1. marca 2018
Čítaní: 167
KN 9/2018 | Vatikán
Ponúkajme liek modlitby i almužny
Aj tento rok Svätý Otec František adresoval veriacim na Pôstne obdobie osobitné posolstvo. Ako jeho téma bol vybraný citát z Matúšovho evanjelia: „A pretože sa rozmnoží neprávosť, v mnohých vychladne láska“ (Mt 24, 12).

„Táto veta sa nachádza v rozhovore o konci sveta situovanom na Olivovú horu v Jeruzaleme – práve tam, kde sa začne Pánovo utrpenie. Ježiš v odpovedi na otázku učeníkov ohlasuje veľké súženie a opisuje situáciu, v ktorej sa môže ocitnúť spoločenstvo veriacich: uprostred bolestných udalostí vystúpia falošní proroci a mnohých zvedú, takže bude hroziť, že v srdciach vychladne láska, ktorá je jadrom celého evanjelia.“

 
Falošní proroci
„Keď počúvame tento úryvok, pýtame sa: aké podoby môžu nadobúdať falošní proroci? Môžu byť ako ,zaklínači hadov‘, využívajúci ľudské emócie, aby z ľudí spravili otrokov a priviedli ich tam, kde chcú. Koľkí žijú v domnienke, že si vystačia sami, až sa napokon stanú obeťami osamelosti! Ďalší falošní proroci sú ,šarlatáni‘, ktorí ponúkajú jednoduché a rýchle riešenia na utrpenie; prostriedky, ktoré sa napokon ukážu ako úplne neúčinné: koľkým mladým sa ponúka ako ,všeliek‘ droga či postoj ,použi a zahoď‘; alebo ľahká, no nečestná možnosť zárobku! Každý z nás je preto povolaný v srdci rozlišovať a skúmať, či ho neohrozujú klamstvá týchto falošných prorokov.“
 
Studené srdce
„Dante Alighieri vo svojom opise pekla predstavuje diabla, ako sedí na tróne z ľadu; prebýva totiž v ľadovom chlade vyhasnutej lásky. Položme si teda otázku: ako v nás chladne láska? Aké signály nám naznačujú, že láske v nás hrozí vychladnutie? To, čo ochladzuje lásku, je predovšetkým chamtivosť po peniazoch, ktorá je ,koreňom všetkého zla‘ (1 Tim 6, 10). Nasleduje odmietanie Boha, konkrétne to, že nehľadáme jeho útechu a dávame prednosť svojmu zúfalstvu pred jeho Slovom a sviatosťami. To všetko sa napokon obracia na násilie voči tým, ktorých považujeme za ohrozenie našich ,istôt‘: ešte nenarodenému dieťaťu chorému, starcovi, pocestnému, cudzincovi, ale aj blížnemu, ktorý nezodpovedá našim očakávaniam.“
 
Čo robiť?
„Možno vidíme vo svojom vnútri i okolo nás práve opísané znaky, no Cirkev, naša matka a učiteľka, nám v tomto pôstnom čase spolu s niekedy trpkou medicínou pravdy ponú­ka aj sladký liek modlitby, dávania almužny a pôstu. Ak venujeme viac času modlitbe, umožníme nášmu srdcu odhaliť skryté lži, ktorými klameme seba samých; aby sme mohli konečne hľadať útechu v Bohu. On je náš Otec a chce, aby sme mali život. Dávanie almužny nás zasa oslobodzuje od chamtivosti a pomáha nám odhaliť, že druhý je mojím bratom: to, čo vlastním, nikdy nie je iba moje. Ako veľmi by som si želal, aby sa dávanie milodarov stalo pre všetkých skutočným a bežným životným postojom! Ako veľmi by som si želal, aby sme ako kresťania nasledovali príklad apoštolov a videli v možnosti podeliť sa s druhými o to, čo máme, konkrétne svedectvo o spoločenstve prežívanom v Cirkvi. No veľmi by som si želal, aby sme aj svoje každodenné stretnutia s bratmi, ktorí nás prosia o pomoc, chápali ako výzvu Božej prozreteľnosti: každý milodar je totiž príležitosťou podieľať sa na Božej starostlivosti o jeho deti. A ak on dnes použije mňa, aby pomohol bratovi či sestre, či sa zajtra nepostará o moje potreby ten, ktorého vo veľkodušnosti nik nepredstihne? Napokon Pôst oslabuje náš sklon k násiliu, odzbrojuje nás a je dôležitou príležitosťou na rast. Pôst nás obnažuje, robí nás pozornejšími voči Bohu a blížnemu, prebúdza v nás vôľu poslúchať Boha, ktorý jediný dokáže nasýtiť náš hlad.“
 
Veľkonočný oheň
„Pozývam predovšetkým všetkých členov Cirkvi, aby sa horlivo vydali na cestu Pôstnym obdobím za pomoci dávania almužny, pôstu a modlitby. Ak sa nám niekedy zdá, že
v mnohých srdciach láska chladne, nikdy to tak nie je v Božom Srdci! Boh nám daruje vždy novú možnosť, aby sme opäť začali milovať. Na vigíliu Veľkej noci znovu zažijeme obrad zapálenia veľkonočnej sviece: svetlo sviece zažatej od ,nového ohňa‘ krok za krokom odoženie tmu a ožiari liturgické zhromaždenie. ,Svetlo Ježiša Krista, ktorý slávne vstal z mŕtvych, nech zaženie tmu z našich sŕdc a myslí‘, aby sme všetci mohli zažiť skúsenosť emauzských učeníkov.“
ZDROJ: WWW.KBS.SK
SNÍMKA: WWW.FLICKR.COM/BERNARD/CC
Páčilo sa :
0