19. októbra 2016
Čítaní: 223
KN 42/2016 | Misie
Misie sú dielom milosrdenstva
Predposlednú októbrovú nedeľu, ktorou je tento rok 23. október, slávi Katolícka cirkev na celom svete už deväťdesiaty Svetový deň misií (SDM). V roku 1926 pápež Pius XI. rozhodol, že slávenie SDM sa bude konať v každej farnosti po celom svete, čo má byť vynikajúcim nástrojom na šírenie evanjelia. SDM do života Cirkvi zaviedlo Pápežské misijné dielo na šírenie viery.

Svetový deň misií, u nás nazývaný aj Misijná nedeľa, je pre celú Cirkev významným dňom. Vytvára zo všetkých farností sveta jednu veľkú rodinu, ktorá sa modlí za ohlasovanie evanjelia, slávi Eucharistiu a jej členovia prejavujú solidaritu s chudobnejšími členmi.
Tento rok slávime SDM v mimoriadnom Svätom roku milosrdenstva, preto sa bude niesť v duchu slov Misie sú dielom milosrdenstva. In­špirované sú myšlienkami Svätého Otca Františka, ktorý vo svojom posolstve na tento deň povedal: „Svätý rok milosrdenstva nás vyzýva, aby sme hľadeli na misie ad gentes ako na veľké, nesmierne dielo milosrdenstva – tak duchovného, ako aj materiálneho.“

 

Dávam prednosť
doráňanej Cirkvi
Človek je stvorený pre vzťah: nemôže žiť sám pre seba. Boh mu dal krásnu schopnosť darovať seba druhej ľudskej bytosti. Vnútorný svet človeka sa bude nachádzať v harmóniii do tej miery, do akej dokáže nájsť cestu od seba k inému. Pocit falošných istôt, spoliehanie sa iba na seba nám bráni účinne čeliť nepredvídaným ťažkostiam, vyrušuje nás vo falošnom pokoji a vedie k stagnácii. Naopak, otvorenosť a vyj­denie z vlastnej uzavretosti môže predstavovať riziko a dokonca aj neúspechy a chyby. Bude to však vždy lepšia cesta, ako stuchlina, ktorú vytvára usadenie sa vo vlastnom pohodlí. Práve to dnes ohrozuje Cirkev a núti ju k reflexii, ako to vyjadril pápež František: „Je mi milšia Cirkev ,otlčená‘, doráňaná a zašpinená tým, že vychádza do ulíc, než Cirkev chorá z uzavretia a pohodlnosti, z upätosti na vlastné istoty“ (Evangelii gaudium, 49).
Dnes naliehavo potrebujeme zmierenie s minulosťou, aby sme boli schopní vytvárať budúcnosť. Len vďaka milosrdenstvu sa do sveta vráti nádej a všetci ľudia na ňom nájdu dosť miesta na život.
Manilský arcibiskup kardinál Luis Antonio G. Tagle v nedávnom prejave zdôraznil potrebu konať skutky milosrdenstva a cez ne liečiť mnohé rany ľudstva: „Máme sa dotýkať rán druhých ľudí, lebo cez tieto dotyky môžeme vidieť a dotknúť sa aj svojich rán“ (Manila, 10. apríla 2016). Sme zranení nedostatkom milosrdenstva, generujúcom utr­penie toľkých rodín, ktoré majú ťažkosť prežiť. Toľkých detí, nútených žiť bez jedla či zostať ďaleko od rodičov. Pomyslime na utečencov, ktorí musia utekať pred vojnou a usilujú sa hľadať nádej a lepšiu budúcnosť.

 

Modliť sa za misionárov
Pápež František v bule Misericordiae vultus, ktorou vyhlásil mimoriadny Svätý rok milosrdenstva, uvádza, že Ježiš Kristus je tvárou Božieho milosrdenstva. Kto žije v milosrdenstve, nezmaže utrpené krivdy, ale ich „premení“ vďaka novému životu v Kristovi. Zmŕtvychvstalý Pán si uchoval veľkonočné rany na svojom tele a práve tie sú pre nás jedinou cestou k zmiereniu. Kto vyjad­ruje a praktizuje milosrdenstvo, na jeho tvári zažiari jas Kristovej tváre, hovorí pápež František.
Rok čo rok nás Svetový deň misií vyzýva, aby sme mali na pamäti potreby ľudí nášho sveta a veľkodušnú prácu misionárov, ktorí necháva­jú plynúť dni svojho života v službe ľuďom vo vzdialených a zabudnutých končinách zeme.
V tento deň sa teda osobitne modlíme za dary Ducha Svätého pre misionárov a misionárky. Príklad a štýl života tých­to mužov a žien v sebe skrýva podmanivú silu zmeniť dnešnú spoločnosť zvnútra.
Na rozdiel od individualizmu, ktorý pozerá iba na vlastné potreby, veľkodušnosť misionárov predstavuje autenticky sociálny príspevok pre spoločnosť. Pomáha ostatným vidieť človeka ako brata, a nie ako nepriateľa. Inšpiruje a učí, ako spoločne spriadať siete solida­ri­­ty a spravod­li­vosti. Misionári sú dobrým príkladom kresťanov, ktorí prekonali vlastné sebectvo i obavy a uverili Pánovým slovám: „Choď­te do celého sveta a hlásajte evanjelium všetkému stvoreniu“ (Mk 16, 15).
Každý Svetový deň misií je oso­bit­ným časom, keď si máme uvedomiť, že misie sú výrazom univerzálnosti Cirkvi, ktorú trápi, že mnohí ľudia vo svete ešte nepočuli ani jednu súvislú vetu z evanjelia. V tento deň – ale aj celý misijný mesiac október – máme prosiť o to, aby aj naše malé gesto urobené v prospech obrovskej misijnej úlohy Cirkvi prinies­lo v budúcnosti primeranú úrodu.
Svetový deň misií nás vyzýva, aby sme prispievali svojimi modlitbami, ekonomickou pomocou a takisto tým, že budeme uvažovať a meniť postoje, ktoré nám niekedy bránia v ochote rozšíriť svoju starostlivosť na čím viac ľudí vo svete.
Svet potrebuje veľa svedkov lás­ky Ježiša Krista, ktorí by vyšli zo svojej krajiny a z domu svojho Otca a putovali po cestách tohto sveta k tým, ktorí potrebujú svetlo evanjelia. Najmä k chudobným. Aj to je súčasťou našej misijnej zodpovednosti: prosiť Pána, nech pošle povolania pre misie ad gentes. Nech nám pomôže prekonať váhanie, aby sme Cirkvi pomáhali vyjsť zo seba smerom k ľuďom rôznych národov a podieľali sa tak na obnove sveta.
 

VIKTOR JAKUBOV
Autor je riaditeľom
PápeŽských misijných diel na Slovensku
Snímky: pmd, www.istockphoto.com
Páčilo sa :
0