10. júna 2010
Čítaní: 2 957
KN 23/2010 | Novokňazi
Novokňazi a absolventi 2010
Ľudia odhalia, či žijete svoje zasvätenie opravdivo

Milovaní novokňazi Slovenska! Už na začiatku vášho povolania, keď ste sa započúvali do hlasu Boha, ktorý zaznel vo vašom srdci, ste sa rozhodli nasledovať Pána Ježiša. Ten prvý krok ste už urobili začatím štúdia, životom v seminári. Teraz, keď ste prijali kňazskú vysviacku, treba znovu kráčať za ním, aby ste sa stali pastiermi vám zvereného Božieho ľudu.
Každému z vás otec biskup pridelí misiu. Na tom­to úseku, ktorý vám bude zverený, sa budete starať o ne­­s­mrteľné duše. Závisí od vás, s akou láskou a dôverou v Boha sa ich ujmete. Aby ste nezostali na všetko sami, chcú vám v tom pomáhať slovenskí chorí.
Buďte podľa slov Pána Ježiša dobrými pastiermi, dobrými kňazmi, ktorých veriaci ľud pozná. Všetci by mali spoznať, že ste sa zasvätili Bohu, a preto celí patríte Ježišovi. Srdce človeka rozpozná, čo je dobré, a cíti, čo je správne. Ľudia veľmi rýchlo odhalia, či svoje zasvätenie žijete opravdivo, a podľa toho vás budú aj počúvať. Vy ste tí, ktorí budete stáť na čele stáda a máte ho viesť po správnej ceste za Kristom. Ak to budete robiť v najväčšej úprimnosti a odovzdanosti do Božej vôle, aj keby ste v živote prechádzali rôznymi ťažkosťami, vyhráte, pretože vašu snahu podporí ten najlepší Pastier, ktorý položil život za svoje ovečky – Ježiš Kristus.
Drahí novokňazi! Ježiš túži priviesť k Otcovi všetkých ľudí. On zomrel za nás všetkých – za veriacich, za veriacich rôznych iných náboženstiev i za neveriacich. Všetkým chce darovať spásu. Preto my, ktorí sme poznali jeho posolstvo, sme zvlášť zodpovední za to, aby iní cez nás poznali Otca.
Milovaní, pripomeňme si človeka, ktorý sa z celej duše snažil nasledovať Ježiša a získal tak pre Božie kráľovstvo veľa duší. Je ním kňaz svätého života Ján Mária Vianney – ponížený, plný trpezlivosti a lásky, prísny a stály kajúcnik, dokonalý vzor pastiera duší, ktorého dnes pozná celý svet. V roku 1818 ho ako kaplána arcibiskupský úrad v Lyone vo Francúzsku vymenoval za administrátora do obce Ars. Keď generálny vikár podpisoval menovací dekrét, povedal mu: „Je to malá obec a niet v nej veľkej lásky k Bohu; vy ju tam zasejte!“ Nik vtedy netušil, že tam posielajú budúceho svätca, ktorý za štyridsaťdva rokov urobí zo zapadnutej obce Ars ohnisko, odkiaľ sa bude láska k Bohu šíriť do celého Francúzska, ba aj do celého sveta.
Drahí naši novokňazi, máte pred sebou veľký vzor kňaza, ktorý nemal ani tak veľa „schopností“, ale mal veľa lásky a odhodlania nasledovať Pána Ježiša. Túto jeho veľkú snahu a oddanosť Pán Boh bohato odmenil a pomohol mu pre Božie kráľovstvo získať veľa duší. To je aj vaším poslaním, drahí novokňazi, aby ste milovali Pána Ježiša, boli mu oddaní a verní a o to ostatné sa už postará Božia prozreteľnosť. Nech vám v tom pomáha Nepoškvrnená Panna Mária, nech vám je stále na- blízku jej materinská ruka. Najsvätejšie Srdce Ježišovo a nepoškvrnené Srdce Panny Márie nech sú vám oporou v celom vašom kňazskom živote.
Za Rodinu Nepoškvrnenej sr. M. Jaroslava
(Z listu novokňazom, krátené)

 

 

 

 

 

Páčilo sa :
5