16. mája 2018
Čítaní: 50
KN 20/2018 | Vatikán
REGINA CAELI
Pozerajme na nebo

 

V príhovore pred poludňajšou mariánskou modlitbou 13. mája sa pápež František zameral na slávnosť Nanebovstúpenia Pána: „Dnes sa v mnohých krajinách svätí slávnosť Nanebovstúpenia Pána. Tento sviatok v sebe nesie dva prvky. Na jednej strane upriamuje náš pohľad k nebu, kde oslávený Ježiš sedí po Božej pravici. Na strane druhej nám pripomína začiatok misie Cirkvi. Z toho dôvodu nás sviatok Nanebovstúpenia vyzýva pozdvihnúť svoj zrak k nebu, aby sme ho vzápätí hneď nasmerovali na zem pri uskutočňovaní úloh, ktoré nám zmŕtvychvstalý Pán zveruje.

Avšak tento Boží plán sa môže uskutočniť len silou, ktorú apoštolom udelí Boh sám. V tomto smere ich Ježiš uisťuje, že ich misiu bude podporovať Duch Svätý. Takto sa táto misia mohla uskutočniť a apoštoli mohli začať dielo ohlasovania, v ktorom neskôr pokračovali ich nasledovníci. Misia, ktorú Ježiš zveril apoštolom, pokračovala počas stáročí a pokračuje ešte i dnes. Táto misia si vyžaduje spoluprácu nás všetkých. Každý z nás je totiž mocou krstu, ktorý prijal, spôsobilý zo svojej strany ohlasovať evanjelium. Práve krst je tým, čo nás uschopňuje a aj pohýna k tomu, aby sme boli misionármi a ohlasovali evanjelium.

Nanebovstúpenie Pána, ktorým začína nová forma Ježišovej prítomnosti uprostred svojich, nás zároveň vyzýva mať oči a srdce schopné stretnúť ho, slúžiť mu a vydávať o ňom svedectvo iným. Máme byť mužmi a ženami Nanebovstúpenia, čiže hľadačmi Krista na cestách našej doby, ktorí prinášajú jeho slovo spásy až na kraj zeme. Pri tomto putovaní stretávame Krista v bratoch, najmä tých najchudobnejších; v tých, čo na vlastnom tele trpia ťažkou a ponižujúcou skúsenosťou starých i nových foriem chudoby. Ako na začiatku zmŕtvychvstalý Kristus poslal svojich apoštolov so silou Ducha Svätého, tak dnes posiela všetkých nás s tou istou silou, aby sme dávali konkrétne a viditeľné znamenia nádeje.“

 

-VRSK-
Páčilo sa :
0