14. decembra 2017
Čítaní: 539
KN 50/2017 | Liturgia
TRETIA ADVENTNÁ NEDEĽA - B

 ÚVODNÝ SPEV

Radujte sa neprestajne v Pánovi! Opakujem: Radujte sa! Pán je blízko.

 

 

 

MODLITBA DŇA

Láskavý Bože, zhliadni na svoj ľud, ktorý tak túžobne očakáva slávnosť Narodenia Pána, priprav nám srdcia na sviatky našej spásy, aby boli dňami radosti a velebnej oslavy teba. Skrze nášho Pána Ježiša Krista, tvojho Syna, ktorý je Boh a s tebou žije a kraľuje v jednote s Duchom Svätým po všetky veky vekov.

 

PRVÉ ČÍTANIE

(Iz 61, 1 – 2a. 10 - 11)

Duch Pána, Boha, je nado mnou, pretože ma Pán pomazal: poslal ma hlásať radostnú zvesť chudobným, uzdraviť skrúšených srdcom, oznámiť zajatým slobodu, väzneným prepustenie, ohlásiť rok milosti Pána. Radosťou jasám v Pánovi, duša mi plesá v mojom Bohu, pretože ma zaodial rúchom spásy, zahalil ma plášťom spravodlivosti ako ženícha zdobeného vencom, ako nevestu okrášlenú šperkami. Lebo ako zem vydá rastliny a ako záhrada dá vyklíčiť semenu, tak Pán, Boh, dá vyklíčiť spravodlivosti a chvále pred všetkými národmi.

 

RESPONZÓRIOVÝ ŽALM

(Lk 1, 46b - 48. 49 - 50. 53 - 54)

R.: Duša mi plesá v mojom Bohu.

Velebí moja duša Pána a môj duch jasá v Bohu, mojom spasiteľovi, lebo zhliadol na poníženosť svojej služobnice. Hľa, od tejto chvíle blahoslaviť ma budú všetky pokolenia, — R.

lebo veľké veci mi urobil ten, ktorý je mocný, a sväté je jeho meno a jeho milosrdenstvo z pokolenia na pokolenie s tými, čo sa ho boja. — R.

Hladných nakŕmil dobrotami a bohatých prepustil naprázdno.

Ujal sa Izraela, svojho služobníka, lebo pamätá na svoje milosrdenstvo. — R.

 

DRUHÉ ČÍTANIE

(1 Sol 5, 16 - 24)

Bratia, ustavične sa radujte! Bez prestania sa modlite, pri

všetkom vzdávajte vďaky, lebo to je Božia vôľa v Kristovi Ježišovi pre vás! Ducha neuhášajte, proroctvami nepohŕdajte! Ale všetko skúmajte a čo je dobré, toho sa držte! Chráňte sa zla v akejkoľvek podobe! Sám Boh pokoja nech vás celých posvätí, aby sa zachoval váš duch neporušený a duša i telo bez úhony, keď príde náš Pán Ježiš Kristus. Verný je ten, ktorý vás volá, a on to aj urobí.

 

ALELUJOVÝ VERŠ

Aleluja — Duch Pána je nado mnou; poslal ma hlásať radostnú zvesť chudobným. — R.

 

EVANJELIUM

(Jn 1, 6 – 8. 19 - 28)

Bol človek, ktorého poslal Boh, volal sa Ján. Prišiel ako

svedok vydať svedectvo o svetle, aby skrze neho všetci uverili.

On sám nebol svetlo, prišiel iba vydať svedectvo o svetle.

A toto je Jánovo svedectvo: Keď Židia z Jeruzalema poslali

k nemu kňazov a levitov, aby sa ho pýtali: „Kto si ty?“, on vyznal a nič nezaprel. Vyznal: „Ja nie som Mesiáš.“ „Čo teda,“ pýtali sa ho, „si Eliáš?“ Povedal: „Nie som.“ „Si prorok?“ Odpovedal: „Nie.“ Vraveli mu teda: „Kto si? Aby sme mohli dať odpoveď tým, čo nás poslali. Čo hovoríš o sebe?“ Povedal: „Ja som hlas volajúceho na púšti: ,Vyrovnajte cestu Pánovi,‘ ako povedal prorok Izaiáš.“ Tí vyslaní boli spomedzi farizejov. A pýtali sa ho: „Prečo

teda krstíš, keď nie si Mesiáš ani Eliáš, ani prorok?“ Ján im odpovedal: „Ja krstím vodou. Medzi vami stojí ten, ktorého nepoznáte. On prichádza po mne a ja nie som hoden rozviazať mu remienok na obuvi.“ To sa stalo v Betánii za Jordánom, kde Ján krstil.

 

 

SPOLOČNÁ MODLITBA VERIACICH

Bratia a sestry, prosme Pána, ktorý je blízko, aby naše srdcia pretváral radosťou a nádejou z očakávania jeho príchodu.

Ľ.: Príď, Pane Ježišu.

- Modlime sa za Cirkev, aby vedela vnášať Kristovu radostnú zvesť do hodnôt, tradícií a spoločenstiev všetkých ľudí sveta.

- Modlime sa za vedcov, politikov a umelcov, aby spájali svoje úsilie pri budovaní novej civilizácie postavenej na Kristovi.

- Modlime sa za chorých, trpiacich a tých, ktorí sú bez nádeje, aby v sile Kristovho príchodu objavili svoju hodnotu a poslanie pre dnešný svet.

- Modlime sa za nás samých, aby sme vydávali svedectvo o svetle, ktoré sme prijali vo sviatosti krstu.

- Modlime sa za zosnulých (M.), ktorí s dôverou očakávali príchod Pána, aby uvideli jas a svetlo Božieho Baránka.

Pane Ježišu, vyslyš naše prosby a daj, aby sme si čoraz lepšie uvedomovali, že chceš byť stále prítomný uprostred nás. Ty žiješ a kraľuješ na veky vekov.

 

MODLITBA NAD OBETNÝMI DARMI

Dožič nám, Bože, prinášať ti s oddaným srdcom túto obetu, ktorá sprítomňuje eucharistické tajomstvo, a daj, aby v nás uskutočňovala dielo spásy. Skrze Krista, nášho Pána.

 

SPEV NA PRIJÍMANIE

Povedzte sklesnutým na duchu: Vzchopte sa, nebojte sa! Hľa, náš Boh prichádza a prináša nám spásu.

 

MODLITBA PO PRIJÍMANÍ

Prosíme ťa, milostivý Bože, daj nám týmto nebeským pokrmom silu premáhať naše zlé sklony, a tak sa pripraviť na blížiace sa sviatky. Skrze Krista, nášho Pána.

Podľa Direktória spracovala –RED-
Páčilo sa :
0