13. februára 2018
Čítaní: 121
KN 7/2018 | Vatikán
Homília musí byť dobre pripravená
Generálna audiencia sa 7. februára pre daždivé počasie konala pod strechou Auly Pavla VI. Napriek tomu, že má kapacitu 8 000 miest, nedokázala pojať všetkých pútnikov, ktorí prišli na stretnutie s pápežom Františkom. Medzi nimi boli i veriaci zo Slovenska a zastúpenie mali aj zahraniční Slováci z Rumunska.

 Svätý Otec v rámci cyklu katechéz o svätej omši nadviazal na tému z predchádzajúcej stredy o liturgii slova, pričom sa tentoraz osobitne zameral na evanjelium a homíliu.

 
Evanjelium
„Dialóg medzi Bohom a jeho ľudom, rozvinutý v omšovej liturgii slova, dosahuje vrchol pri prednese evanjelia. Tak ako Kristove tajomstvá osvetľujú celé biblické zjavenie, v liturgii slova evanjelium predstavuje svetlo na pochopenie biblických textov, ktoré mu predchádzajú tak zo Starého, ako aj z Nového zákona. Preto samotná liturgia odlišuje evanjelium od ostatných čítaní a vyznačuje ho osobitnou poctou a prejavmi uctievania. Totiž čítanie z neho je vyhradené vysvätenému služobníkovi, ktorý ho ukončuje pobozkaním knihy; počúvame ho v stoji a robíme si znak kríža na čele, na ústach a na hrudi; sviece a kadidlo vzdávajú úctu Kristovi, ktorý prostredníctvom evanjeliového čítania dáva znieť svojmu účinnému slovu. Cez tieto znaky si zhromaždenie uvedomuje prítomnosť Krista, ktorý mu adresuje ,dobrú zvesť‘, ktorá obracia a premieňa. Toto dianie predstavuje priamy rozhovor, ako o tom svedčia aj aklamácie, ktorými odpovedáme na prednes: ,Sláva tebe, Pane‘ a ,Chvála tebe, Kriste‘. Na počúvanie evanjelia vstávame, pretože je to Kristus, ktorý tam k nám hovorí. A z tohto dôvodu sme pozorní, lebo tu ide o priamy rozhovor. Je to Pán, ktorý k nám hovorí. Takže pri svätej omši čítame evanjelium nie preto, aby sme sa dozvedeli, ako sa udalosti vyvíjali, ale evanjelium počúvame preto, aby sme si uvedomovali, čo Ježiš kedysi urobil a povedal. A to slovo je živé; Ježišovo slovo, ktoré je v evanjeliu, je živé a prichádza do môjho srdca. Preto je veľmi dôležité počúvať Božie slovo s otvoreným srdcom, lebo je to živé slovo.“
 
Homília nie je prednáškou
„Kristus si na doručenie svojho posolstva adresátom poslúži aj slovom kňaza, ktorý po evanjeliu prednáša homíliu. Homília nie je nejakým príležitostným prejavom, nie je ani
katechézou, ako táto, ktorú práve robím. A nie je ani prednáškou či lekciou. Homília je niečo iné. Čím je homília? ,Je pokračovaním v dialógu medzi Pánom a jeho ľudom‘ (Apoštolská exhortácia Evangelii gaudium, 137), aby našiel naplnenie v živote. Opravdivou exegézou evanjelia je náš svätý život! Pánovo slovo končí svoju púť tým, že sa v nás stelesňuje, uplatňujúc sa v skutkoch, tak ako sa to udialo u Márie a svätých. Spomeňte si, čo som povedal naposledy: Pánovo slovo vchádza ušami, vstupuje do srdca a prechádza do rúk, do dobrých skutkov. Homília tiež nasleduje Pánovo slovo a vykonáva túto púť, aby nám pomohla v tom, aby Pánovo slovo dorazilo k rukám, prechádzajúc srdcom.“ Vnútorne sa pripraviť na homíliu „Ten, kto prednáša homíliu – kňaz, diakon či biskup, musí dobre vykonať svoje ministérium, venujúc skutočnú službu všetkým tým, ktorí sa zúčastňujú na svätej omši. Avšak aj tí, čo ho počúvajú, si musia konať svoj diel práce. Predovšetkým venovaním náležitej pozornosti, čiže zaujatím správneho vnútorného rozpoloženia, bez subjektívnej požadovačnosti, uvedomujúc si, že každý kazateľ má svoje prednosti aj limity. Ak je niekedy príčinou nezáživnosti dlhá, nevýstižná či nezrozumiteľná homília, inokedy je, naopak, prekážkou predsudok. A ten, kto prednáša homíliu, si musí byť vedomý, že tu nekoná v nejakej svojej veci, ale keď káže, dáva hlas Ježišovi, káže Ježišovo slovo. Homília musí byť dobre pripravená a musí byť krátka, stručná! Raz mi rozprával jeden kňaz, ako zašiel do iného mesta, kde bývali jeho rodičia, a otec mu povedal: ,Vieš, teším sa, lebo s mojimi priateľmi sme našli kostol, kde je svätá omša bez kázne!‘ Koľkokrát vidíme, že počas kázne niektorí zadriemu, iní klebetia alebo si vyjdú von zafajčiť... Preto, prosím vás, nech je homília stručná, ale dobre pripravená. A ako sa pripravuje homília, milí kňazi, diakoni, biskupi? Modlitbou, štúdiom Božieho slova a urobením jasnej a stručnej syntézy; nemá prevyšovať desať minút, prosím.“
–VRSK–
SNÍMKA: PROFIMEDIA.SK
Páčilo sa :
0