18. júla 2018
Čítaní: 108
KN 29/2018 | Kultúra
Štefan Vragaš venoval svoje sily službe slova
Kňaz Bratislavskej arcidiecézy, pápežský prelát, univerzitný profesor, teológ, jazykovedec a publicista Štefan Vragaš sa narodil 2. februára 1929. Svoj činorodý život venoval teológii, pastorácii, výučbe, láske k jazykovede a histórii. Zomrel 8. júla v Kňazskom domove sv. Svorada v Nitre – pohreb bol 12. júla v Koválove.

„Jedno zo stretnutí, ktoré sa mi v posledných rokoch vryli do pamäti, bola večera so Štefanom Vragašom v mojom dočasnom byte na Kapitulskej ulici v Bratislave,“ spomína Ivan Šulík, riaditeľ Spolku sv. Vojtecha. „Boli sme vtedy susedia cez ulicu a zišli sme sa pri príležitosti nového vydania Života Konštantína Cyrila a Života Metoda, ktoré práve vďaka nemu vyšlo v súčasnej slovenčine aj v roku 2013. So Štefanom sme mali viacero spoločných tém a tá cyrilo-metodská bola jedna z nich.

Druhým naším styčným bodom bola láska k slovu a jazyku. Štefan Vragaš vyštudoval slovenčinu, históriu a všeobecnú jazykovedu na Filozofickej fakulte Slovenskej univerzity v Bratislave a pôsobil v Jazykovednom ústave Slovenskej akadémie vied, kde spolupracoval pri tvorbe šesťzväzkového Slovníka slovenského jazyka. Jeho vzťah k slovu a jazyku je teda pochopiteľný a neochabol ani po mnohých rokoch prežitých v zahraničí. Po návrate na Slovensko sa vo veľkej miere pričinil o vznik Teologického a náboženského slovníka, ktorý vyšiel v dvoch zväzkoch a dodnes slúži teológom, jazykovedcom i prekladateľom. A tretí dôležitý moment, ktorý nás spájal, bola sociálna náuka Cirkvi, ktorú prednášal na Teologickej fakulte Univerzity Komenského v Bratislave.

Ako morálnemu teológovi, ktorý sa rovnako venuje aj tejto matérii, mi jeho publikácia Základné otázky sociálneho učenia Cirkvi poskytla viaceré podnety a práve on sa pričinil o rozvoj tejto teologickej disciplíny na Slovensku po roku 1989. Štefan Vragaš žil po celý život v službe slova a verím, že teraz sa naplno a zoči-voči stretne aj s Večným slovom v nebeskom domove.“

Práca na slovníku a útek

Štefan Vragaš zomrel v 90. roku života a v 49. roku kňazstva. Za kňaza ho v Ríme vysvätil pápež Pavol VI. v máji 1970. Predchádzala tomu pomerne náročná a kľukatá cesta. Po absolvovaní gymnázia v Trnave mu vtedajšie štátne úrady nedovolili zapísať sa na bohosloveckú fakultu, preto najprv študoval na Filozofickej fakulte Slovenskej univerzity v Bratislave. Popritom sa v tajnom teologickom krúžku stretával so spriaznenými ľuďmi a venoval sa teológii i filozofii. Po štúdiách v roku 1953 a dvojročnej vojenskej službe pracoval v odbore lexikografie v Slovenskej akadémii vied – v jazykovednom ústave sa podieľal na tvorbe Slovníka slovenského jazyka. Túžba po kňazstve sa však z jeho života nestratila, pre svoju vieru mal v 50. a 60. rokoch minulého storočia v práci problémy. Napokon, koncom roka 1964 sa dostal na turistický zájazd do Viedne, odtiaľ nasledoval Rím. V rozhovore pre Katolícke noviny spred troch rokov si Štefan Vragaš zaspomínal: „To, že som sa dostal na Západ, pripisujem Sedembolestnej Panne Márii. Na útek som sa pripravoval trištvrte roka a intenzívne som sa k nej modlil, prosil ju o pomoc a ochranu.“

Teológia a pastorácia
V rokoch 1965 – 1972 študoval Štefan Vragaš filozofiu a teológiu na Pápežskej lateránskej univerzite v Ríme. V roku 1970 sa stáva kňazom a o dva roky získal doktorát teológie. V rokoch 1972 – 1994 pôsobil vo Viedenskej arcidiecéze, v období rokov 1976 – 1986 prispieval do slovenského vysielania Vatikánskeho rozhlasu. Z hľadiska odbornosti pokračoval aj v jazykovednej línii a v rokoch 1980 – 1995 pôsobil ako lektor slovenského jazyka v Slavistickom inštitúte Viedenskej univerzity. Do roku 1989 popri pastorácii a neraz náročnej, predsa len bol v Rakúsku cudzincom, rozvíjal svoju odbornosť a odovzdával vedomosti študentom; zároveň prekladal a na Slovensko posielal knihy kňazom a rehoľným spoločenstvám.
 
Návrat po roku 1989
Po nežnej revolúcii Štefan Vragaš pokračuje v rozbehnutých aktivitách, ale keďže komunistický režim padol, mohol sa vrátiť na Slovensko. Po návrate pôsobil ako duchovný správca v Kostole sv. Alžbety v Bratislave. Od roku 1990 prednášal na Rímskokatolíckej cyrilo-metodskej bohosloveckej fakulte UKv Bratislave sociálnu náuku Cirkvi a staroslovienčinu. Na fakulte zotrval 15 rokov a v roku 1997 sa stal profesorom teológie. V marci 2009 ho pápež Benedikt XVI. vymenoval za pápežského preláta.

Z jeho bohatej publikačnej a prekladateľskej činnosti treba popri článkoch a štúdiách uverejnených v časopisoch vyzdvihnúť jeho prekladateľskú a editorskú činnosť na diele Života Konštantína Cyrila a Života Metoda. Štefan Vragaš toto dielo preložil a prerozprával v súčasnej podobe slovenčiny zohľadňujúc neutrálny prozaický spôsob vyjadrenia (1. vyd. bolo v Ríme v roku 1986). Napísal tiež katechetickú príručku o sviatosti manželstva Milujte sa v Kristovi (1983), monografiu Cyrilometodské dedičstvo v náboženskom, národnom a kultúrnom živote Slovákov (1991), vysokoškolskú učebnicu Základné otázky sociálneho učenia Cirkvi (1996).
Radoslav Matejov
Páčilo sa :
0