13. decembra 2017
Čítaní: 72
KN 50/2017 | Vatikán
Anjel Pána

 „Minulú nedeľu sme začali Advent s pozvaním zotrvávať v bdelosti. Dnes, v druhú nedeľu tohto obdobia prípravy na Vianoce, nám liturgia dáva poznať jeho skutočnú podstatu; je to čas, keď máme v našom živote rozpoznať diery, ktoré treba zaplniť, aby sme vyhladili drsnosti spôsobené pýchou a vytvorili priestor prichádzajúcemu Ježišovi.

Jedným z takých nedostatkov môže byť skutočnosť, že sa nemodlíme alebo sa modlíme málo. Advent je teda vhodným časom na zintenzívnenie modlitby, na to, aby sme duchovnému životu vyhradili dôležité miesto, ktoré mu prináleží.

Iným nedostatkom môže byť chýbajúca láska k blížnemu, najmä voči ľuďom väčšmi odkázaným na pomoc nielen materiálnu, ale aj duchovnú. Sme teda pozvaní, aby sme boli vnímaví na potreby druhých, našich najbližších. Tak ako Ján Krstiteľ, i my môžeme takto dláždiť cesty nádeje v púšti vyprahnutých sŕdc mnohých ľudí.

Každý vrch i kopec [nech sa] zníži“ (Iz 40, 4), pokračuje Izaiáš vo svojej výzve. Vrchmi a kopcami, čo sa majú znížiť, sú namyslenosť, pýcha, arogancia. Tam, kde je povýšenectvo, kde je arogancia, kde je pýcha, tam Pán nemôže prísť. Musíme zaujať postoje miernosti a pokory, nezvyšovať hlas, ale počúvať a hovoriť s miernosťou, a takto pripravovať príchod nášho Pána, ktorý je tichý a pokorný srdcom (porov. Mt 11,29).

Spasiteľ, ktorého očakávame, dokáže premeniť náš život svojou milosťou, mocou Ducha Svätého, mocou lásky. Duch Svätý totiž vlieva do našich sŕdc Božiu lásku, nevyčerpateľný zdroj očistenia, nového života a slobody. Panna Mária naplno zažívala túto skutočnosť, keď sa nechala „pokrstiť“ Duchom Svätým, ktorý ju zalial svojou mocou. Ona, ktorá pripravila príchod Krista plnosťou svojho bytia, nech nám pomáha nasledovať jej príklad a nech vedie naše kroky v ústrety Pánovi, ktorý prichádza.

-VRSK-
Páčilo sa :
1