16. januára 2018
Čítaní: 205
KN 3/2018 | Vatikán
Ticho počas omše má svoj význam
Aula Pavla VI. vo Vatikáne sa v stredu 10. januára zaplnila pútnikmi z celého sveta, ktorí prišli na generálnu audienciu k pápežovi Františkovi. Ten pokračoval v cykle katechéz o svätej omši. V siedmom pokračovaní Svätý Otec veriacim priblížil hymnus Glória a omšovú modlitbu dňa, zvanú kolekta.

 Úvodom ku katechéze boli slová Evanjelia podľa Jána: „A Slovo sa telom stalo a prebývalo medzi nami. A my sme uvideli jeho slávu, slávu, akú má od Otca jednorodený Syn, plný milosti a pravdy. Z jeho plnosti sme my všetci dostali milosť za milosťou“ (Jn 1, 14. 16).

 
Glória
„V slede katechéz o eucharistickom slávení sme videli, že úkon kajúcnosti nám pomáha zbaviť sa našej domýšľavosti a predstúpiť pred Boha takí, akí skutočne sme, vedomí si toho, že sme hriešnikmi; v nádeji na odpustenie. Práve zo stretnutia ľudskej biedy s Božím milosrdenstvom sa rodí vďačnosť vyjadrená v Glórii – ,prastarom a ctihodnom hymne. Ním Cirkev, zhromaždená v Duchu Svätom, oslavuje a vzýva Boha Otca a Baránka‘ (Všeobecné smernice Rímskeho misála, 53).Úvod tohto hymnu – ,Sláva Bohu na výsostiach‘– preberá slová spevu anjelov pri narodení Ježiša v Betleheme, radostné ohlasovanie vzájomného objatia medzi nebom a zemou. Tento spev zapája aj nás, pohrúžených do modlitby: ,Sláva Bohu na výsostiach a na zemi pokoj ľuďom dobrej vôle‘.“
 
Kolekta
„Po hymne Glória, alebo ak tento nie je, tak hneď po úkone kajúcnosti, dostáva modlitba osobitnú formu v orácii (modlitbe) nazvanej kolekta, prostredníctvom ktorej sa vyjadruje špecifcká povaha slávenia, meniaca sa podľa dní a období roka. Výzvou ,modlime sa‘ kňaz vyzýva ľud na uzobranie sa spolu s ním vo chvíli ticha, s cieľom uvedomiť si, že stojíme v Božej prítomnosti, a aby si každý vo svojom srdci vzbudil osobné úmysly, s ktorými sa zúčastňuje na svätej omši. Kňaz povie ,modlime sa‘, po čom nasleduje chvíľa ticha: každý myslí na to, čo potrebuje; o čo chce prosiť v modlitbe.“
 
Ticho
„Ticho sa nezužuje len na absenciu slov, ale slúži nato, aby sme sa pripravili načúvať iným hlasom: hlasu nášho srdca a predovšetkým hlasu Ducha Svätého. V liturgii charakter posvätného ticha závisí od toho, v ktorom momente sa nachádza: ,Pri úkone kajúcnosti a po výzve na modlitbu napomáha chvíľa ticha sústredene sa vnoriť do seba; po čítaniach alebo po homílii pomáha veriacim rozjímať o tom, čo počuli; po prijímaní umožňuje vnútornú modlitbu chvály a vďakyvzdania‘
(Všeobecné smernice Rímskeho misála, 45). Takže ticho pred úvodnou modlitbou napomáha zahĺbiť sa do seba samých a myslieť na dôvod toho, prečo sme tam. Preto je dôležité načúvať vlastnému vnútru, aby sme ho potom otvorili Pánovi. Možno prichádzame po dňoch únavy, radosti či bolesti a chceme to povedať Pánovi, vzývať jeho pomoc, prosiť, aby nám bol nablízku; máme chorých príbuzných a priateľov alebo takých, ktorí prechádzajú ťažkými skúškami; túžime odovzdať Bohu osud Cirkvi a sveta. Na toto slúži krátke ticho predtým, ako kňaz, dajúc dohromady úmysly každého jednotlivca, vyjadrí Bohu nahlas v mene všetkých spoločnú prosbu, ktorá uzatvára úvodné obrady, vykonávajúc doslova kolektu, čiže zbierku jednotlivých úmyslov. Vrelo odporúčam kňazom zachovávať tento moment ticha a nenáhliť sa. Po výzve ,Modlime sa‘ nech sa zachová ticho. Toto odporúčam kňazom. Bez tohto ticha riskujeme, že zanedbáme vnútornú sústredenosť.“
 
Modlitba orácie
„Kňaz vyslovuje túto prosbu, túto modlitbu kolekty s roztvorenými ramenami. Je to postoj modliaceho sa, ktorý si kresťania osvojili už od prvých storočí – o čom svedčia fresky z rímskych katakomb –, aby napodobnili Krista s roztvorenými ramenami na dreve kríža. A tam je Kristus modliacim sa a je súčasťou modlitby! V Kristovi na kríži rozpoznávame kňaza, ktorý obetuje Bohu jemu milý kult, a to synovskú poslušnosť. V rímskom ríte sú modlitby orácie stručné, avšak významovo bohaté: nad týmito modlitbami sa dá spraviť mnoho krásnych meditácií. Nádherných! Vrátiť sa k ich textom v meditácii, a to aj mimo svätej omše, nám môže pomôcť osvojiť si spôsob, ako sa obracať na Boha, o čo ho žiadať, aké slová použiť. Kiež sa liturgia pre nás všetkých stane jednou skutočnou školou modlitby.“
 
–VRSK–
SNÍMKA: PROFIMEDIA.SK
Páčilo sa :
1