6. júna 2012
Čítaní: 926
KN 23/2012 | Novokňazi
Litánie k svätým Cyrilovi a Metodovi

Pane, zmiluj sa. Pane, zmiluj sa,
Kriste, zmiluj sa. Kriste, zmiluj sa,
Pane, zmiluj sa. Pane, zmiluj sa.

Otec na nebesiach, Bože, zmiluj sa nad nami.
Syn, Vykupiteľ sveta, Bože,
Duch Svätý, Bože,
Svätá Trojica, jeden Boh,

Svätí Cyril a Metod, prichádzajúci so slovom evanjelia,
orodujte za nás.
Svätí Cyril a Metod, oslavujúci celým svojím životom Boha,
Svätí Cyril a Metod, chváliaci milosrdenstvo Boha,
Svätí Cyril a Metod, verní vyznávači pravého Boha,
Svätí Cyril a Metod, ohlasujúci veľké skutky Boha,
Svätí Cyril a Metod, šíriaci pokoj Kristov,
Svätí Cyril a Metod, sýtiaci národy slovom Božím,
Svätí Cyril a Metod, milujúci Krista,
Svätí Cyril a Metod, poslušní synovia Cirkvi,
Svätí Cyril a Metod, zvestujúci slová života večného,
Svätí Cyril a Metod, prinášajúci národom dary Ducha Svätého,
Svätí Cyril a Metod, ohlasujúci Božie prikázania,
Svätí Cyril a Metod, milujúci ľud, ku ktorému boli poslaní,
Svätí Cyril a Metod, ohlasovatelia Božích zámerov,
Svätí Cyril a Metod, praví synovia pokoja,
Svätí Cyril a Metod, hlásatelia jediného Boha,
Svätí Cyril a Metod, hlásatelia veľkých diel Božích,
Svätí Cyril a Metod, muži svätého života,
Svätí Cyril a Metod, hviezdy jasné slovenského národa,
Svätí Cyril a Metod, lúče slnka vychádzajúceho v temnotách,
Svätí Cyril a Metod, orodovníci za náš národ pred trónom Najvyššieho,
Svätí Cyril a Metod, sláviaci spásnu Kristovu obetu,
Svätí Cyril a Metod, učitelia lásky Boha,
Svätí Cyril a Metod, ponížení svedkovia Krista,
Svätí Cyril a Metod, trpiaci pre Krista,
Svätí Cyril a Metod, svedčiaci svojím životom o spáse Kristovho kríža,
Svätí Cyril a Metod, svetlá v temnotách,
Svätí Cyril a Metod, hlásatelia Kristovho vykúpenia,
Svätí Cyril a Metod, hlásatelia Božieho odpustenia,
Svätí Cyril a Metod, ozdoby svätej Cirkvi,
Svätí Cyril a Metod, spievajúci chvály o Bohu,
Svätí Cyril a Metod, zapaľujúci srdcia po Bohu,
Svätí Cyril a Metod, učiaci národy poznávať Krista,
Svätí Cyril a Metod, rozjímajúci o Božích príkazoch,
Svätí Cyril a Metod, obrancovia práv Cirkvi,
Svätí Cyril a Metod, verne vykonávajúci službu Kristovi,
Svätí Cyril a Metod, patróni slovanských národov
pred Božou velebnosťou,
Svätí Cyril a Metod, spolupatróni Európy, orodujte za nás.

Baránok Boží, ty snímaš hriechy sveta, zľutuj sa nad nami, Pane.
Baránok Boží, ty snímaš hriechy sveta, vyslyš nás, Pane.
Baránok Boží, ty snímaš hriechy sveta, zmiluj sa nad nami.
V: Orodujte za nás, svätí Cyril a Metod.
R: Aby sme sa stali hodní Kristových prisľúbení.
Modlime sa.
Milosrdný Bože, ty si zveľadil svoju Cirkev horlivosťou za vieru a apoštolskou činnosťou svätých Cyrila a Metoda, na ich príhovor pomáhaj nášmu ľudu, aby ustavične rástol vo viere a vzmáhal sa vo svätosti. Skrze Krista, nášho Pána.              Imprimatur: Viliam Judák, Episcopus Nitriensis

 

príloha kn novokňazi a absolventi 2012: uverejnené informácie o novokňazoch
sú spracované podľa podkladov z kÒazských seminárov a reholí.
V prílohe boli pouŽité Myšlienky Benedikta XVI. z diela Priznanie a vyznanie,
Bratis
Páčilo sa :
0