10. júna 2011
Čítaní: 290
KN 23/2011 | Novokňazi
Litánie k blahoslavenému Jánovi Pavlovi II.

Pane, zmiluj sa. Pane, zmiluj sa.
Kriste, zmiluj sa. Kriste, zmiluj sa.
Pane, zmiluj sa. Pane, zmiluj sa.

Otec na nebesiach, Bože, zmiluj sa nad nami.
Syn, Vykupiteľ sveta, Bože, zmiluj sa nad nami.
Duch Svätý, Bože, zmiluj sa nad nami.
Svätá Trojica, jeden Boh, zmiluj sa nad nami.
Svätá Mária, oroduj za nás.
 
Ponorený v Otcovi bohatom na milosrdenstvo, oroduj za nás.
Zjednotený s Kristom, Vykupiteľom človeka, oroduj za nás.
Naplnený Duchom Svätým, Pánom a Oživovateľom, oroduj za nás.
Úplne oddaný Márii, oroduj za nás.
Priateľ svätých a blahoslavených, oroduj za nás.
Nástupca svätého Petra a sluha sluhov Božích, oroduj za nás.
Strážca Cirkvi učiaci pravdy viery, oroduj za nás.
Otec koncilu a vykonávateľ jeho odkazu, oroduj za nás.
Upevňovateľ jednoty kresťanov a celej ľudskej rodiny, oroduj za nás.
Horlivý ctiteľ Eucharistie, oroduj za nás.
Neúnavný pútnik tejto zeme, oroduj za nás.
Misionár všetkých národov, oroduj za nás.
Svedok viery, nádeje a lásky, oroduj za nás.
Vytrvalý účastník Kristovho utrpenia, oroduj za nás.
Apoštol zmierenia a pokoja, oroduj za nás.
Podporovateľ civilizácie lásky, oroduj za nás.
Hlásateľ novej evanjelizácie, oroduj za nás.
Majster vyzývajúci zatiahnuť na hlbinu, oroduj za nás.
Učiteľ ukazujúci svätosť ako rozmer života, oroduj za nás.
Pápež Božieho milosrdenstva, oroduj za nás.
Veľkňaz zhromažďujúci Cirkev na prinášanie obetí, oroduj za nás.
Pastier sprevádzajúci ovečky do neba, oroduj za nás.
Brat a majster kňazov, oroduj za nás.
Otec zasvätených osôb, oroduj za nás.
Ochranca kresťanských rodín, oroduj za nás.
Posilnenie manželov, oroduj za nás.
Ochranca nenarodených, oroduj za nás.
Opatrovník detí, sirôt a opustených, oroduj za nás.
Priateľ a vychovávateľ mládeže, oroduj za nás.
Dobrý samaritán trpiacich, oroduj za nás.
Podpora pre ľudí starších a osamelých, oroduj za nás.
Hlásateľ pravdy o ľudskej dôstojnosti, oroduj za nás.
Muž modlitby ponorený v Bohu, oroduj za nás.
Milovník liturgie slúžiaci svätú omšu na oltároch sveta, oroduj za nás.
Stelesnenie pracovitosti, oroduj za nás.
Zamilovaný do Kristovho kríža, oroduj za nás.
Príkladne realizujúci povolanie, oroduj za nás.
Vytrvalý v utrpení, oroduj za nás.
Vzor života a zomierania pre Pána, oroduj za nás.
Napomínajúci hriešnikov, oroduj za nás.
Ukazujúci cestu zblúdilým, oroduj za nás.
Odpúšťajúci tým, ktorí spôsobili krivdu, oroduj za nás.
Rešpektujúci protivníkov i prenasledovateľov, oroduj za nás.
Hovorca i obhajca prenasledovaných, oroduj za nás.
Pomocník nezamestnaných, oroduj za nás.
Starostlivý o osoby bez prístrešia, oroduj za nás.
Navštevujúci väzňov, oroduj za nás.
Posilňujúci slabých, oroduj za nás.
Učiaci všetkých solidarite, oroduj za nás.

Baránok Boží, ty snímaš hriechy sveta, zľutuj sa nad nami, Pane.
Baránok Boží, ty snímaš hriechy sveta, vyslyš nás, Pane.
Baránok Boží, ty snímaš hriechy sveta, zmiluj sa nad nami.

K.: Oroduj za nás, blahoslavený Ján Pavol.
Ľ.: Aby sme životom i slovom ohlasovali svetu Krista,
Vykupiteľa človeka.

Modlime sa:
Milosrdný Bože, prijmi naše poďakovanie za dar apoštolského života a poslania blahoslaveného Jána Pavla II. a na jeho príhovor pomôž nám rásť v láske k tebe a odvážne hlásať Kristovu lásku všetkým ľuďom.
Skrze Krista, nášho Pána.
Amen.
Nihil obstat:
Mons. Stanislav Stolárik, predseda Liturgickej komisie KBS,
košický pomocný biskup, 4. mája 2011
Imprimatur:
Mons. Stanislav Zvolenský, predseda Konferencie biskupov Slovenska,
bratislavský arcibiskup metropolita, 5. mája 2011
zdroj: www.kbs.sk
Uverejnené informácie o novokňazoch
sú spracované podľa podkladov z Kňazských seminárov a reholí.
Prílohu pripravila: Anna pospíšilová
 

Páčilo sa :
0