8. februára 2017
Čítaní: 63
KN 6/2017 | Vatikán
Držme si na hlave prilbu nádeje
Generálna audiencia 1. februára, ktorá bola piatou v roku 2017, opäť patrila téme kresťanskej nádeje. V Aule Pavla VI. zaznel v úvode úryvok z Prvého listu Solúnčanom, kde sa hovorí o „prilbe nádeje“

„V predchádzajúcich katechézach sme začali našu cestu na tému nádej čítajúc v tejto perspektíve nie­ktoré stránky Starého zákona. Teraz chceme objasniť mimoriadny význam, ktorý táto čnosť nadobúda v Novom zákone, keď sa stretáva s novosťou predstavenou Ježišom a udalosťou Veľkej noci. My kresťania sme ženami a mužmi nádeje.“

 

Uveriť vo vzkriesenie mŕtvych
„Komunita Solúnčanov je čerstvo založená, keď jej Pavol píše, a len niekoľko rokov ju delí od Kristovej Veľkej noci. Je to len niekoľko rokov po tom. Preto sa apoštol snaží pochopiť všetky účinky a dôsledky, ktoré táto jedinečná a rozhodná udalosť, čiže zmŕtvychvstanie Pána, predstavuje pre dejiny a pre život každého človeka. Osobitne, ťažkosťou komunity nebolo ani tak uznať Ježišovo zmŕtvychvstanie, všetci v to verili, ale skôr veriť vo vzkriesenie mŕtvych. Áno, Ježiš vstal z mŕtvych, no ťažkosťou bolo veriť, že mŕtvi budú vzkriesení. V tomto zmysle je tento list aktuálnejší viac než kedykoľvek predtým. Zakaždým, keď stojíme zoči--voči našej smrti, či smrti nejakej drahej osoby, cítime, že naša viera je vystavená skúške. Na povrch vychádzajú všetky naše pochybnosti, všetka naša krehkosť a kladieme si otázku: Skutočne bude život po smrti? Budem môcť ešte vidieť a znovu objať ľudí, ktorých som miloval?“

 

Kresťanská nádej je očakávaním niečoho, čo sa už naplnilo
„Svätý Pavol zoči-voči obavám a rozpačitosti komunity pozýva, predovšetkým v skúškach a v tých najťažších chvíľach nášho života, držať pevne na hlave ako prilbu ,nádej na spásu‘. Je to helma. To je kresťanská nádej. Keď sa hovorí o nádeji, môže nás to viesť k tomu, aby sme ju chápali v súlade s bežným významom tohto pojmu, totiž s odvolaním sa na niečo pekné, po čom túžime, čo sa však môže alebo nemusí uskutočniť. Dúfame, že sa tak stane, avšak ktovie... dúfam, je to túžba. Napríklad sa povie: ,Dúfam, že zajtra bude pekne!‘ Vieme však, že nasledujúci deň môže byť, naopak, škaredé počasie. Kresťan­ská nádej taká nie je. Kresťanská nádej je očakávaním niečoho, čo sa už naplnilo. Sú tam dvere a ja dúfam, že k nim dôjdem. Čo musím urobiť? Kráčať k dverám. Som si istý, že k nim dôjdem. Taká je kresťanská nádej: mať istotu, že som na ceste smerom k niečomu, čo už je, a nie čo by som chcel, aby bolo. Toto je kresťanská nádej. Kresťan­skou nádejou je očakávanie niečoho, čo je už dosiahnuté a čo sa pre každého z nás istotne uskutoční. Rovnako naše zmŕtvychvstanie, ako aj zmŕtvychvstanie drahých zosnulých, nie je teda niečím, čo by sa mohlo stať alebo nie, ale je to istá skutočnosť, nakoľko je zakorenená v udalosti Kristovho zmŕtvychvstania. Dúfať teda znamená učiť sa žiť v očakávaní. Toto nie je ľahké, no dá sa to naučiť: žiť v očakávaní. Dúfať znamená, a zároveň v sebe zahŕňa, pokorné srdce, chudobné srdce. Jedine chudobný človek vie očakávať. Ten, kto je už plný seba samého a svojho vlastníctva, nevie vložiť svoju nádej do ničoho iného, než do seba samého.“

 

Budeme navždy s Pánom
„Svätý Pavol ďalej píše: ,On za nás zomrel, aby sme žili spolu s ním, či už bdieme, alebo spíme‘ (1 Sol 5, 10). Tieto slová sú vždy dôvodom veľkej útechy a pokoja. Sme teda povolaní modliť sa aj za milované osoby, ktoré nás opustili, aby žili s Kristom a aby boli v plnej jednote s nami. Jedna vec, ktorá sa veľmi dotýka môjho srdca, je výraz sv. Pavla, ktorým sa vždy obracia na Solúnčanov. Mňa osobne napĺňa istotou nádeje. Hovorí takto: ,A tak budeme navždy s Pánom‘ (1 Sol 4, 17). Aké krásne! Všetko prejde. Avšak po smrti budeme navždy s Pánom. Je to úplná istota nádeje, tá istá ako tá, ktorá dávno predtým viedla Jóba k zvolaniu: ,Som presvedčený, že môj Obranca žije... Veru, ja sám ho uvidím. Moje oči ho uzrú‘ (Jób 19, 25. 27). A tak budeme navždy s Pánom. Veríte tomu? Pýtam sa vás: Veríte tomu? Aby sme mali trochu viac sily, pozývam vás trikrát vysloviť: ,Navždy budeme s Pánom.‘“

–VRSK–
Páčilo sa :
0