30. novembra 2003
Čítaní: 38
KN 48/2003 | Rozhovor
Univerzita - spoločenstvo pedagógov a študentov hľadajúcich pravdu

> Košice majú po dlhom čase opäť teologickú fakultu. Čo to pre vás - dekana tejto fakulty a zároveň človeka, ktorý o nej dlho sníval - znamená? 
V Košiciach sa začalo teologické vzdelávanie už roku 1657 na pôde Košickej univerzity a dnes opäť existuje v rámci Katolíckej univerzity (KU) so sídlom v Ružomberku. Každá univerzita je rada, ak má teologickú fakultu, lebo je v určitom zmysle úplná. Keď sme roku 1994 obnovili Teologický inštitút v Košiciach, pán arcibiskup povedal, že obnovenie teologickej vysokej školy by bolo veľmi vhodné a správne z dejinného hľadiska, ale aj kvôli naplneniu spravodlivosti nezákonného zrušenia teologickej fakulty z čias komunizmu roku 1950.

> Koľko teologických fakúlt je v súčasnosti na Slovensku?
Spolu s novou fakultou v Košiciach sú štyri: Rímskokatolícka cyrilo-metodská bohoslovecká fakulta Univerzity Komenského v Bratislave, Gréckokatolícka bohoslovecká fakulta Prešovskej univerzity, Teologická fakulta Trnavskej univerzity a košická - v rámci Katolíckej univerzity v Ružomberku. Okrem toho jestvuje Evanjelická bohoslovecká fakulta, Pravoslávna bohoslovecká fakulta a najnovšie zriadená Reformovaná teologická fakulta Univerzity J. Selyeho v Komárne.

> Koľko študentov bude môcť študovať na vašej fakulte?
Nie sme veľká fakulta, máme tak do 500 študentov.

> Môžete nám v krátkosti opísať priestory novej fakulty?
Celý komplex teologickej fakulty sa skladá z piatich historických budov. Hlavnú časť tvorí bývalé konzervatórium, kde sa celá fakulta pohodlne vojde. Je to veľmi pekná historická budova, obnovená aj v podkroví, ktoré je také mohutné, že je tam aj telocvičňa. V druhej budove na Hlavnej ulici je kňazský seminár. Na Kováčskej ulici sú ďalšie dve budovy, v ktorých sa nachádza kuchyňa, jedáleň, sklady, priestory rehoľných sestier a pod.

> Čo znamená zriadenie teologickej fakulty pre akademickú obec v Košiciach? 
Usilovali sme sa novú fakultu začleniť do Univerzity Pavla Jozefa Šafárika (UPJŠ) v Košiciach, avšak rozhodlo sa inak. Počas tohto procesu sme sa však stali dobrými priateľmi aj s inými školami v Košiciach. Ekumenické spoločenstvo cirkví a náboženských spoločností, ktoré má sídlo v našich priestoroch, organizuje od začiatku roka 1995 ekumenické akcie pre vysoké školy a vysokoškolákov, čím sa dostávame do kontaktu s celou akademickou obcou. Navyše je tu Kresťanská akadémia v rámci UPJŠ, čiže vstupujeme do určitého vzťahu so študentmi všetkých fakúlt a univerzít. Dnes je prekonaný názor, že vedné odbory si vystačia samy. Predstava úzko špecializovaného štúdia, takpovediac na objednávku trhu, nie je správna. Veda a výskum na fakultách musí zodpovedať aj etickým podmienkam - slúžiť človeku a nie byť proti nemu. Práve tu sú filozofické a teologické odbory partnermi každej vednej disciplíny, v oblastiach religionistiky, filozofie, etiky, poznania Biblie a kresťanstva atď. Takže spolupráca medzi nami a inými fakultami už jestvuje a snažíme sa ju rozširovať.

> Ako si konkrétne predstavujete spoluprácu s ostatnými fakultami KU?
Teologické služby na dvoch fakultách KU už jestvujú. Na pedagogickej fakulte KU je to katedra praktickej teológie a na filozofickej fakulte katedra systematickej teológie. Sú akýmsi súhrnom teologických predmetov, ktoré my máme na deviatich katedrách teologickej fakulty. V súčasnosti prebieha veľký myšlienkový zápas, ako budú tieto katedry a ich vyučujúci participovať na našich programoch a na našej vedeckej rade. Fakulta nie je hierarchické riadenie, ale spoločné rozhodovanie. Orgánmi sú vedecká rada, akademický senát a kolégium dekana. V kolektívnom rozhodovaní je viac múdrosti a pravdy ako v individuálnom. Fakulta je úžasný organizmus pravdy a lásky k pravde. Hľadáme model, ktorým by vyučovanie teologických predmetov na ostatných dvoch fakultách KU participovalo na teologickom programe teologickej fakulty. Základom pedagogického a vedeckého procesu na teologickej fakulte je viera.

> Takže si nemyslíte, že fakulta v Košiciach bude do určitej miery separovaná od diania na KU v Ružomberku?
Teologické predmety ovplyvňujú dianie na filozofickej aj pedagogickej fakulte. Ale aj naopak - my potrebujeme ich vplyv, ich názory, ich myšlienky, potrebujeme poznať ich problémy a reagovať na ne vo svetle evanjelia a viery. Ovplyvňovanie je vzájomné.

> Máte už konkrétnu predstavu o vedeckej činnosti, ktorá by mala prebiehať na teologickej fakulte? 
Hlavný proces na každej fakulte je v prvom rade pedagogický, lebo bez študentov by vysoká škola nemala zmysel. Vedecká činnosť má tvoriť tretinu až polovicu práce docenta alebo profesora. Je nevyhnutný dostatok stálych pedagógov, ktorí by pracovali aj na poli vedy a výskumu na osoh Cirkvi a spoločenstvu i v širších rozmeroch a v spolupráci na medzinárodnej úrovni. Takisto sa dotýkame problematiky vysokého školstva na Slovensku v ekonomickej oblasti, pretože špičkových odborníkov treba zaplatiť. No nielen vysokoškolskí učitelia, ale aj študenti na vysokých školách sa majú zapájať do výskumu a to isté platí pre teologickú fakultu.

> Bude možné na teologickej fakulte študovať aj iné študijné odbory, ako je katolícka teológia?
Máme dva odbory - katolícka teológia a učiteľstvo všeobecnovzdelávacích predmetov (náboženská výchova). Samozrejme, intenzívne pracujeme na tom, aby sme ich rozšírili o ďalšie.

> Aká je vízia teologickej fakulty?
Špecifikum teologickej fakulty je viera a jej dôsledky - život podľa nej. Je to vlastne spoločná práca, život v komunite, spoločenstvo. V spoločenstve sa vidia veci oveľa správnejšie. Universitas je výraz versus unitatem, čiže nadobudnutie jednoty učiteľov, pedagógov, vedeckých pracovníkov, zamestnancov, študentov. Spolupráca v prospech celého spoločenstva nielen v rámci univerzity, ale aj Cirkvi a spoločnosti. 
Som človek nadšený pre spoločenstvo, ktoré sa má rozšíriť na všetky štruktúry - fakulty, školy, úrady či farnosti. Kresťania dlhujú tomuto svetu svedectvo. Problematika sveta spočíva v sebectve, ktorého dôsledky pociťujeme v ohrozovaní života. Vyžaduje sa obrátenie od egocentrického chápania k chápaniu spoločenskému. Chceme vplývať na spoločnosť svedectvom, že život z viery vedie k bezkonfliktným vzťahom, k jednote, ktorá sa rozširuje na všetkých.

Za rozhovor ďakuje

MRICH GAZDA Snímky: Nové mesto, Dominik Girasek
Páčilo sa :
0