3. novembra 2017
Čítaní: 68
KN 44/2017 | Komentár
Preskúmať či schváliť?

 Pozornosť svetových médií v októbri zaujal „drobný spor“ vo Vatikáne. Na začiatku mesiaca vstúpil do platnosti dokument pápeža Františka Magnum principium. Jeho podstatou bola zmena dvoch paragrafov kánona 838 Kódexu kánonického práva, ktorý sa vzťahuje na preklady liturgických textov do národných jazykov. Ak doteraz tieto preklady, vypracované biskupskými konferenciami, museli byť pred vydaním najskôr preskúmané (recognitio) zo strany Apoštolskej stolice, nové znenie kánona hovorí iba o ich potvrdzujúcom schválení (confirmatio). Na preklady dohliada Kongregácia pre Boží kult a disciplínu sviatostí vedená kardinálom Robertom Sarahom. Ten po vydaní pápežovho dokumentu v rozhovore pre francúzsky časopis L’Homme Nouveau uviedol, že použitie slova potvrdenie/schválenie namiesto preskúmanie neznamená, že by kongregácia nemohla nariaďovať zmeny v textoch – čím akoby naznačil, že sa nič podstatné nemení. Je známe, že pri schvaľovaní posledných anglických a nemeckých prekladov došlo medzi biskupmi a kongregáciou k napätiam. Anglicky hovoriaci biskupi napokon úpravy z Vatikánu prijali, nemeckí však nie. Na prekvapenie, pápež na Sarahov komentár okamžite zareagoval. Poslal mu list a upozornil, že recognitio a confirmatio nie sú synonymá, ani zameniteľné slová, a že kompetencia pri prekladoch sa naozaj posúva k biskupským konferenciám. Kongregácia má zasahovať len v evidentne problematických prípadoch. Interpretácia dvoch slov sa môže zdať drobnosťou. Ukrýva však dôležité posolstvo. Pápež je rozhodnutý posilňovať kompetencie biskupských konferencií, inak povedané decentralizovať rozhodovanie v liturgickej oblasti. A táto oblasť možno nezostane jedinou.

Martin Kramara
Páčilo sa :
0