoje deti modliť sa a modlia sa s nimi, keď ich privádzajú k sviatostiam’ (homília Benedikta XVI. na záverečnej svätej omši Piateho svetového stretnutia rodín vo Valencii). Ovocie tejto viery, nádeje a lásky sa potom bude môcť šíriť skutkami milosrdenstva aj na rodiny, ktoré potrebujú pomoc a oporu (porov. Familiaris consortio, 71). Chceme Vás dnes preto pozvať na spoločné dielo obnovy rodín. Vás, mladé rodiny, ktoré ste často preťažené úlohami, pozývame najmä k vernosti Láske a pravým hodnotám rodinného života. Rodiny, ktoré sa už cítia silné na apoštolát v službe iným rodinám, pozývame na spoluprácu pri spoločnom hľadaní nových možností.
Sme presvedčení, že spolupráca s Vami bude účinnejšia aj vďaka pomoci Inštitútu Jána Pavla II. pre manželstvo a rodinu v Ríme, ktorý z poverenia Jána Pavla II. už 26 rokov vykonáva výskum manželstva a rodiny.
V spoločnom úsilí budeme pozornejšie počúvať hlas Božieho Ducha. On nás naučí všetko, čo hovorí Ježiš, aby sme sa cez činorodú lásku mohli otvoriť pre Boží pokoj (porov. Jn 14, 26 – 27). Nech tento pokoj spočíva v našich rodinách, vo farských spoločenstvách na Slovensku i v celom svete. K tomu Vám na príhovor Božej Matky, ktorej 90. výročie zjavení vo Fatime si dnes pripomíname, a sv. Jozefa, jej ženícha, žehnáme v mene Otca i Syna i Ducha Svätého. Amen.“

Vaši otcovia biskupi
(redakčne krátené)
CELÉ ZNENIE NA www.tkkbs.sk
ILUSTRAČNÁ SNÍMKA: ISTOCKPHOTO
Páčilo sa :
0