3. júna 2001
Čítaní: 29
KN 22/2001 | Rozhovor
Dve stránky mince detského šťastia
Dieťa je dotykom neba so zemou. Je indikátorom prítomnosti lásky vo svete, zrelosti nášho dávania sa. Dieťa v nás dospelých prebúdza to čisté, čoho sme sa vo víre života dávno zriekli a pokladáme to za naivné. Odkrýva nám nás samých, nastavuje zrkadlo. Pri ňom dozrievame a súčasne sa občerstvujeme. No dieťa vie byť aj bolesťou. Ak svojhlavo ide za cieľom a nedbá na skúsenosť a láskavé rady, ak nevšímavo odkladá rodičov bokom, ak vypočítavo zneužíva cit lásky, ak nedokáže prijať svojich súrodencov.

Čo môžeme ponúknuť?

Každý 1. jún už zo zvyku oslavujeme s našimi ratolesťami: plavba na propeleri, návšteva lunaparku, cukráreň či zmrzlina v kornúte. Každý dopraje svojmu dieťaťu šťastie, chráni ho. Hovorí sa, že nemorálne je to, čo by si človek neželal vidieť u svojho dieťaťa. Dieťa je teda aj meradlom morálky. Praje mu dnešný svet, či nie? Navonok sa zdá, že áno. Veď taká záplava hračiek a mož-ností zábavy ešte nikdy nebola. Deti sú nimi presýtené a radšej sa chytajú techniky - počítač, mobil, internet... Ale na zvládnutie týchto náročných prostriedkov i celého nastávajúceho života potrebujú istotu a základ, z ktorého môžu čerpať. Rodinné zázemie, orientáciu v hodnotách. No aj výchovu k odriekaniu a k schopnosti obetovať sa pre druhých. A nakoniec trpezlivé formovanie pre budúce rodičovské poslanie. Sme schopní im to ponúknuť? Odpovedzme si pravdivo - každý za svoju rodinu.

Ohrozenie detí

Pôdu pre budúcnosť našich detí pripravujú však nielen rodičia, ale aj politici a organizácie, ktoré sa často hrdia tým, že pracujú v ich prospech. V istej newyorskej škole nedávno zrušili oslavu Dňa matiek, vraj ako by sa pri nej cítili deti homosexuálnych rodičov. „Rodiny našej spoločnosti sú rôzneho typu,” vysvetľuje riaditeľ školy, „často veľmi odlišného. A my sa musíme starať o citovú pohodu všetkých detí bez rozdielu.” Ak teda partnerstvá homosexuálov získajú raz štatút manželstva, ohrozia nielen monogamiu a prednostné postavenie manželstva muža a ženy, ale aj ich funkcií ako otca a matky. Prvým darom pre naše deti je teda obhajovanie zdravo fungujúcich rodín a podporovanie ich zakladania. Najnovšie sociálne štúdie vo Veľkej Británii totiž vyvracajú predchádzajúce námietky, že manželstvá sú plné stresov, ktorých obeťou sú utýrané deti. Naopak, ľudia žijúci v manželskom zväzku bývajú šťastnejší, a to napriek množstvu starostí s výchovou svojich ratolestí. Vážne problémy, akými sú sexuálne a fyzické týranie detí, sa menej často vyskytujú v úplných manželstvách s biologickými rodičmi. Niet pochýb, že verejne uzavreté manželstvo muža a ženy má jedinečné postavenie v partnerskom zväzku a nemôže byť iba alternatívnym spôsobom života či jednou z možností výberu spolužitia. Najkrajším darom spoločnosti na Deň detí je presadzovanie zákonov chrániacich najvlastnejšie prostredie vývinu detí a podporujúcich život rodiny v harmónii a v ekonomickej i duchovnej pohode.

Dvojznačnosť detských práv

Veľmi často sa dnes zdôrazňujú práva detí a najmä adolescentov, väčšinou s dôrazom na právo byť včas informovaný o sexu-álnom živote, o pohlavných chorobách, o prostriedkoch zabraňujúcich neželanému počatiu, dokonca pri zneužití vlastným otcom. Táto edukačná kampaň býva sprevádzaná mediálnou analýzou hrôzostrašných prípadov incestu, nekonečnými vyšetrovaniami a obvineniami. Iste sa také tragédie vyskytujú a vždy sa vyskytovali. Nemôžu však až do takej miery usmerňovať koncepciu výchovy k rodičovstvu a postaviť práva detí do protikladu s rodičovskými právami. Najväčším právom dieťaťa je žiť svoj krásny detský vek, nestať sa predčasne dospelým, čo nevie ako naložiť s nahromadenými poznatkami. Má právo zažiť otcovský i materinský princíp v rodine a prostredníctvom nich sa mu má otvárať svet jeho budúceho manželstva a rodičovstva. Akýkoľvek priskorý hrubý zásah do týchto práv môže priniesť dieťaťu vnútorné zranenie, ktoré sa skôr či neskôr prejaví vo vzťahu k partnerovi. 
Pripravuje sa septembrový samit OSN venovaný deťom a adolescentom. Iste sa na ňom zúčastní aj slovenská delegácia. Čo môže pre naše deti urobiť? V Káhire sa podarilo pozdvihnúť hlas na stranu života. Bude dosť síl podporiť koncept rodiny - jediný prinášajúci skutočné šťastie? Vlády jednotlivých krajín ovplyvňujú rozličné kruhy hľadajúce vlastný prospech. Cesta kontroly pôrodnosti a radikálny feminizmus sa neukazuje vhodným riešením, podobne ani úsilie spochybniť manželstvo ako inštitúciu. V prípravnom materiáli na samit s názvom Svet zodpovedajúci deťom sa vyskytujú pojmy otvárajúce priestor na ich zneužitie. Pojem „pluralitné formy rodín” stavia na jednu úroveň všetky typy partner-stiev, dokonca umožňuje uzákoniť homo- sexuálne manželstvá. Výraz „rovnosť pohlaví” stiera biologické rozdiely medzi mužom a ženou a dáva priestor pre práva homosexuálov a transsexuálov. Pod vyjadrením „reprodukčné zdravie” sa skrýva právo ženy na potrat a voľný prístup k antikoncepcii. Zameranie sa na „sexuálnu výchovu na školách” nespomína prvoradú úlohu ani prednostné právo rodičov v tejto otázke. 
Deti zjemňujú svet dospelých, i tak dosť tvrdý. Vnášajú svetlo do svojho okolia. Uzdravujú zostarnuté duše, prekvapujú svojimi otázkami a zahanbujú. Odhaľujú pravdu a pomenúvajú ju. Jednoducho nám dávajú najavo, že nás potrebujú a tým nás napĺňajú chuťou niečo pre ne urobiť. Ukazujú nám náš zmysel i rodičovskú hodnotu. Nemôžeme sa bez nich zaobísť, tak ako ani ony bez nás. Jedni sme pre druhých dôvodom i prostriedkom stať sa bohatšími a dokonalejšími. Urobme všetko pre to, aby to isté vyznanie mohli raz naše deti dať tým svojim.

Mária Raučinová
Páčilo sa :
0