6. decembra 2017
Čítaní: 379
KN 49/2017 | Liturgia
DRUHÁ ADVENTNÁ NEDEĽA – B

 Úvodný spev

Ľud Siona, hľa, Pán príde spasiť národy, ozve sa svojím velebným hlasom, a vaše srdcia sa zaradujú.

 

 

 

MODLITBA DŇA

Všemohúci a milosrdný Bože, nedopusť, aby nám starosti o pozemské veci prekážali ísť v ústrety tvojmu Synovi, ale nech nás dar nebeskej múdrosti privedie do spoločenstva s ním. Lebo on je Boh a s tebou žije a kraľuje v jednote s Duchom Svätým po všetky veky vekov.

 

PRVÉ ČÍTANIE

(Iz 40, 1 - 5. 9 - 11)

Potešujte, potešujte môj ľud, vraví váš Boh. Hovorte k srdcu Jeruzalema a volajte k nemu, že sa skončilo jeho otroctvo a je odčinená jeho vina; veď dostal z ruky Pánovej dvojnásobok za každý svoj hriech. Hlas volajúceho: „Pripravte cestu Pánovi na púšti, vyrovnajte chodníky nášmu Bohu na pustatine! Každá dolina nech sa zdvihne a každý vrch i kopec zníži! Čo je krivé, nech je rovinou, a čo hrboľaté, nížinou. I zjaví sa Pánova sláva, a uvidí spoločne každé stvorenie, že prehovorili Pánove ústa.“ Vystúp na vysoký vrch, ty, čo hlásaš radostnú zvesť Sionu! Zodvihni mocne svoj hlas, ty, čo hlásaš radostnú zvesť Jeruzalemu! Zodvihni, neboj sa, povedz judským mestám: „Hľa, váš Boh! Hľa, Pán, Boh, prichádza so všetkou mocou a jeho ruka bude vládnuť. Odmenu víťaza nesie so sebou a jeho trofeje idú pred ním. Ako pastier pasie svoju čriedu, do náručia berie baránky a kladie si ich do lona; starostlivo vedie ovce brezivé.“

 

RESPONZÓRIOVÝ ŽALM

(Ž 85, 9ab + 10. 11 - 12. 13 - 14)

R.: Ukáž nám, Pane, svoje milosrdenstvo a daj nám svoju spásu.

Budem počúvať, čo povie Pán, Boh; on ohlási pokoj svojmu ľudu a svojim svätým. Naozaj: blízko je spása tým, čo sa ho boja, a jeho sláva bude prebývať v našej krajine. — R.

Milosrdenstvo a vernosť sa stretnú navzájom, spravodlivosť a pokoj sa pobozkajú. Vernosť vyrastie zo zeme, spravodlivosť zhliadne z neba. — R.

Veď Pán dá požehnanie a svoje plody vydá naša zem. Pred ním bude kráčať spravodlivosť a po stopách jeho krokov spása. — R.

 

DRUHÉ ČÍTANIE

(2 Pt 3, 8 - 14)

Toto jedno nech vám je, milovaní, zjavné: že u Pána je jeden deň ako tisíc rokov a tisíc rokov ako jeden deň. Pán nemešká s prisľúbením, ako sa niektorí nazdávajú, že mešká; on je len trpezlivý s vami a nechce, aby niekto zahynul, ale aby sa všetci dali na pokánie. Pánov deň príde ako zlodej. A vtedy sa nebesia s rachotom pominú, živly sa páľavou rozplynú, aj zem i diela, ktoré sú na nej. A keď sa toto všetko má tak rozplynúť, ako sväto a nábožne musíte žiť vy, čo očakávate túžobne príchod Božieho dňa, pre ktorý sa nebesia páľavou rozplynú a živly sa v ohni roztopia! Podľa jeho prísľubu očakávame nové nebo a novú zem, na ktorých prebýva spravodlivosť. Preto, milovaní, keď toto očakávate, usilujte sa, aby vás našiel nepoškvrnených a bez  úhony, v pokoji.

 

ALELUJOVÝ VERŠ

Aleluja. — Pripravte cestu Pánovi, vyrovnajte mu chodníky!

A každé telo uvidí Božiu spásu. — R.

 

EVANJELIUM

(Mk 1, 1 – 8)

Začiatok evanjelia Ježiša Krista, Božieho Syna. Prorok Izaiáš napísal: „Hľa, posielam svojho posla pred tvojou tvárou a on ti pripraví cestu. Hlas volajúceho na púšti: ,Pripravte cestu Pánovi, vyrovnajte mu chodníky!‘“ Ján bol na púšti, krstil a hlásal krst pokánia na odpustenie hriechov. Prichádzala k nemu celá judejská krajina i všetci Jeruzalemčania. Vyznávali svoje hriechy a dávali sa mu krstiť v rieke Jordán. Ján nosil odev z ťavej srsti a okolo bedier kožený opasok. Jedával kobylky a lesný med. A hlásal: „Po mne prichádza mocnejší, ako som ja. Ja nie som hoden ani zohnúť sa a rozviazať mu remienok na obuvi. Ja som vás krstil vodou, ale on vás bude krstiť Duchom Svätým.“

 

SPOLOČNÉ MODLITBY VERIACICH

Bratia a sestry, modlime sa k nebeskému Otcovi a prosme ho, aby sme vedeli, podľa príkladu Jána Krstiteľa, pripravovať v našom živote cestu Ježišovi Kristovi.

Ľ.: Pane, vyslyš nás.

- Za Cirkev: aby ako Ján Krstiteľ vedela ohlasovať Božie slovo, ktoré nás volá k obráteniu a k zmene života, prosme Pána.

- Za všetkých, ktorým je zverená verejná služba: aby podporovali spoločné dobro a brali ohľad na každého človeka, prosme Pána.

- Za všetkých kresťanov: aby vykorenili zo svojich sŕdc pýchu a sebeckosť, a tak pripravili cestu Kristovi, prosme Pána.

- Za každého človeka: aby nehľadal zmysel života v pominuteľných veciach, ale v službe lásky k blížnym, prosme Pána.

- Za naše spoločenstvo: aby sme boli nástrojom Krista, ktorý všetkým prináša spásu, a našli medzi sebou nové znaky bratstva a priateľstva, prosme Pána.

Bože, náš Otec a Pastier, ty nechceš, aby sa niektorý z tvojich synov stratil; vyslyš modlitby svojho ľudu a daruj nám silu, aby sme v tomto svete svedčili o láske tvojho Syna. Lebo on žije a kraľuje na veky vekov.

 

 

MODLITBA NAD OBETNÝMI DARMI

Milosrdný Bože, nech ťa uzmieria naše pokorné modlitby a obetné dary, a pretože sa nemôžeme spoliehať na vlastné zásluhy, pomáhaj nám svojou milosrdnou láskou. Skrze Krista, nášho Pána.

 

SPEV NA PRIJÍMANIE

Jeruzalem, postav sa na výšinu a hľaď, aká radosť ti prichádza od tvojho Boha.

 

MODLITBA PO PRIJÍMANÍ

Dobrotivý Otče, vo svojej nesmiernej láske nasýtil si nás duchovným pokrmom; prosíme ťa, daj, aby sme sa účasťou na tejto sviatosti naučili správne hodnotiť pozemské veci a milovať hodnoty nebeské. Skrze Krista, nášho Pána.

-red-
Páčilo sa :
3