26. októbra 2016
Čítaní: 289
KN 43/2016 | Misie
Pri Oltári večnej adorácie sa modlia za pokoj vo svete
V diecéznej Svätyni Božieho milosrdenstva v Spišskej Novej Vsi, farnosť Smižany, sa veriaci môžu zapojiť do celosvetovej reťaze modlitby za pokoj vo svete. Začala sa pri Oltári večnej adorácie nazvanom Svetlo zmierenia a pokoja, ktorý vo svätyni bol od 20. septembra do 13. októbra. Oltár patrí medzi dvanásť oltárov adorácie, pri ktorých má po celom svete prebiehať večná adorácia Oltárnej sviatosti na úmysel pokoja vo svete.

Oltár večnej adorácie zhotovili gdanskí umelci pre Svätyňu Matky Slova v Kibeho vo Rwande. V budúcnosti bude umiestnený v Kaplnke večnej adorácie, ktorú preň vybudujú vedľa Kostola Sedembolestnej Panny Márie v Kibeho. Oltár sa stane viditeľným symbolom duchovného diela modlitby na úmysel pokoja vo svete a súčasťou medzinárodného centra modlitby za pokoj.
Putovanie oltára bolo slávnostne inaugurované počas bdenia mládeže s pápežom Františkom v Campuse misericordiae počas Svetových dní mládeže v Krakove. Oltár, ktorý na tomto mieste požehnal pápež František, sa stal miestom modlitby pred vyloženou Oltárnou svia­tos­ťou. Modlitba začatá na tomto mieste pokračuje vďaka rôznym cirkevným spolo­čenstvám, ku ktorým oltár adorácie putuje.

 

Dvanásť hviezd
Myšlienka vytvorenia združenia modlitby za pokoj vo svete sa zrodila v roku 2008, keď vznikla Komunita Kráľovnej pokoja. Podstatou združenia je apoštolát modlitebnej adorácie eucharistického Krista. Členovia podporujú rôznorodé iniciatívy, ktorých cieľom je budovanie pokoja a zmierenia medzi ľuďmi.
Dôsledky ozbrojených konfliktov vo svete a nedostatok porozumenia medzi národmi, náboženstvami a vyznaniami v mnohých častiach sveta viedli zakladajúcich členov spoločnosti k prijatiu konkrétnych aktivít, ktoré budú šíriť ideu modlitby za pokoj. Výsledkom spoločného úsilia tejto komunity je projekt 12 hviezd v korune Panny Márie, Kráľovnej pokoja. Jeho cieľom je vytvorenie dvanástich miest večnej adorácie Najsvätejšej sviatosti po celom svete na úmysel pokoja.
Medzinárodné centrá modlitby za pokoj sa nazývajú Hviezdy. Bude sa v nich adorovať Najsvätejšia oltárna sviatosť na úmysel pokoja. Postupne už vznikajú na miestach, ktoré sú zvlášť poznačené dôsledkami vojen a konfliktov.
Prvé centrum modlitby za pokoj vzniklo v kaplnke pri štvrtom zastavení krížovej cesty v Jeruzaleme. Oltár je v súčasnosti umiestnený v Kaplnke večnej adorácie v Betleheme pri kostole nad Jaskyňou mlieka. Druhá Hviezda našla svoje miesto v strednej Ázii na severe Kazachstanu v Kaplnke adorácie Najsvätejšej sviatosti pri Svätyni Kráľovnej v Oziornoje. Tretím centrom modlitby za pokoj, prvým na africkom kontinente, sa stala Bazilika Matky Božej Pokoja v Yamoussoukre na Pobreží Slonoviny. Ďalšie Hviezdy sú umiestnené vo farskom Kostole sv. Jakuba v Medžugorí, vo Svätyni Matky Božej Ružencovej v Namyang v Severnej Kórei a vo Svätyni sv. Jána Evanjelistu v Dagupan na Filipínach.

 

Symbolika oltára pre Kibeho
Oltár Svetlo zmierenia a pokoja určený pre svätyňu vo rwandskom Kibeho je plný náboženskej symboliky. Ústredným bodom je eucharistický Ježiš, nachádzajúci sa pod Máriiným Srd­com. Motívom spájajúcim jednot­livé časti umeleckého diela je osoba Ježiša Krista ako Svetla sveta a osoba jeho Matky Márie. Kristus osvecuje každého človeka bez rozdielu, a to aj vo chvíľach životných ťažkostí. Adorujúc eucharistického Ježiša dostávame od neho dary svetla, zmierenia a pokoja. Tie máme ďalej šíriť do svojich rodín, obydlí, zamestnaní i do svojho okolia.
Mária je zobrazená v podobe horiaceho Mojžišovho kra, ktorý sa nespaľuje, a je ozdobená krásnymi šatami, utkanými zo strieborných kvetov. Toto zobrazenie umelecky nadväzuje na obsah posolstva z Kibeho, kde Panna Mária ukázala vizionárom záhradu plnú kvetov, symbolizujúcich ľudskú spoločnosť. Niektoré kvety si vyžadu­jú starostlivosť, lebo sa vzdialili od Boha. Mária vizionárom prikáza­la kvety polievať. To predstavuje výzvu na modlitbu na úmysel obrátenia tých, ktorí si v srdci zničili dar Božieho života. Nadviazaním na posolstvo Matky Slova z Kibeho sú tiež scény zobrazené na krídlach triptychu, predstavujúce tajomstvá sedembolestného ruženca.

 

Apoštolát modlitby za pokoj
Členovia Apoštolátu modlitby sa dobrovoľne zaväzujú modliť sa na úmysel pokoja vo svete. Každý z nás je pozvaný, aby sa zapojil do modlitebnej reťaze. Šírenie misie apoštolátu modlitebnej adorácie eucharistického Ježiša je spojené s tým, aby sa túžba po pokoji vo svete dokonala najprv v našich srdciach. Prijatím záväzku osobnej adorácie Najsvätejšej sviatosti sa otvárame prijatiu daru naozajstného pokoja. Ten sa rodí v našich srdciach a má prebývať vo vzťahoch medzi ľuďmi na celom svete ako fundament vytúženého sociálneho a politického pokoja.
Povzbudzujeme všetkých, aby sa aktívne zapojili do tejto modlitebnej komunity v rámci svetovej reťaze adorácií, pretože pokoj je hodnotou, ktorá sa nedobýva vojnami, ale modlitbou.

MARTINA HOLEČKOVÁ
Páčilo sa :
1