15. novembra 2017
Čítaní: 406
KN 46/2017 | Liturgia
TRIDSIATA TRETIA NEDEĽA V CEZROČNOM OBDOBÍ – A

 ÚVODNÝ SPEV

Pán hovorí: Mojím úmyslom je priniesť vám pokoj, a nie trápenie; budete ma vzývať a ja vás vyslyším a vyslobodím vás zo všetkých miest vášho zajatia.

 

 

MODLITBA DŇA

Pane a Bože náš, pomáhaj nám, aby sme ťa radostne a oddane uctievali, lebo trvalé a dokonalé šťastie dosiahneme iba vtedy, keď budeme vždy slúžiť tebe, pôvodcovi všetkého dobra. Skrze nášho Pána Ježiša Krista, tvojho Syna, ktorý je Boh a s tebou žije a kraľuje v jednote s Duchom Svätým po všetky veky vekov.

 

PRVÉ ČÍTANIE

(Prís 31, 10 – 13. 19 – 20. 30 – 31)

Kto nájde ženu statočnú? Má väčšiu cenu nad perly. Srdce jej muža má v nej oporu a nemá núdzu o zisk. Robí mu len dobre, nikdy nie škodu, po všetky dni svojho života. Vlnu a ľan zháňa a pracuje s chuťou vlastnými rukami. Svojimi rukami siaha po praslici, jej prsty sa chápu vretena. Bedárovi svoje dlane otvára a k chudobnému ruky vystiera. Klamlivý je pôvab a krása márna, len žena, čo sa bojí Pána, zaslúži si chválu. Dajte jej z ovocia jej rúk a nech ju chvália v bránach mesta jej diela.

 

RESPONZÓRIOVÝ ŽALM

(Ž 128, 1 - 2. 3. 4 - 5)

R.: Blažení sú všetci, čo sa boja Pána.

Blažený každý, čo sa bojí Pána a kráča po jeho cestách.

Budeš jesť z práce svojich rúk; budeš šťastný a budeš sa mať dobre. — R.

Tvoja manželka je ako plodonosný vinič vnútri tvojho domu.

Tvoji synovia sú ako mládniky olivy okolo tvojho stola. — R.

Veru, tak bude požehnaný muž, ktorý sa bojí Pána. Nech ťa žehná Pán zo Siona, aby si videl šťastie Jeruzalema po všetky dni svojho života. — R.

 

DRUHÉ ČÍTANIE

(1 Sol 5, 1 - 6)

O časoch a chvíľach vám netreba, bratia, písať, lebo sami

veľmi dobre viete, že Pánov deň príde ako zlodej v noci.

Keď budú hovoriť: „Je pokoj a istota,“ vtedy znenazdania

príde na nich záhuba ako bolesti na rodičku a neuniknú.

Ale vy, bratia, nie ste vo tme, aby vás ten deň prekvapil

ako zlodej. Veď vy všetci ste synmi svetla a synmi dňa. Nepatríme noci ani tme. Nespime teda ako ostatní, ale bdejme a buďme triezvi!

 

ALELUJOVÝ VERŠ

Aleluja. — Bdejte a buďte pripravení, lebo Syn človeka príde v hodinu, o ktorej neviete. — R.

 

EVANJELIUM

(Mt 25, 14 – 15. 19 - 21)

Ježiš povedal svojim učeníkom toto podobenstvo: „Istý

človek sa chystal na cestu. Zavolal si sluhov a zveril im svoj majetok: jednému dal päť talentov, druhému dva a ďalšiemu jeden, každému podľa jeho schopností, a odcestoval. Po dlhom čase sa pán tých sluhov vrátil a začal s nimi účtovať. Predstúpil ten, čo dostal päť talentov, priniesol ďalších päť talentov a vravel: ,Pane, päť talentov si mi odovzdal a hľa, ďalších päť som získal.‘ Jeho pán mu povedal: ,Správne, dobrý a verný sluha; bol si verný nad málom, ustanovím ťa nad mnohým: vojdi do radosti svojho pána.‘“

 

 

SPOLOČNÁ MODLITBA VERIACICH

Bratia a sestry, Pán nás obdaroval mnohými duchovnými darmi, ktoré máme rozvíjať. Pamätajme na to, že raz sa budeme zodpovedať, ako sme s týmito darmi hospodárili. Spoločne sa modlime, aby sme pred ním obstáli.

Ľ.: Pane, vyslyš nás.

- Aby veriaci nehľadali falošné istoty, ale tvorivo rozvíjali zverené Božie dary, prosme Pána.

- Aby národy sveta žili v jednote a pokoji a vzájomne si pomáhali, prosme Pána.

- Aby všetci umelci a učenci používali svoje talenty na všeobecné dobro, prosme Pána.

- Aby mladí ľudia, ktorí hľadajú svoje miesto v živote, rozpoznali svoje talenty, správne si zvolili povolanie a v službe druhým nachádzali svoje šťastie, prosme Pána.

- Aby chorí, postihnutí a nešťastní prijali svoj ťažký životný údel a našli jeho zmysel a naplnenie, prosme Pána.

Pane, vyslyš naše prosby a neustále nás povzbudzuj, aby sme všetky dary a talenty používali na dobro blížnych a na česť a slávu tvojho mena. Skrze Krista, nášho Pána.

 

 

MODLITBA NAD OBETNÝMI DARMI

Láskavý Otče, daj, aby nám obeta, ktorú slávime, pomáhala žiť pre teba a zaistila nám večnú blaženosť. Skrze Krista, nášho Pána.

 

SPEV NA PRIJÍMANIE

Pre mňa je slasťou byť v Božej blízkosti a v Pánu Bohu svoju nádej mať.

 

MODLITBA PO PRIJÍMANÍ

Dobrotivý Otče, posilnení sviatostným pokrmom pokorne prosíme, aby Eucharistia, ktorú nám tvoj Syn prikázal sláviť na tvoju pamiatku, rozmnožila v nás lásku k tebe a k blížnemu. Skrze Krista, nášho Pána.

-RED-
Páčilo sa :
0