1. júna 2018
Čítaní: 200
KN 24/2018 | Súťaže
Štatút prázdninovej súťaže pre deti i celú rodinu „Po indiánskych stopách“

 

História súťaže

Už vyše dvanásťročnou históriou sa môže pochváliť prázdninová súťaž Katolíckych novín pre deti i celú rodinu. Vznikla v roku 2006. Na stretnutie  vyžrebovaných  výhercov, ich rodín s redakčným tímom KN prišlo vtedy do saleziánskeho strediska na Mamateyovej ulici v bratislavskej Petržalke viac ako 100 ľudí. Bohatý program ponúkol aj atrakciu – vzlietnutie na teplovzdušnom balóne. Iniciátormi a realizátormi boli autori detskej rubriky KN pod vtedajším vedením šéfredaktora Mons. Mariána  Gavendu. Prázdninová hra má od začiatku ambíciu povzbudzovať najmenších čitateľov v kresťanských hodnotách, v tvorivosti, aby sa angažovali vo svojom okolí a tiež chce spájať rodiny čitateľov s pracovníkmi Katolíckych novín na rodinnom stretnutí s atraktívnym programom. Vyvrcholením súťaže je liturgické slávenie.

 

Organizácia súťaže

Súťaže organizuje Spolok sv. Vojtecha – VOJTECH spol. s. r. o., Radlinského 5, 917 01    Trnava  Redakcia Katolícke noviny, P. O. Box 276, 810 00 Bratislava 1. Súťaž bude prebiehať počas deviatich prázdninových týždňov od 26. júna 2018 do 30. augusta 2018 (KN 26 – KN 34). Okrem vedomostí, rozvíjania zručností cez plnenie úloh a inšpirácie k dobru, vyžrebovaní súťažiaci získajú aj nezabudnuteľný zážitok. Hlavnou cenou súťaže pre deti a mládež do 18 rokov je deň strávený na Ranči na Striebornom jazere v Galante, kde sa uskutoční stretnutie výhercov a ich rodín s redakčným tímom organizátora – Katolíckymi novinami. Organizátori pripravia pre deti a rodiny atraktívny program plný rôznych aktivít. Pridanou hodnotou je získanie nových kamarátov a známych vo veľmi príjemnom prostredí a v priateľskej atmosfére.   

 

Podmienky súťaže

Súťaž je podmienená súhlasom zákonného zástupcu pri súťažiacich mladších ako 16 rokov. Zo súťaže sú vylúčení zamestnanci organizátora: Spolok sv. Vojtecha – VOJTECH spol. s. r. o., Radlinského 5, 917 01 Trnava a tiež ich rodinní príslušníci.

 

Pravidlá letnej hry

Na hraciu kartu si do označených políčok budete postupne vlepovať 9 pierok. Hraciu kartu nájdete v Katolíckych novinách č. 26. Raz môžete využiť žolíka. V každom prázdninovom čísle KN okrem pierka na vlepovanie nájdete úlohy, ktoré vyriešite samy alebo s rodičmi, či kamarátmi. Splnené úlohy si zapíšete do zošita a po skončení hry nám ho pošlete s vyplnenou hracou kartou. Na zaradenie do žrebovania treba splniť minimálne 20 úloh.

 

Ukončenie letnej hry

Súťaž vyvrcholí v KN 34. Zošit so splnenými aspoň dvadsiatimi úlohami a hracou kartou, v ktorej váš zákonný zástupca uvedie vaše osobné údaje a tiež súhlas s ich použitím pre účely súťaže, očakávame na adrese redakcie: Katolícke noviny, P. O. BOX 276, 810 00 Bratislava do 30. augusta 2018. Nezabudnite pripísať na obálku heslo: Po indiánskych stopách.

 

Prekvapenia a odmeny

Za vyplnenú hraciu kartu a správne odpovede pošleme všetkým súťažiacim prekvapenie. A spomedzi všetkých detí, ktoré splnili podmienky súťaže,  vyžrebujeme 50, ktoré spolu s ich rodinami pozveme 22. septembra 2018 na spoločný zážitkový výlet v spoločnosti redakčného tímu Katolíckych novín. Žrebovanie sa uskutoční 31. augusta 2018. O výsledku žrebovania oboznámime všetkých výhercov listom a tiež na stránkach Katolíckych novín č. 36. Svoju účasť na akcii je potrebné potvrdiť najneskôr do 13. septembra 2018 na adrese posta@katolickenoviny.sk alebo telefonicky na čísle 02/59 30 69 11.

 

  Finančné povinnosti 

Pri detskej súťaži je daňová povinnosť súťažiacich bezpredmetná. Výška odmeny pre každého účastníka nepresiahne totiž hodnotu 350 €. Náklady na detskú akciu znáša redakcia KN čo znamená, že organizátor je zodpovedný za úhradu poplatkov počas detskej akcie, uhradí poplatky spojené s atrakciami v rámci denného programu na Ranči. Náklady spojené s dopravou na miesto uskutočnenia akcie alebo ubytovaním znášajú rodiny výhercov.  

 

Žrebovanie

Výhercov v počte 50 detí a mládežníkov vyžrebuje manažment KN v sídle redakcie Katolíckych novín na Kapitulskej ul. 5 v Bratislave 31. augusta 2018. Odmeny pre všetkých výhercov budú odoslané na meno a adresu, ktoré budú uvedené v hracej karte najneskôr do konca septembra. Učastníci akcie na Ranči na Striebornom jazere v Galante sa o svojej výhre dozvedia písomne najneskôr dva týždne pred jej uskutočnením.

  

Strata výhry

Výherca stráca nárok na výhru, ak má menej ako 16 rokov a jeho zákonný zástupca nevyjadril súhlas so zapojením sa do súťaže; ak má výherca viac ako 18  rokov alebo ak ho z tejto akcie odhlási písomne jeho zákonný zástupca, a to najneskôr týždeň pred uskutočnením detskej akcie. V prípade, že sa výherca nebude môcť zúčastniť akcie na Ranči, bude mu Slovenskou poštou zaslaná vecná cena.

 

Zrušenie súťaže

Vyhlasovateľ si vyhradzuje právo túto súťaž z vážnych dôvodov odvolať, či akciu zrušiť. 

 

Ochrana osobných údajov

Osobné údaje budú spracované v zmysle udeleného súhlasu na účely súťaže (zaslanie odmien a kontaktovanie výhercov). Osobné údaje budú do 30 dní po skončení súťaže zlikvidované v súlade s Nariadením Európskeho parlamentu a rady EÚ 2016/679 zo dňa 27. 04. 2016 o ochrane osobných údajov (GDPR).

 

Páčilo sa :
1