2. augusta 2007
Čítaní: 155
KN 31/2007 | Dokumenty
Prosili sme o dar hlbokej a úprimnej viery
Pastiersky list biskupov Slovenska po návšteve ad limina 2007 NA 17. nedeľu V CEZROČNOM OBDOBĎ 29. júla 2007

Milí veriaci,
v dňoch 11. – 16. júna sme my biskupi Slovenska vykonali návštevu Ríma zvanú ad limina apostolorum, čiže návštevu pri hroboch apoštolov. Od roku 1990, teda po získaní slobody, to bola už tretia návšteva. Prvá v roku 1992, druhá v roku 1998, obidve za života pápeža Jána Pavla II.


Povinnosť navštíviť Petrovho nástupcu
Návštevy ad limina apostolorum majú svoje biblické a teologické zdôvodnenie. Už sv. Pavol si pokladal za povinnosť navštíviť sv. Petra, prvého pápeža, aby vo svojom apoštolskom účinkovaní konal v jednote so zástupcom Ježiša Krista. V Liste Galaťanom píše: „Po troch rokoch som šiel do Jeruzalema, aby som videl Kéfasa, a zostal som uňho pätnásť dní... Potom po štrnástich rokoch som znova šiel... do Jeruzalema... a predložil som evanjelium, ktoré hlásam medzi pohanmi;... či nebežím alebo či som nebežal nadarmo!“ (1, 18; 2, 1-2). Aj biskupi, ako nástupcovia apoštolov, navštevujú podľa cirkevných predpisov každých päť rokov nástupcu sv. Petra, rímskeho biskupa, aby zvažovali, či evanjelium, ktoré v svojich diecézach hlásajú, je pravé.
Návšteve ad limina predchádza písomná správa, ktorú podávajú diecézni biskupi Svätému Otcovi o stave svojich diecéz. Tvorí podklad na stretnutie biskupov so Svätým Otcom a je aj východiskom na rokovanie a rozhovory na jednotlivých úradoch Rímskej kúrie. Spomenieme len niektoré tematické okruhy: organizácia diecézy, biskupská služba, liturgický a sviatostný život, katolícka výchova, katechéza, služba a život kléru, inštitúty zasväteného života, misijná spolupráca, laici, ekumenizmus, pastorácia rodín, charita, kultúra, masmédiá, sociálna spravodlivosť, migranti, ekonomika.


Venujte pozornosť pastorácii mladých
Návšteva ad limina má tri podstatné časti:
Prvou bola púť k hrobom svätých apoštolov Petra a Pavla. Tam v Bazilike sv. Petra a v Bazilike sv. Pavla sme slávili sväté omše. Podľa tradície sme vykonali aj púť do Baziliky Panny Márie Väčšej a do Baziliky sv. Jána v Lateráne.
Druhou bolo stretnutie každého diecézneho biskupa s pomocným, resp. pomocnými biskupmi so Svätým Otcom – bol to osobný rozhovor. Z jeho príhovoru citujeme hlavné námety: Bohaté dedičstvo katolíckej tradície na Slovensku je v súčasnosti vystavené nebezpečenstvu; nahlodáva ho kvas konzumizmu a hedonizmu, laicizmu a relativizmu. Treba venovať veľkú pozornosť a starostlivosť pastorácii mladých, ako na úrovni školskej, tak aj na úrovni farskej.
Slovensko začína pociťovať krízu manželstva a rodenia detí; odkladá sa manželstvo a sú pokusy znižovať vážnosť hodnoty manželstva; vedie sa systematický útok na manželstvo a rodinu. Preto treba zintenzívniť modlitbu, pokračovať v úsilí o podporu rodín a čeliť prítomným výzvam. Treba dobre rozvinúť sviatostnú pastoráciu, ktorá je spojená s rodinou: manželstvo, krst detí, prvé sväté prijímanie a birmovanie. Dôležitá je pastorácia duchovných povolaní. Po roku 1990 bol silný rozkvet povolaní, avšak táto jar netrvala dlho – nastal ich viditeľný pokles. Formácia miništrantov v tomto smere je dobrou cestou. A povolania, prirodzene, závisia od duchovného života rodín.
Treťou časťou boli naše návštevy na rozličných dikastériách Rímskej kúrie, čiže na rozličných úradoch, ktoré z poverenia Svätého Otca riadia univerzálnu Cirkev vo zverených oblastiach.
Hlbokým duchovným zážitkom bola pre všetkých zúčastnených biskupov, kňazov a laikov modlitba pri hrobe sv. Cyrila v Bazilike sv. Klementa. Nakoniec sme svoj pobyt v Ríme a návštevu ad limina zakončili svätou omšou v nedeľu 17. júna v Pápežskom slovenskom kolégiu svätých Cyrila a Metoda. Pri návšteve ad limina sa každý diecézny biskup, hlava partikulárnej cirkvi, stretol s rímskym biskupom, hlavou celej univerzálnej Cirkvi, a spolu sme hovorili o vás, našich veriacich, ktorí ste nám zverení. Takto sa upevňuje jednota v rôznosti a prejavuje sa vzájomná kolegiálna priazeň – posilňuje sa vzájomná bratská láska. Návšteva ad limina upevňuje zväzky hierarchického spoločenstva a zvýrazňuje katolicitu Cirkvi i jednotu kolégia biskupov. Diecézni biskupi uznávajú prvenstvo úradu rímskeho biskupa a rímsky biskup, Svätý Otec, zas rešpektuje jednotlivých biskupov ako vlastných pastierov svojich diecéz a členov kolégia biskupov.


Ďakujeme za spoločenstvo i modlitby
Milí veriaci, počas návštevy ad limina sme sa potešili prítomnosťou viacerých skupín pútnikov na generálnej audiencii so Svätým Otcom v stredu 13. júna na Námestí sv. Petra. Rovnako nás potešila účasť pútnikov na liturgických, eucharistických sláveniach v štyroch hlavných rímskych bazilikách a v Bazilike sv. Klementa. Ďakujeme vám za spoločenstvo a za vaše modlitby za nás. Naša i vaša prítomnosť v Ríme mala predovšetkým cirkevný, duchovný charakter a obsah. Vo veľkej miere však prispela aj k reprezentácii, k zviditeľneniu Slovenska. Veriacim, pútnikom i účastníkom z iných národov prítomným na Svätopeterskom námestí sme poukázali na existenciu Slovenska a slovenského národa v srdci Európy, uprostred rodiny európskych národov či Európskej únie. Všetci tam prítomní, ale aj inde nech berú na vedomie našu slovenskú existenciu a prítomnosť a nech si ju nemýlia s niekým iným. My biskupi sme sa vám, milí veriaci, odvďačili – modlili sme sa za vás. Pri hroboch apoštolov sme prosili pre vás o dar úprimnej a hlbokej viery, vernosti Cirkvi a úcty k Svätému Otcovi.
Nech dá Pán Boh, aby táto návšteva priniesla trvalé a bohaté duchovné ovocie tak vám veriacim, našim diecézam a farnostiam, ako aj nášmu národu a celému Slovensku.

Vaši otcovia biskupi
(redakčne krátené)
celé znenie na www.tkkbs.sk
Páčilo sa :
0