18. októbra 2007
Čítaní: 179
KN 42/2007 | Dokumenty
Misijná nedeľa: Miestne cirkvi sú pre celý svet
Posolstvo pápeža Benedikta XVI. k Svetovému dňu misií 2007, ktorý v celej katolíckej cirkvi budeme tohto roku sláviť 21. októbra

Drahí bratia a sestry!
V náročnom diele evanjelizácie nás posilňuje a sprevádza istota, že on, Pán žatvy, je s nami a bez ustania vedie svoj ľud. Sám Kristus je tým nevyčerpateľným prameňom poslania Cirkvi. Tohto roku jestvuje navyše ďalší dôvod na obnovu misijného úsilia: slávime totiž 50. výročie vydania encykliky Fidei donum Božieho služobníka Pia XII., ktorou nabáda a povzbudzuje partikulárne cirkvi do spolupráce v rámci misií ad gentes.


Oživujme misie v nových životných podmienkach
Miestne cirkvi sú pre celý svet – to je téma na tohoročný Svetový deň misií. Táto téma pozýva miestne cirkvi všetkých kontinentov, aby si spoločne uvedomili naliehavú nutnosť oživiť zoči-voči mnohým vážnym výzvam našej doby misijnú činnosť. S touto výzvou sa naďalej obracia v prvom rade na takzvané cirkvi starej tradície, ktoré v minulosti poskytovali misiám okrem materiálnych prostriedkov aj značný počet kňazov, rehoľníkov, rehoľníčok a laikov, čím položili základ na efektívnu spoluprácu medzi kresťanskými spoločenstvami. Z tejto spolupráce vzišli bohaté apoštolské plody tak pre mladé cirkvi v misijných krajinách, ako aj pre cirkevné spoločenstvá, z ktorých misionári pochádzali. Zoči-voči postupujúcej sekularizácii kultúry – ktorá, ako sa zdá, čoraz väčšmi preniká do západných spoločností – a vzhľadom na krízu rodiny, pokles povolaní a postupné starnutie kléru hrozí týmto cirkvám nebezpečenstvo, že sa uzavrú do seba, budú hľadieť do budúcnosti len s malou nádejou a ochabnú vo svojom misijnom úsilí. A práve toto je okamih, keď sa treba s dôverou otvoriť pôsobeniu Božej prozreteľnosti.


Ohlasovanie evanjelia je ešte väčšmi naliehavé
V encyklike Redemptoris missio pápež Ján Pavol II. objasňuje, že „poslanie Cirkvi je obsiahlejšie než communio medzi cirkvami. Musí sa dať viesť okrem pomoci pre novú evanjelizáciu predovšetkým svojím misijným charakterom“ (64). Misijné úsilie teda zostáva, ako bolo viackrát zdôraznené, prvoradou službou, ktorú Cirkev dlhuje dnešnému ľudstvu, aby ňou usmerňovala kultúrne, sociálne a etické zmeny a evanjelizovala ich; aby ponúkala Kristovu spásu ľuďom našich čias, ktorí sú v mnohých častiach sveta ponižovaní a utláčaní v dôsledku rozšírenej chudoby, násilia a systematického potláčania ľudských práv.
Tomuto univerzálnemu poslaniu sa Cirkev nesmie spreneveriť; je totiž pre ňu záväzné. Keďže Kristus dal misijné poverenie na prvom mieste Petrovi a ostatným apoštolom, spočíva táto zodpovednosť dnes predovšetkým na Petrovom následníkovi, ktorého si Božia prozreteľnosť vyvolila ako viditeľný základ jednoty Cirkvi, a tiež na biskupoch, ktorí sú priamo zodpovední za evanjelizáciu, či už ako členovia biskupského kolégia, alebo ako pastieri svojich miestnych cirkví (porov. Redemptoris missio, 63).


Majme misijné vedomie, staňme sa aktívnymi činiteľmi
Vzdávajme Pánovi vďaku za všetko hojné ovocie, ktoré sme touto misijnou spoluprácou v Afrike a v iných oblastiach sveta získali. Mnohí kňazi po tom, ako opustili svoje pôvodné spoločenstvá, dali svoje apoštolské sily do služby spoločenstiev – niektorých z nich zrodených len nedávno – v chudobných a rozvojových oblastiach. Medzi nimi je aj nemálo mučeníkov, ktorí k svedectvu slova a k apoštolskému úsiliu pripojili aj obetu vlastného života. Nesmieme zabudnúť ani na mnohých rehoľníkov, rehoľníčky a ich laických spolupracovníkov, ktorí sa spoločne s kňazmi obetovali, aby sa evanjelium šírilo až po samý kraj sveta... Prosme Boha, aby ich príklad všade vzbudzoval nové povolania a obnovoval misijné vedomie v kresťanskom ľude... Možno preto povedať, že už nemá ísť len o to, aby sa jednotliví veriaci spolupodieľali na evanjelizačných aktivitách, ale aby sa sami stali ich aktívnymi činiteľmi, spoluzodpovednými za misie Cirkvi.


Modlitba, vhodné formačné postupy a nové Turíce
Drahí bratia a sestry, misijné poverenie, ktoré Kristus zveril apoštolom, skutočne zahŕňa nás všetkých. Svetový deň misií je vhodnou príležitosťou na to, aby sme si to hlbšie uvedomili a aby sme spoločne vypracovali vhodné duchovné a formačné postupy, ktoré napomôžu spoluprácu medzi cirkvami a prípravu nových misionárov na šírenie evanjelia v našej dobe. Predsa však nezabudnime, že prvým a najdôležitejším príspevkom, ktorým sme povolaní prispieť k misijnej činnosti Cirkvi, je modlitba. Vyzývam osobitne deti a mládež, ktorí sú vždy ochotní na veľkodušnú misijnú horlivosť. Obraciam sa aj na chorých a trpiacich a pripomínam hodnotu ich tajomnej a nenahraditeľnej spolupráce na diele spásy. Prosím zasvätené osoby – a osobitne tie v klauzúrnych kláštoroch –, aby zintenzívnili svoje modlitby za misie. Vďaka úsiliu každého veriaceho nech sa v celej Cirkvi rozšíri duchovná sieť modlitieb na podporu evanjelizácie. Panna Mária, ktorá svojou materskou starostlivosťou sprevádzala Cirkev pri jej začiatkoch, nech riadi naše kroky aj v tejto dobe a nech nám vyprosí nové Turíce lásky. Nech v prvom rade dá, aby sme si uvedomili, že sme všetci misionármi, ktorých poslal Pán, aby sme sa stali jeho svedkami v každom okamihu nášho života. „Fidei donum“ – kňazom, rehoľníkom, rehoľníčkam, dobrovoľníkom z radov laikov, ktorí sú činní v prednej línii evanjelizácie, ako aj tým, ktorí sa rôznym spôsobom venujú hlásaniu evanjelia, venujem dennú spomienku vo svojej modlitbe a všetkým posielam s láskou svoje apoštolské požehnanie.
Vo Vatikáne 27. mája 2007,
na slávnosť Zoslania Ducha Svätého

BENEDIKT XVI. (krátené)
CELÉ ZNENIE NA WWW.KBS.SK
ILUSTRAČNÁ SNÍMKA: BYSTRÍK PRIWITZER
Páčilo sa :
0