14. júna 2017
Čítaní: 241
KN 24/2017 | Liturgia
Jedenásta nedeľa v cezročnom období - A

 ÚVODNÝ SPEV
Čuj, Pane, hlas môjho volania, ty si moja pomoc, neodvrhuj ma, ani ma neopúšťaj, Bože, moja spása.


MODLITBA DŇA
Všemohúci Bože, naša sila a nádej, bez teba ľudská slabosť nič nezmôže; vypo­čuj naše prosby a ustavične nás posil­ňuj svojou milosťou, aby sme verne plnili tvoje prikázania, a tak sa ti páčili zmýšľaním i skutkami. Skrze nášho Pá­na Ježiša Krista, tvojho Syna, ktorý je Boh a s tebou žije a kraľuje v jednote s Duchom Svätým po všetky veky vekov.


PRVÉ ČÍTANIE
(
Ex 19, 2 – 6a)
Synovia Izraela prišli na Sinajskú púšť a tam sa utáborili; tam na úpätí vrchu si Izrael postavil stany. Mojžiš vystúpil k Bohu. Pán ho zavolal z vrchu a povedal: „Toto povieš domu Jakuba a ozná­ miš synom Izraela: Sami ste videli, čo som urobil Egypťanom, ako som vás niesol na orlích krídlach a priviedol k sebe.
Ak teda budete počúvať môj hlas a zachovávať moju zmluvu, budete mojím vlastníctvom medzi všetkými národmi; lebo moja je celá zem. Budete mi krá­ľovstvom kňazov a svätým národom.“


RESPONZÓRIOVÝ ŽALM
(
Ž 100, 2. 3. 5)
R.: Sme jeho ľud a ovce z jeho stáda.
Jasaj na chválu Pánovi, celá zem, s radosťou slúžte Pánovi. S plesaním vstupujte pred jeho tvár. – R.
Vedzte, že náš Pán je Boh; on je náš stvoriteľ a jemu patríme, sme jeho ľud a ovce z jeho stáda. – R.
Lebo Pán je dobrý; jeho milosrdenstvo
trvá naveky a jeho vernosť z pokolenia
na pokolenie. — R.


DRUHÉ ČÍTANIE
(
Rim 5, 6 – 11)
Bratia, Kristus zomrel v určenom čase za bezbožných, keď sme boli ešte bezmocní. Sotvakto zomrie za spravodlivého; hoci za dobrého by sa azda niekto odhodlal umrieť. Ale Boh dokazuje svoju lásku k nám tým, že Kristus zomrel za nás, keď sme boli ešte hriešnici. Tým skôr sa teda skrze neho zachránime od hnevu teraz, keď sme už ospravedlnení jeho krvou! Lebo ak sme boli zmierení s Bohom smrťou jeho Syna vtedy, keď sme boli nepriateľmi, tým skôr už ako zmierení budeme spasení jeho životom. A nielen to: ešte sa aj chválime Bohom skrze nášho Pána Ježiša Krista, skrze ktorého sme teraz obsiahli zmierenie.


ALELUJOVÝ VERŠ
Aleluja. — Priblížilo sa Božie kráľovstvo. Kajajte sa a verte evanjeliu. – R.


EVANJELIUM
(
Mt 9, 36 – 10, 8)
Keď Ježiš videl zástupy, zľutoval sa nad nimi, lebo boli zmorené a sklesnuté ako ovce bez pastiera. Vtedy povedal svojim učeníkom: „Žatva je veľká, ale robotníkov málo. Preto proste Pána žatvy, aby poslal robotníkov na svoju žatvu.“ Zvolal svojich dvanástich učeníkov a dal im moc nad nečistými duchmi, aby ich vyháňali, a uzdravovali každý ne
  duh a každú chorobu. A toto sú mená dvanástich apoštolov: prvý Šimon, zvaný Peter, a jeho brat Ondrej, Jakub Zebedejov a jeho brat Ján, Filip a Bartolomej, Tomáš a mýtnik Matúš, Jakub Alfejov a Tadeáš, Šimon Kananejský a Judáš Iškariotský, ktorý ho potom zradil. Týchto dvanástich Ježiš vyslal a prikázal im: „K pohanom nezabo­čujte a do samarijských miest nevchá­dzajte; choďte radšej k ovciam strateným z domu Izraela! Choďte a hlásajte: ,Priblížilo sa nebeské kráľovstvo.‘
Chorých uzdravujte, mŕtvych krieste, malomocných očisťujte, zlých duchov vyháňajte. Zadarmo ste dostali, zadarmo dávajte.“


SPOLOČNÁ MODLITBA VERIACICH
Bratia a sestry, evanjelium nás povzbudzuje, aby sme si uvedomili povolanie byť ohlasovateľmi radostnej zvesti.
V ňom máme všetci podiel na Kristovom kňazstve. Preto sa s dôverou obráťme na nebeského Otca.
Ľ.:
Pane, daj nám svätých kňazov.
– Pane, daruj kňazom ducha svojej trpezlivej lásky, aby prinášali tomuto svetu radosť a pokoj.
– Pane, chráň služobníkov oltára od pocitu bezmocnosti a neužitočnosti, aby pamätali, že ich najvýrečnejšou kázňou je osobný príklad.
– Pane, vzbudzuj v srdciach mladých ľudí túžbu zasvätiť sa v službe Bohu a blíž­nym, aby po celom svete zaznievali slová radostnej zvesti.
– Pane, posilňuj nás v modlitbe, aby v nás a prostredníctvom nás rástlo v tomto svete kráľovstvo pokoja.
– Pane, prijmi k sebe našich zomrelých biskupov a kňazov, aby mohli mať účasť na večnej liturgii v nebi.
Všemohúci Bože, Pán žatvy, s dôverou sme ti predniesli svoje prosby; prosíme ťa, vyslyš nás a daruj svetu mnoho robotníkov na poli evanjelizácie. Skrze Krista, nášho Pána.


MODLITBA NAD OBETNÝMI DARMI
Dobrotivý Bože, chlieb a víno nám dá­vaš za telesný pokrm, ktorý živí naše telo, a premieňaš ich na sviatosť, ktorá nás posväcuje; prosíme ťa, daj, aby sme z nich čerpali vždy novú silu pre telo i pre dušu. Skrze Krista, nášho Pána.


SPEV NA PRIJÍMANIE
O jedno prosím Pána a za tým túžim, aby som mohol bývať v dome Pánovom po všetky dni svojho života.


MODLITBA PO PRIJÍMANÍ
Láskavý Otče, prijali sme eucharistický pokrm, ktorý sviatostne naznačuje, že veriaci sú zjednotení v tebe; daj, prosí­me, aby táto sviatosť v tvojej Cirkvi stá­le zveľaďovala jednotu a lásku. Skrze Krista, nášho Pána.
 

RED
Páčilo sa :
1