25. januára 2017
Čítaní: 53
KN 4/2017 | Vatikán
Apoštoli z periférie

Pri modlitbe Anjel Pána 22. januára Svätý Otec poukázal na skutočnosť, že svetlo evanjelia prišlo z periférie, akou bola Galilea. Pripomenul, že aj dnes sa nám Boh zjavuje v každodennosti nášho života. Komentujúc úryvok zo štvrtej kapitoly Matúšovho evanjelia o povolaní prvých štyroch učeníkov zdôraznil, že Ježiš sa ako prorok neustále pohybuje medzi ľuďmi a hľadá učeníkov na naplnenie svojho poslania.
„Ježišovo posolstvo ide v šľapajach Jána Krstiteľa ohlasujúc ,nebeské kráľovstvo‘ (v. 17). Toto kráľovstvo neprináša nastolenie novej politickej moci, ale naplnenie zmluvy medzi Bohom a jeho ľudom. Na uzavretie tejto zmluvy s Bohom je každý povolaný obrátiť sa, premeniť svoj spôsob myslenia a života.
To, čo odlišuje Ježiša od Jána Krstiteľa, je štýl a metóda. Ježiš sa rozhodol byť prorokom, ktorý putuje. Jeho prvé misionárske cesty sa odohrávajú pri brehoch Galilejského jazera v kontakte so zástupmi ľudí, zvlášť s rybármi. Ježiš tam nielen vyhlasuje príchod Božieho kráľov­stva, ale hľadá spoločníkov, aby sa pripojili k jeho poslaniu spásy.
Práve na tomto mieste stretáva dve dvojice bratov: Šimona a Ondreja, Jakuba a Jána. Povoláva ich so slovami: ,Poďte za mnou a urobím z vás rybárov ľudí‘ (v. 19). Povolanie ich zastihuje uprostred ich každodennej aktivity: Pán sa nám zjavuje nie mimoriadnym či nadneseným spôsobom, ale v každodennosti náš­ho života. Odpoveď štyroch rybárov je okamžitá a pohotová: ,Hneď zanechali siete a išli za ním‘ (v. 20).
Na brehoch jazera, v kraji, o ktorom by si to nikto nebol pomyslel, sa zrodilo prvé spoločenstvo Kristových učeníkov. Vedomie týchto začiatkov nech v nás vyvolá túžbu prinášať Ježišovo slovo, lásku a nehu do každého prostredia, aj toho najneschodnejšieho a kladúceho odpor.

–VRSK–
Páčilo sa :
0