11. novembra 2015
Čítaní: 493
KN 46/2015 | Reportáž
Nová mozaika pozdvihne ľudí k Bohu
Známy mozaikár Marko Rupnik vytvoril jedno zo svojich diel aj v kostole na nitrianskom sídlisku Klokočina. Nová unikátna mozaika zobrazuje výjav Turíc. Ľudí má podnietiť zamyslieť sa, ako Boh pôsobí prostredníctvom Ducha Svätého

Mozaiky jezuitského pátra Marka Rupnika poznajú na celom svete. Vytvoril mozaikové steny v mariánskych svätyniach v Lurdoch a vo Fatime či v Bazilike sv. Pia v San Giovanni Rotondo. Na Slovensku jeho die­la možno vidieť v Katedrále sv. Šebastiána v Bratislave či v kaplnke kňazského seminára v Badíne. Od októbra mozaiku z dielne pátra Rupnika nájdete aj v kostole na najväčšom nit­rianskom sídlisku.
Farský Kostol sv. Gorazda na sídlisku Klokočina začiatkom októbra oslávil ôsme výročie posviacky. Unikátna mozaika je tak darom pre veriacich, ktorí na mozaiku čakali niekoľko rokov. Myšlienka, aby mozaika zdobila oltárnu stenu, sa zrodila pred šiestimi rokmi. V tom čase páter Rupnik realizoval mozaiku v Bratis­lave. „Pán biskup Rábek, ktorý je veľkým ctiteľom sv. Gorazda, nám posunul informáciu, že páter Rupnik bude v Bratislave a môžeme ho osloviť, či by bol ochotný spraviť mozaiku aj do nášho kostola. Vycestovali sme za ním a prisľúbil nám, že to spraví,“ priblížil správca farnosti Miroslav Hafera.

 

Tajomstvo viery
Keď Marko Rupnik prvýkrát navštívil klokočinský kostol, v tichosti sa pomodlil. „Potom povedal, že máme síce Kostol sv. Gorazda, ale nie je správne dávať do centra pozornosti svätca. Klaniame sa Bohu a v centre pozornosti má byť preto tajomstvo viery,“ pripomenul Hafera začiatky prác. Dodal, že páter Rupnik im ponúkol päť tajomstiev viery, ktoré mohol zrealizovať. Z námetov Narodenie Pána, Umučenie Pána, Zmŕtvychvstanie Pána, Zoslanie Ducha Svätého a Nanebovzatie Panny Márie si nakoniec vybrali scénu Turíc. „Zoslanie Ducha Svätého sme si vybrali aj preto, že kostol bol postavený na prahu nového tisícročia, ktoré pápež Ján Pavol II. označil za éru Ducha Svätého,“ zdôvodnil výber Hafera. Vo farnosti zároveň pôsobí viacero modlitbových spoločenstiev, ktoré majú v osobitej úcte Ducha Svätého.

 

Jedinečná mozaika
Tajomstvo Zoslania Ducha Svätého je ústredným motívom na mozaikovej stene. Okrem toho však na nej možno nájsť aj patróna kostola – sv. Gorazda ako krstí rodinu, ktorá reprezentuje slovenský ľud. „Keď je ľud pokrstený, vstupuje nová kvalita života. Ide o nový spôsob existencie človeka. Krstom vstupujeme do účasti na Božom živote,“ priblížil charizmu tohto obrazu páter Rupnik. Na opačnej strane zasa možno vidieť starozákonné zjavenie proroka Ezechiela, pri ktorom dochádza k oživeniu mŕtvych kostí. „Prorok chce ukázať moc a silu života Ducha Svätého. Toto je sila života Boha, ktorá je schopná vzkriesiť mŕtveho,“ vysvetlil páter Rupnik.
Dodal, že mozaika na Klokočine je jedinečná, pretože kombináciu výjavov Turíc, krstu a starozákonného výjavu nového života, ktoré vyjad­rujú silu Ducha Svätého, ešte nikdy nerobil.

 

Obraz, ktorý je duchovným posolstvom
Pri vstupe do kostola pôsobí mozaika veľkolepo. Rozprestiera sa na približne 80 štvorcových metroch a pokrýva celú oltárnu stenu. Pracovalo na nej dvadsať žiakov z Centro Aletti, ktoré riadi páter Rupnik. Medzi nimi bolo aj šesť kňazov a dve rehoľné sestry. Inštalácia mozaiky im zabrala týždeň. Spolupracovali s nimi aj architekti stavby František a Martin Dulíkovci a sochár Michal Zdravecký, ktorý navrhol oltár a ambónu. Páter Rupnik bol pre svojich žiakov okrem umeleckého vodcu aj duchovným mentorom, ktorý im vysvetľoval, aké posolstvo sa skrýva v obrazoch, ktoré vytvárajú.
Správca farnosti oceňuje, že celé dielo je hlboko duchovné. „Má v sebe teologickú myšlienku. Nie je to iba o obraze, ktorý je precízne urobený. Je to obraz, ktorý je na meditáciu, ktorý je duchovným posolstvom a ktorý slúži človeku, aby ho pozdvihol k Bohu,“ povedal Hafera. Páči sa mu vyobrazenie sv. Gorazda, Pána Ježiša s knihou s nápisom Ja som život, ako aj obraz Panny Márie s apoštolmi, na ktorých je zoslaný Duch Svätý. Práve tento obraz bolo podľa pátra Rupnika najnáročnejšie vytvoriť, pretože išlo o skĺbenie mnohých pohybov, tvárí a ďalších momentov.
Kamene, z ktorých je mozaika poskladaná, pochádzajú z celého sveta. Z použitých materiálov prevažuje mramor, granit a zlato. Približný počet kameňov, ktorý bol použitý na novú oltárnu stenu, si páter Rupnik netrúfol odhadnúť. S úsmevom dodal, že ich je celé more.

 

 

Marko Rupnik približuje mozaiku
Podľa pátra Rupnika mozaika v Kostole sv. Gorazda ponúka priestor na neustále objavovanie. Pochopiť jej výjavy sa dá iba BoŽím zásahom


Akú charizmu predstavujú výjavy na nitrianskej mozaike?
Kostol je zasvätený sv. Gorazdovi, ktorý je nástupca a učeník sv. Metoda a ktorý pokrstil slovenský ľud. A toto je veľmi aktuálna téma – Čo sa stáva s ľudom, ktorý je pokrstený? Dnes sme pokúšaní povedať, že ľud sa mení etikou, správaním, morálkou, mentalitou. Ale cirkevným otcom, ako bol sv. Ignác Antiochijský alebo sv. Ján Zlatoústy, ktorí boli veľkými teológmi a pastiermi, veľmi záležalo na tom, aby ukázali, že nejde o toto. Toto sú zásahy povrchné.
Naopak, keď ľud je pokrstený, skrze vlastnú smrť vstupuje nová kvalita života. Ide o nový spô­­­­sob existencie človeka. Vstupujeme do participácie na účasti na Božom živote. Pred krs­tom je človek indivíduum. To znamená: ja som, snažím sa milovať, snažím sa vstúpiť do spoločen­stva, čo však býva frustrujúce. Zatiaľ čo krs­tom dostávam život podľa Boha a život Boží je spoločenstvo. Potom mám život, ktorý je spoločenstvom. To zahŕňa aj druhého. Nie ja sa snažím o spoločenstvo, ale ono sa vo mne zjavuje. To je dielo Ducha Svätého, ktorý nás včleňuje do tela Kristovho a tým nás zjednocuje s Otcom.
Pri scéne zjavenia proroka Ezechiela ide o znovuoživenie mŕtvych kostí. Obyčajne sa to chápe ako obraz zmŕtvychvstania, ale samo osebe chce prorok na prvom mieste ukázať moc a silu života Ducha Svätého. Ako hovorí sv. Pavol, toto je sila života Boha, ktorá je schopná vzkriesiť mŕtveho. V nás pôsobí taká istá sila, ktorú použil Otec, keď vzkriesil Syna. A to je veľmi osvecujúca správa pre každého človeka.

Čím je mozaika odlišná od iných obrazov?
Moderný človek je presýtený zmyslovými obrazmi. Nie je však schopný duchovne čítať obrazy. Preto nechcem robiť obrazy, ktoré sú formálne dokonalé, pretože tie už nehovoria nič. Obraz musí byť symbolický. A kedy je symbolický? Keď vnútri je priestor na niečo, čo sa dá ešte objaviť. Keď nie je zavŕšený. Keď odkazuje na niečo iné. Jeden obraz odkazuje na ďalší obraz. Chápať sa dajú iba zásahom Božím. Myslím si, že moderný človek má nervózne zmysly. Stále musíme mať niečo nové. Zmyslové obrazy, ktoré sú dokonalé, unavujú. V tomto chráme týždeň po týždni pred tým istým obrazom ľudia budú nachádzať pokoj, ktorý v iných obrazoch nenájdu. Tieto obrazy sa napĺňajú iba vtedy, keď sa slávi liturgia. Keď sa bude sláviť liturgia, obrazy budú „rozprávať“ inak.
 

dvojstranu Pripravil: Ján Lauko snímky: ján macák
Páčilo sa :
3