21. mája 2009
Čítaní: 195
KN 21/2009 | Dokumenty
Nové technológie majú podporovať kultúru úcty a dialógu
Pri príležitosti 43. svetového dňa spoločenských komunikačných prostriedkov, ktorý si tento rok pripomíname v nedeľu 24. mája, pápež Benedikt XVI. predložil posolstvo Nové technológie, nové vzťahy. Podporovať kultúru úcty, dialógu, priateľstva, v ktorom vyzdvihol prínos a upozornil na riziká nových technológií.

Svätý Otec tohtoročné posolstvo k dňu médií adresoval predovšetkým mladým ľuďom, „ktorí vyrastajú v úzkom kontakte s novými komunikačnými technikami, a preto sa cítia v digitálnom svete ako doma“. Ako v úvode uviedol, jeho zámerom bolo podeliť sa s touto tzv.  digitálnou generáciou o svoje myšlienky, týkajúce sa mimoriadneho potenciálu nových technológií, ak sa používajú v prospech ľudského pochopenia a solidarity.

 

Dar s ohromným potenciálom
Benedikt XVI. označil nové technológie – mobily, počítače a globálne rozšírenie internetu – za opravdivý dar pre ľudstvo, lebo majú ohromný potenciál. Umožňujú totiž pre predchádzajúce generácie nepredstaviteľné: okamžite rozposielať slová aj obrazy i do najvzdialenejších a najodľahlejších kútov sveta.
„Táto nová kultúra komunikácie poskytuje mnohé dobrá: rodiny môžu ostať v kontakte, aj keď ich delia veľké vzdialenosti, študenti a vedci majú ľahší a bezprostrednejší prístup k dokumentom, vedeckým prameňom a objavom a vďaka tomu môžu spolupracovať, hoci sú na rozličných miestach. Interaktívna povaha nových médií navyše uľahčuje dynamickejšie formy vzdelávania a komunikácie, ktoré prispievajú k sociálnemu pokroku,“ vyzdvihol Svätý Otec s dovetkom, že popularita nových médií medzi ľuďmi je odrazom „základnej ľudskej túžby nadväzovať vzájomné vzťahy“, ktorú nemožno chápať len ako odpoveď na technologické inovácie, lebo „je zakorenená v našej prirodzenosti... Vo svetle biblického posolstva ju treba chápať skôr ako odraz našej účasti na Božej láske, ktorá sa darúva a vedie k jednote, s úmyslom vytvoriť z celého ľudstva jedinú rodinu... lebo sme boli stvorení na obraz a podobu Boha, Boha komunikácie a spoločenstva... Veď práve pre lásku nás Boh stvoril. Prirodzene, nehovorím tu o prechodných, povrchných vzťahoch, hovorím o pravej láske, ktorá predstavuje jadro Ježišovho morálneho učenia“ (Mk 12, 30 – 31).

 

Riziká digitálnych technológií
Po tom, čo Benedikt XVI. vyzdvihol nové technológie ako dobro, ktoré napomáha medziľudské vzťahy, vzdelanie a šírenie kultúry a vedy, upriamil pozornosť na ich riziká – predovšetkým obsah takto šírených informácií, ale aj nemiernosť v používaní nových médií.
V súvislosti so šíreným obsahom povedal: „Rád by som povzbudil ľudí dobrej vôle, aktívne zapojených do prudko sa rozvíjajúceho sveta digitálnej komunikácie, aby sa snažili posilňovať kultúru úcty, dialógu a priateľstva... Ak majú nové technológie slúžiť dobru jednotlivcov a spoločnosti, ich používatelia sa musia vyhnúť tomu, aby sa cez ne šírili slová a obrazy ponižujúce ľudské bytosti, a preto musia vylúčiť všetko, čo živí nenávisť a netoleranciu, čo ponižuje krásu a intimitu ľudskej sexuality, alebo čo zneužíva slabých a bezbranných.“
Ako ďalej podotkol, keďže nový digitálny svet umožnil tiež spoznávať hodnoty a tradície ľudí z rozličných krajín, kultúr a náboženstiev, je potrebné, aby dialóg s nimi bol „zakotvený v úprimnom a obojstrannom hľadaní pravdy“, lebo „život nie je len jednoduchým sledom faktov a skúseností“.
Potom Svätý Otec upozornil na riziká „digitálnych priateľstiev“. Hoci ocenil zásluhu digitálnych technológií na novom oživení pojmu priateľstva, predsa poznamenal: „Bolo by smutné, ak by sa naša túžba nadväzovať a rozvíjať on-line priateľstvá uskutočňovala za cenu toho, že nebudeme mať čas pre rodinu, blížnych a pre tých, s ktorými sa stretávame v každodennej realite... Keď sa totiž túžba po virtuálnych vzťahoch stane posadnutosťou, človek sa izoluje a preruší skutočné spoločenské styky. Končí to tým, že sa narušia aj modely odpočinku, pokoja a reflexie, ktoré sú pre zdravý ľudský vývoj nevyhnutné.“
Napokon poznamenal, že sa treba postarať aj o to, aby digitálny svet bol dostupný pre všetkých, lebo by bolo na škodu budúcnosti ľudstva, ak by nové nástroje komunikácie neboli prístupné ekonomicky a sociálne znevýhodneným vrstvám, alebo ak by dokonca prispievali k zväčšovaniu priepasti oddeľujúcej chudobných od nových sietí, ktoré sa rozvíjajú v službe informovanosti a socializácie človeka.

 

Nový priestor na svedectvo viery
Svätý Otec zakončil posolstvo výzvou mladým katolíkom.
„Najdrahší mladí, cíťte sa zodpovední za to, aby ste do kultúry tohto nového komunikačného a informačného prostredia uvádzali hodnoty, na ktorých spočíva váš život!“ apeloval Benedikt XVI.
„Na vás, mladých, ktorí ste sa temer spontánne naučili zaobchádzať s týmito novými komunikačnými prostriedkami, čaká osobitná úloha: evanjelizovať tento ,digitálny kontinent‘. Ujmite sa jej s nadšením a ohlasujte vašim vrstovníkom evanjelium!
Vy poznáte ich obavy i nádeje, ich oduševnenie i sklamania: najcennejší dar, ktorý im môžete dať, je podeliť sa s nimi o ,dobrú zvesť‘ o Bohu, ktorý sa stal človekom, trpel, zomrel a vstal z mŕtvych, aby spasil ľudstvo. Ľudské srdce túži po svete, kde vládne láska, kde sú dary spravodlivo rozdelené, kde sa buduje jednota, kde sloboda nachádza svoj pravý význam v pravde a kde sa identita každého jedného uskutočňuje v navzájom sa rešpektujúcom spoločenstve. Na tieto očakávania môže dať odpoveď práve viera: buďte jej hlásateľmi!
Pápež stojí pri vás so svojou modlitbou a svojím požehnaním.“

VIAC NA: TK KBS.SK
Páčilo sa :
0