6. februára 2018
Čítaní: 175
KN 6/2018 | Vatikán
Božie slovo treba prijať do srdca
NA GENERÁLNEJ AUDIENCII V STREDU 31. JANUÁRA NA SVÄTOPETERSKOM NÁMESTÍ PÁPEŽ FRANTIŠEK HOVORIL O ÚLOHE BOHOSLUŽBY SLOVA VO SVÄTEJ OMŠI AKO O DIALÓGU MEDZI BOHOM A JEHO ĽUDOM
Po tom, ako sme sa pristavili pri úvodných obradoch, teraz budeme uvažovať o liturgii slova, ktorá je konštitutívnou časťou, lebo sa schádzame práve pre to, aby sme
počúvali to, čo Boh pre nás vykonal a čo má ešte v úmysle vykonať. Je to skúsenosť, ktorá sa deje ,naživo‘, a nielen ako niečo referované z počutia, pretože ,keď sa v Cirkvi číta Sväté písmo, sám Boh hovorí k svojmu ľudu, a Kristus, prítomný vo svojom slove, ohlasuje evanjelium‘ (Všeobecné smernice Rímskeho misála, 29; porov. Sacrosanctum concilium, 7; 33).“ 
 
Otvorme srdce Božiemu slovu
„A koľkokrát sa popritom, ako sa číta Božie slovo, robia komentáre: ,Pozri na toho, pozri na tú, na ten klobúk, čo má na sebe, je to na smiech.‘ A začína sa s poznámkami. Či to tak nie je? Je to tak? Máme mať takéto komentáre, keď sa číta Božie slovo? Pýtam sa vás: musíme to robiť? Nie! Lebo ak klebetíš s ľuďmi, nepočuješ Božie slovo. Keď sa číta Božie slovo v Biblii – prvé čítanie, druhé čítanie, responzóriový žalm a evanjelium – musíme počúvať, otvoriť si srdce, lebo sám Boh k nám hovorí, a nie myslieť na iné veci či hovoriť o inom. Vysvetlím vám, čo sa deje pri tejto bohoslužbe slova.“
 
Musíme počúvať
„Stránky Biblie tu prestávajú byť písomnosťou, aby sa stali živým slovom vysloveným Bohom. Je to Boh, ktorý prostredníctvom toho, kto číta, k nám hovorí, obracia sa na nás, ktorí počúvame s vierou. Duch, ,ktorý hovoril prostredníctvom prorokov‘ (Krédo) a inšpiroval posvätných autorov, pôsobí tak, že ,Božie slovo v srdciach spôsobuje to, čo v ušiach zaznelo‘ (Lekcionár, Úvod, 9). Avšak na počúvanie Božieho slova je potrebné mať aj otvorené srdce, aby sme slová prijali do srdca. Boh hovorí a my ho počúvame, aby sme potom uviedli do praxe to, čo sme počuli. Je veľmi dôležité počúvať. Keď sa pri svätej omši začne s čítaniami, započúvajme sa do Božieho slova. Potrebujeme ho počúvať! Je to totiž otázka života, ako nám to dobre pripomína úderné vyjadrenie, že ,nielen z chleba žije človek, ale z každého slova, ktoré vychádza z Božích úst‘ (Mt 4, 4). V tomto zmysle hovoríme o liturgii slova ako o ,stole‘, ktorý nám Pán prestiera, aby sýtil náš duchovný život. Táto liturgická hostina je veľmi bohatá, hlboko načiera z pokladov Biblie, tak zo Starého zákona, ako aj z Nového zákona, lebo v nich Cirkev hlása jedno a to isté Kristovo tajomstvo. Túžim tu pripomenúť aj dôležitosť responzóriového žalmu, ktorého funkcia je pomôcť rozjímať nad tým, čo sme si prv vypočuli v čítaní. Je dobré, ak sa hodnota žalmu pozdvihne spevom, aspoň v refréne.“
 
Nenahradzujme Božie slovo
„Liturgické prednášanie čítaní, spolu so spevmi prevzatými zo Svätého písma, vyjadruje a podporuje jednotu cirkevného spoločenstva, sprevádzajúc životnú cestu všetkých i každého jednotlivo. Takto chápeme, prečo sa zakazujú niektoré subjektívne rozhodnutia, ako napríklad vynechanie čítaní či ich náhrada nebiblickými textami. Nuž niekto, ako som počul, keď je nejaká nová správa, číta noviny, lebo je to správa dňa. Nie! Božie slovo je Božím slovom! Noviny môžeme čítať potom, ale tu sa číta Božie slovo. Je to Pán, ktorý k nám hovorí. Nahradiť toto Slovo inými vecami ochudobňuje a ohrozuje dialóg medzi Bohom a jeho modliacim sa ľudom. Hľadajme preto dobrých lektorov, takých, čo vedia čítať, nie takých, ktorí si mrmlú a nič nie je rozumieť. Musia sa pripraviť a nacvičiť si to pred svätou omšou, aby to dobre prečítali. Toto vytvára atmosféru vnímavého ticha. Vieme, že Pánovo slovo je nevyhnutná pomoc nato, aby sme sa nestratili, ako si to dobre uvedomuje žalmista, ktorý sa na Pána obracia s vyznaním: ,Tvoje slovo je svetlo pre moje nohy a pochodeň na mojich chodníkoch‘ (Ž 119, 105). Ako by sme sa mohli zhostiť nášho pozemského putovania, s jeho námahami a skúškami, bez toho, aby sme boli pravidelne vyživovaní a osvetľovaní Božím slovom, ktoré zaznieva v liturgii?“
 
Nechajme pôsobiť Božie slovo
„Istotne nestačí počúvať ušami bez toho, aby sme zrno Božieho slova prijali do srdca a umožnili mu priniesť ovocie. Pôsobenie Ducha Svätého, ktorý robí odpoveď účinnou, potrebuje srdcia, ochotné pracovať a dať sa zušľachťovať, aby tak to, čo sme si vypočuli pri svätej omši, prešlo do každodenného života. Božie slovo v nás spôsobuje proces napredovania. Počúvame ho ušami, prechádza do srdca – nezostáva v ušiach, ale musí prísť do srdca – a zo srdca prechádza do rúk, do dobrých skutkov. Toto je cesta, ktorú v nás koná Božie slovo: z uší do srdca a do rúk. Učme sa tomuto.“
–VRSK–
SNÍMKA: PROFIMEDIA.SK
Páčilo sa :
0