20. februára 2013
Čítaní: 17 279
KN 8/2013 | Listáreň
Generálna svätá spoveď – príprava, obsah a význam
všeobecná spoveď od kajúcnika vyŽaduje, aby zopakoval niekoľko alebo všetky sväté spovede svojho doterajšieho Života. Má pozitívne účinky a prehlbuje jeho duchovný Život. VyŽaduje si dôkladnú prípravu modlitbou, spytovaním svedomia a vzbudením ľútosti

Vážená redakcia,
v Pôstnom období by som si chcela vykonať generálnu svätú spoveď, neviem však, ako sa na ňu pripraviť. Mám si svoje veľké previnenia napísať na papier, aby som na voľačo nezabudla? Mám sa vyspovedať aj z už vyznaných hriechov, ktoré sa mi často vynárajú v mysli a hľadám na ne ospravedlnenia, alebo z toho, že sa neviem zmieriť s tým, čo som prežila či zanechala? Objasnite, prosím, prípravu, obsah a význam generálnej svätej spovede. Ďakujem.
TATIANA, Košická arcidiecéza


 

Milá Tatiana,
spoveď, v ktorej opakujeme predošlé spovede, nazývame generálnou alebo všeobecnou spoveďou. Generálna spoveď je zopakovanie niekoľ­kých alebo všetkých spovedí doterajšieho života. Kedy je generálna spoveď nutná, užitočná, škodlivá?
Generálna spoveď je nutná vtedy, keď je morálne isté, že niektorá predchádzajúca spoveď bola neplatná. O čo ide? Človek, ktorý pri spovedi vedome a úmyselne zatají ťažký hriech, pácha svätokrádež. Svätokrádež je ťažký hriech. Kto sa spovedá svätokrádežne, nielenže nemá odpustené hriechy, ale pácha nový ťažký hriech.
Na začiatku generálnej spovede povieme spovedníkovi, prečo chceme takúto spoveď vykonať: či z nutnosti, alebo dobrovoľne. Kto koná generálnu spoveď z nutnosti, kto ju teda koná preto, lebo jeho predošlé spovede boli neplatné, musí povedať i to, koľko svätokrádežných spovedí vykonal a koľko ráz pristúpil k prijímaniu svätokrádežne. Potom povie hriechy, ktoré spáchal od po-s­lednej spovede. Nakoniec sa vyspovedá z hriechov, ktoré zatajil, aj z tých, z ktorých sa spovedal v predošlých neplatných spovediach. Ak sme však niečo zabudli pri spovedi vyznať, stačí to povedať pri najbližšej spovedi. Ak sme niečo „zabudli“ pri spovedi povedať, spoveď preto nie je neplatná. Iné je zabudnúť a iné zatajiť. Generálnu alebo všeobecnú spoveď však môže vykonať aj ten, kto sa vždy spovedal dobre.
Užitočná generálna spoveď je pre tých, ktorí z nej môžu mať duchovné ovocie, napríklad hlbšiu ľútosť, pevnejšie predsavzatie, väčší vnútorný pokoj, odpustenie viacerých časných trestov. Takáto spoveď sa odporúča tým, čo majú nejakú pochybnosť o predchádzajúcich spovediach, v ťažkej chorobe, pred sobášom, pred vysviackou, pred rehoľ­nými sľubmi, pri misiách, pri exercíciách, pred strieborným alebo zlatým sobášom a podobne. Keď nám spovedník neodporúča vykonať si generálnu spoveď, máme ho poslú­ch­nuť. Škodlivé je, ak z nej vzniknú nové úzkosti alebo iné duchovné škody. Zakazuje sa škrupulóznym – nezdravo, prehnane úzkostlivým, a neodporúča sa tým, ktorí si už generálnu spoveď vykonali.
Na generálnu spoveď sa môžete pripraviť predovšetkým modlitbou, spytovaním svedomia a vzbudením si ľútosti nad hriechmi. Na spytovanie svedomia nájdete v súčasnosti v katolíckych kníhkupectvách mnoho podnetných schém. Hriechy si môžete napísať aj na papier, v spovedi ich prečítať a potom tento papier diskrétne znehodnotiť, aby sa nedostal do nepovolaných rúk. Taktiež je vhodné dohodnúť sa vopred so spovedníkom aj na vhodnom čase, aby generálna spoveď mohla prebehnúť bez náhlenia a nervozity na vašu spokojnosť. Preto odporúčam, aby ste si generálnu spoveď vykonali mimo obdobia, keď na spoveď prichádza väčší počet kajúcnikov.  
Prajem vám, aby generálna spoveď bola silným impulzom pre váš kresťanský život a priniesla bohaté duchovné ovocie.

ALEXANDER KNORR
Autor je kňaz, špirituál v Kňazskom
seminári sv. Cyrila a Metoda v Bratislave
Páčilo sa :
37