7. júna 2015
Čítaní: 1 244
KN 23/2015 | Prílohy
Novokňazi a absolventi 2015
Nech sa vaše homílie dotýkajú ľudských sŕdc

Drahí bratia,
títo naši synovia boli povolaní do kňazského stavu. Zamyslime sa nad službou, do ktorej ich Cirkev povýšila. Ako vieme, Pán Ježiš je jediným a najvyšším veľkňazom Novej zmluvy, ale skrze neho sme boli všetci, celý Boží ľud, povolaní do apoštolátu. Každý jeden z nás! No okrem toho si Pán Ježiš chce zo svojich učeníkov vybrať niekoľkých zvláštnym spôsobom, aby vykonávali verejne v Cirkvi kňazskú službu, pre dobro všetkých ľudí, aby sa stali pokračovateľmi jeho vlastného poslania učiteľa,
kňaza a pastiera. Ba čo viac, práve nato ho Otec poslal na svet. A tak aj on zato poslal do sveta najprv svojich učeníkov, potom biskupov a ich nástupcov, ktorí nakoniec dostali za spolupracovníkov kňazov. Spojili sa v kňazskej službe a sú povolaní slúžiť Božiemu ľudu. Aj títo muži uvažovali o svojom povolaní a teraz prijmú kňazskú vysviacku. A biskup vzal na seba to riziko – áno, riziko – a vybral si ich, presne tak, ako Otec vzal na seba riziko za každého jedného z nás. A skutočne, budú konfigurovaní na Krista, na večného veľkňaza, a to tým, že budú vysvätení za opravdivých kňazov Novej zmluvy a ako takí budú v kňazstve zjednotení so svojím biskupom. Budú hlásateľmi evanjelia, pastiermi Božieho ľudu a budú vykonávať bohoslužobné úkony, zvlášť pri slávení Pánovej obety. Vy, ktorí budete onedlho povýšení do kňazského
stavu, uvedomte si, že tým, že budete slúžiť svätému učeniu Cirkvi, sa budete podieľať na poslaní Krista, jediného Pána. Šírte všetkým Božie slovo, ktoré ste sami
s radosťou prijali. Svedomito čítajte a rozjímajte nad Božím slovom, aby ste verili tomu, čo čítate, aby ste učili to, čo ste sa sami vo viere naučili, a aby ste žili podľa toho, čo učíte. A to bude pokrm pre Boží ľud; snažte sa preto, aby vaše kázne neboli nudné; aby sa vaše homílie dotýkali ľudských sŕdc, lebo samy vychádzajú zo srdca, pretože to, čo hovoríte, vychádza skutočne z vášho srdca. Tak odovzdávajte Božie slovo a učenie sa stane radosťou a oporou veriacich; vôňa vášho života bude svedectvom, pretože na príklade sa dá stavať, ale slová bez príkladu sú prázdne. Nikomu sa nedotknú srdca, síce neublížia, ale ani neurobia nič dobré. Budete pokračovať v Kristovej obetavej práci. Prostredníctvom vašej služby sa naplní duchovná obeta veriacich, keď sa v spojení s Kris to vou obetou, cez vaše ruky, nekrvavým spôsobom ponúkne na oltári pri slávení najsvätejšieho tajomstva. Preto, keď budete sláviť svätú omšu, robte to s plným vedomím. Neponáhľajte sa. Pripodobnite sa tomu, čo slávite – nie umelý rítus, nie akýsi rituál, ale tak, aby tým, že sa stávate účastnými na tajomstve smrti a zmŕtvychvstania nášho Pána, stelesníte Kristovu smrť svojím vlastným telom a budete  kráčať spolu s ním v novosti života. Vo sviatosti krstu budete rozmnožovať Boží ľud. Neodmietajte pokrstiť nikoho, kto o to požiada. Pri sviatosti zmierenia budete odpúš - ťať hriechy vmene Krista a Cirkvi. A ja, vmene Pána Ježiša Krista a jeho nevesty, svätej Cirkvi, vás prosím, aby ste boli neúnavní vmilosrdenstve. V spovednici budete odpúšťať, nie odsudzovať. Napodobňujte Otca, ktorý sa nikdy neunaví odpúšťať. Posvätným olejom budete poskytovať úľavu chorým. Pri slávení posvätných obradov, pri oslave Pána a pri prosbách k nemu počas celého dňa stanete sa hlasom Božieho ľudu a celého ľudstva. Pamätajte, že ste boli vyvolení z ľudí a povýšení
spomedzi nich, aby ste sa starali o Božie veci, vykonávali s radosťou a úprimnou láskou Kristovu službu a usilovali sa tešiť Pána,  nie seba samých. Je zlým kňazom ten, kto žije ako páv, aby sa páčil sám sebe. A napokon tým, že sa stanete účastnými Kristovho poslania v synovskom vzťahu k vášmu biskupovi, usilujte sa zjednocovať veriacich do jednej rodiny. Buďte služobníkmi jednoty v Cirkvi, v rodi nách – veďte ich k Bohu Otcovi prostred níctvom Ducha Svätého. A vždy majte na pamäti príklad Dobrého pastiera, ktorý neprišiel preto, aby mu slúžili, ale aby slúžil. Aby nezotrval vo svojom pohodlí, ale aby vyšiel von, hľadal a nachádzal stratené ovce.
 

pripravila: linda vasiľová
Páčilo sa :
5