28. septembra 2016
Čítaní: 317
KN 39/2016 | Misie
Slováci pomáhajú ukrajinským bohoslovcom
Slovenská katolícka charita (SKCH) spolupracuje na Ukrajine s dvoma kňazskými seminármi. Cez projekt Adopcia na diaľku®, ktorý realizuje 20 rokov, pomáha vďaka slovenským darcom aktuálne 35 bohoslovcom z uŽhorodského a 20 bohoslovcom z ternopiľského seminára

Začatiu spolupráce predchádzali dlhodobejšie prípravy. Koncom roka 2014 sa uskutočnilo stretnutie pracovníkov SKCH s rektorom seminára Petrom Pavlom Bereshom priamo v seminári v Užhorode, kde SKCH zároveň odovzdala materiálnu pomoc pre chudobné ukrajinské rodiny. Počas roka 2015 boli do projektu zaradení prví ukrajinskí bohoslovci z užhorodskej oblasti. Pracovníci SKCH sú veľmi vďační všetkým slovenským darcom, ktorí ukrajinských seminaristov podporujú. V seminári sa študenti pripravujú na svoje kňazské poslanie a pastoráciu. Väčšina bohoslovcov je z chudobných pomerov. V tomto roku sa nám podarilo rozšíriť spoluprácu aj do ternopiľskej oblasti.

 

V náročnej situácii
Podpora vzdelávania i celkovej formácie bohoslovcov má väčší dopad, než sa na prvý pohľad zdá. Práca Cirkvi na Ukrajine zahŕňa široké pole pôsobnosti. Okrem duchovnej činnosti sa kňazi, bohoslovci, rehoľné spoločenstvá či kresťanské komunity venujú aj rôznym sociálnym aktivitám, práci s rodinami, mládeži, núdznym, chorým, seniorom či ľuďom, ktorí trpia rôznymi závislosťami. Cirkev sa snaží byť blízko všetkým, ktorých zasiahla bieda a chudoba. Kňazi a bo­hoslovci okrem duchovnej služby realizujú aj mnohé sociálne a charitatívne aktivity na dobro núdznych. V seminári študuje ročne 70 až 80 bohoslovcov. Štúdium trvá sedem rokov vrátane pastoračného ročníka. Na Ukrajine platí odluka Cirkvi od štátu, a tak aj cirkevné inštitúcie pôsobia v zložitých podmienkach. Semináre, farnosti, kňazi či rehoľníci nedostávajú príspevky zo štátneho rozpočtu a musia vyžiť z darov od veriacich. Príspevky v niektorých farnostiach však za posledné roky klesli o polovicu, keďže veriaci sú sami v zlej ekonomickej a sociálnej situácii. „Do projektu pomoci zaraďujeme núdzne deti aj študentov. Seminaristi sú často sami polosiroty alebo sú z chudobných rodín, ktoré im na vzdelávanie prispieť nemôžu,“ vysvetľuje Peter Knapík, manažér projektu. Semináre sa tak snažia získavať financie rôznymi spôsobmi, aby mohli prijímať aj študentov, ktorí nemôžu školské poplatky zaplatiť. Hľadajú zdroje a darcov aj v zahraničí, aby mohli pokryť študijné výdavky bohoslovcov.

 

Exodus Ukrajincov
Pomery u našich ukrajinských susedov sú pre väčšinu z nás naozaj nepredstaviteľné. Situácia sa pre bežných ľudí stáva neúnosnou. Náklady na živobytie stúpajú, za posledné roky ceny plynu, elektriny, potravín a tovarov rástli niekoľkokrát. Mzdy však ostávajú rovnaké. Mesačný plat radového pracovníka je 30 až 80 eur. Mnoho ráz však ľudia nemajú možnosť zamestnať sa, alebo za svoju prácu nedostanú mzdu aj niekoľko mesiacov. Počas jednej zo služobných ciest na Ukrajine sme v priebehu jedného týždňa zažili tri rôzne štrajky vodičov autobusov a robotníkov pre nevyplácanie miezd. Rodiny sa tak dostávajú do kritickej a neriešiteľnej situácie. Často z jedného mesačného príj­mu musí vyžiť napríklad päť- až šesťčlenná rodina. Veľa Ukrajincov preto opúšťa v zúfalstve svoju krajinu.

 

Poďakovanie z užhorodského seminára
Do pomoci pre ukrajinských bohoslovcov sa Slováci môžu zapojiť stále. „Výška mesačného príspevku pre jedného bohoslovca je 20 eur. Darca od nás dostane dvakrát v roku informácie, ako sa bohoslovcovi darí, tiež raz ročne jeho aktuálnu fotografiu. Takisto môže podporovanému seminaristovi poslať list či pozdrav,“ informuje Peter Knapík. Počas študijných rokov sa bohoslovci venujú aj pastorácii a pomoci núdznym. Navštevujú chorých, chudobné rodiny, seniorov a pomáhajú im s rôznymi aktivitami. Prinášajú núdznym ľud­skú a duchovnú podporu, no vykonávajú aj rôzne fyzické práce, ktoré sú pre seniorov, matky či chorých náročné. Pripravujú katechézy pre farnosti, aktivity pre deti i mládež a vypomáhajú v pastorácii v nemocniciach. Podporou vzdelávania bohoslovcov Slováci podporujú aj Cirkev na Ukrajine a jej prácu pre chudobných a vylúčených. Práve vďaka pôsobeniu Cirkvi mnoho bezradných ľudí na Ukrajine dostáva duchovnú a materiálnu pomoc, a neostávajú tak osamotení vo svojej chudobe, trápení a neistote. V jednom zo svojich listov vyjadril rektor užhorodského seminára Petro Pavlo Beresh vďačnosť Slovákom za ich pomoc takto: „Sme veľmi vďační Slovenskej katolíckej charite, zvlášť jej aktivite Adopcia na diaľku®, a všetkým veriacim, ako aj ľuďom dobrej vôle, ktorí nám pomáhajú, a týmto spôsobom uskutočňujú bratskú lásku, bez ktorej nemôže byť Cirkev a ani žiadne cirkevné spoločenstvo. Uisťujeme všetkých našich darcov, že každodenne sa modlíme za nich a vzdávame Pánovi vďaku za všetky dobrodenia, ktoré dostávame rozličným spôsobom a od rozličných ľudí.“ 

MARTINA BORČÍKOVÁ
Autorka je projektová koordinátorka
Adopcie na diaľku® – SKCH
Páčilo sa :
0