10. júna 2001
Čítaní: 36
KN 23/2001 | Rozhovor
Prorocké poslanie ženy
Mnohé veriace ženy dnes zbytočne stavajú do protikladu dve významné úlohy, pre ktoré cítia vnútorné pozvanie od Boha a silu i energiu realizovať sa prostredníctvom nich: na jednej strane materstvo a rodinný život a na druhej túžbu širšieho uplatnenia sa v službe spoločnosti. Pritom si neuvedomujú, že obe oblasti sa vynikajúco dopĺňajú. Žena matka môže svoje životné skúsenosti a názory vhodne prenášať do spoločnosti a tým ju jedinečne humanizovať a naopak, svoj rodinný život obohacovať novými impulzmi a aktualizovať ho. Kladie to však nároky nielen na ňu, ale aj na ostatných členov rodiny. Vyžaduje si to nové hľadania svojej úlohy, v konečnom dôsledku užitočnej pre celú spoločnosť. Odvahu svoje materstvo a ženstvo odovzdať do služby súčasnému svetu. Potrebu nájsť vnútornú silu i povzbudenie, aby toto dôstojné poslanie dokázala zvládnuť.

Sila spoločného hlasu

Myšlienka zjednotenia katolíckych žien s cieľom zosilniť svoj hlas vo svete sa zrodila ešte roku 1910 a požehnal ju pápež Pius X. Svoj terajší názov World Union of Catholic Women’s Organisations (WUCWO) získala roku 1952. Odvtedy prispela k významným celosvetovým aktivitám. Spomeňme memorandum Deklarácie ľudských práv, protest proti náboženskému prenasledovaniu v Poľsku a väzneniu kardinála Wyszyńského, Deklaráciu o mieri, hlas proti rasovej diskriminácii, proti násilnostiam v Juhoslávii, správu krajinám G8 o redukcii medzinárodného dlhu. WUCWO prostredníctvom svojho zastúpenia v medzinárodných organizáciách (OSN, Rada Európy, UNESCO, MOP, FAO) má možnosť ovplyvňovať rozhodovanie na medzinárodnej úrovni o mnohých problémoch úzko sa týkajúcich práv žien a rodín. V súčasnosti združuje 92 organizácií z 56 krajín sveta. Najväčší význam však prikladá svojim aktivitám na národnej úrovni. Iba konkrétna práca katolíckych žien zjednotených myšlienkou poľudštenia našej spoločnosti, odhaľovania zákernosti zla, mobilizovania pozitívnych síl, hľadania všetkých možných spojencov a presadzovania hodnôt až do podoby jednotlivých národných zákonov môže priniesť úžitok. Drobnou včelou prácou sa postupne pohnú veľké veci.

Aby sa veci pohli

V týchto dňoch zavítala na Slovensko európska predsedníčka WUCWO Marie-Louise van Wijk-van de Ven. Prišla povzbudiť katolícke ženy na Slovensku, aby sa stali aktívnou súčasťou Cirkvi a občianskej spoločnosti. Doterajším partnerom WUCWO je ženská sekcia Katolíckej jednoty. Jej členky sa zúčastnili na niektorých zasadaniach, naposledy v marci 2001 na Generálnom zhromaždení WUCWO v Ríme. Európska predsedníčka sa stretla s predsedom Konferencie biskupov Slovenska Mons. F. Tondrom, s niektorými ženami činnými vo verejnom živote, s predstaviteľkami 15 katolíckych organizácií a predovšetkým so ženami, ktoré majú záujem a cítia povinnosť vyjadrovať sa k problémom našej spoločnosti. V čom vidí pani Marie-Louise prorocké poslanie ženy? Prorok je ten, čo odhaľuje zlo, čo kladie nepohodlné otázky, čo nielen hovorí, ale aj mobilizuje ľudí pracovať za zlepšenie stavu vecí. Prorok číta znamenia čias, zaujíma stanovisko za Boha a za človeka. WUCWO si postavilo niekoľko priorít, v ktorých sa angažuje: v otázkach výchovy a vzdelávania, skvalitnenia vzájomnej komunikácie medzi ľuďmi, v boji proti násiliu v akýchkoľvek formách a jeho propagovaniu v médiách, v odkrývaní prejavov diskriminácie a v odstraňovaní chudoby. Ženy tvoria mocnú a dynamickú silu v Katolíckej cirkvi a majú mimoriadnu danosť doširoka otvoriť dvere svojho srdca Kristovi a umožniť mu vstúpiť aj do svojich rodín. Nastal čas, keď v slobode môžu tlmočiť svoje názory, keď sa môžu vzoprieť kultúre, ktorá je nepriateľská najhlbšej podstate ženy, brániť sa ponižujúcim modelom predstavovaným médiami. Ženy majú čo povedať k počiatku i ku koncu života, pretože ako matky ho spolutvoria aj bezprostredne cítia vo vlastnom tele. Ženy majú jedinečnú šancu posväcovať svoje okolie, ak ich myseľ bude upretá na Kristovu tvár, ak ho budú nasledovať svojím životom, tak ako Matka Mária, nech by to bolo aj po kríž! V tom spočíva prorocká úloha žien, v tom je ich kňazstvo.

Pani Marie-Louise neúnavne cestuje po svete a zasieva tieto myšlienky do sŕdc žien, aby ich zohriala, zobudila, aby im dodala vedomie vlastnej hodnoty a silu dať sa na cestu svojej misie. Oslovili sme ju niekoľkými otázkami, aby sme sa dozvedeli trochu viac o jej názoroch.

• Aké duševné prednosti by podľa Vás mali v sebe zveľaďovať dnešné ženy? 
Ženy majú dobre vyvinutý zmysel pre spravodlivosť, prirodzený odpor k hrubosti a všetkému násiliu. Majú schopnosť vidieť veci v súvislostiach a vo vzťahu k životu. Mnohé z nich sú dnes veľmi vzdelané. Nemyslím len kvantitatívne, ale zahrnujú v sebe aj životnú múdrosť, a korunou toho všetkého je ich úprimná a bezprostredná viera. Vo vzdelaní vidím budúcnosť žien. Nemusí to byť vždy na úrovni škôl, ale v duchovnom sebavzdelávaní nevyhnutnom na výchovu detí a na formovanie každého prostredia, v ktorom sa ženy pohybujú.

• Vidíte nejaký konflikt medzi úlohou ženy v rodine a jej realizáciou v práci a v spoločnosti? 
Materstvo je iba jedna stránka ženskej identity, i keď, samozrejme, mimoriadne dôležitá a zodpovedná. Štát tu môže zohrať kladnú úlohu ohodnotením materskej práce. Na tomto probléme sa v mnohých krajinách už pracuje. Žena však hľadá uplatnenie aj mimo rodiny. Tým je nútený brať vážnejšie svoju zodpovednosť za výchovu detí aj otec. To považujem za dobrý smer. Úloha otca v rodine často chýba a, bohužiaľ, aj výchova synov k otcovstvu. V tejto oblasti sa dá veľa pozitívneho vykonať. Otcovstvo totiž zasa neoddeliteľne patrí k mužskej identite.

• Myslíte si, že ženskú otázku treba riešiť aj v Cirkvi? 
Iste, závisí to od okolností. Aj tu bývajú ženy neuznané a podceňované. Nemožno však ísť feministickou cestou a dožadovať sa rovnosti s mužmi napríklad v otázke svätenia. Spolupráca s biskupmi a kňazmi môže prebiehať v rovine laickej. Dôležitá je vzájomná úcta, ocenenie špecifického poslania každej strany a spolupráca s jedným cieľom. Netrieštime svoje sily zbytočným bojom a buďme jedni aj druhí otvorení dobre myslenej kritike.

• Prepáčte mi trochu osobnú otázku. Ako sa díva Váš manžel na Vaše aktivity? 
Ďakujem za úprimné opýtanie. Väčšinou však každého zaujíma iba jeho názor. Kedy sa opýtajú na moju mienku o jeho aktivitách? Ale teraz vážne. Moja práca si vyžaduje mnoho cestovania, a tak sme menej spolu. Muž musí mať pre to pochopenie, ináč by to nešlo. Každá manželka by to mala vedieť citlivo odhadnúť. Nič nemôže byť nasilu a napriek, ale po vzájomnej dohode, rozdelení funkcií v rodine a, samozrejme, s vylúčením žiarlivosti na úspech partnera. Vzťah vzájomného rešpektovania stojí pri začiatku každého úspechu. 
Pani Marie-Louise, ďakujeme za úprimné odpovede i za Vašu návštevu na Slovensku.

 

Mária Raučinová
Páčilo sa :
0