Inzercia

Periodicita:  týždenník
Náklad:  72 000 ks
Rozsah:  32 strán
Farebnosť:  4 + 4
Formát:   222 x 310 mm

Katolícke noviny vychádzajú každý utorok s dátumom nasledujúcej nedele.

Etika inzerovania v Katolíckych novinách: Inzeráty propagujúce alkohol, cigarety, zdraviu škodlivé produkty, násilie, erotiku, žiadosti o dary, pôžičky od nebankových inštitúcií a inzeráty, ktoré sú morálne a eticky nevhodné, graficky nevkusné (priamo i nepriamo), nezrozumiteľné, nejasné alebo propagujú protikresťanský štýl života či nepravdivú myšlienku (obrazne, slovne, kontextom), nebudeme uverejňovať.

Riadková inzercia

(rubriky Blahoželáme, Spomíname, Ďakujeme, Kúpa, Predaj, Rozličné, Zoznámenia)

Ako podať inzerát?
Text inzerátu, meno a adresu podávateľa doručte:

 •   poštou na adresu: Katolícke noviny – inzercia, P. O. Box 276, 810 00 Bratislava 1,
 •   e-mailom na: riadkova@katolickenoviny.sk,
 •   osobne (Bratislava, Kapitulská 5) od pondelka do štvrtka od 9.00 do 16.00 h, v piatok od 9.00 do 13.00 h.

Prosíme inzerentov, aby pri zasielaní podkladov na inzerát neduplikovali ani nekombinovali spôsoby podania (napr. text e-mailom, fotografiu poštou), ale objednávku dodali naraz, kompletne a v definitívnej verzii.

Cenník riadkovej inzercie pre občanov (platný od 22. 10. 2014)

Slová  Cena bez DPH Cena
s 20 % DPH
1 slovo

0,20 €

0,24 €

1 tučné slovo

0,40 €

0,48 €

1 farebné slovo

0,80 €

0,96 €

Fotografie Cena bez DPH Cena
s 20% DPH
foto (23 x 27 mm) (ide o velkosť fotografie uverejnenej v novinách, na veľkosti originálu nezáleží)

4,48 €

5,38 €

foto (šírka stĺpca x 27 mm)

8,96 €

10,75 €

foto (šírka stĺpca x 35 mm)

13,44 €

16,13 €

foto (šírka stĺpca x 50 mm)

17,92 €

21,50 €

jednoduchá fotografia v strede stĺpca

8,96 €

10,75 €

farebné  foto 100 % prirážka

 

Rámiky Cena bez DPH Cena
s 20% DPH
jednoduchý rámik

1,99 €

2,39 €

tučný/dvojitý rámik

3,98 €

4,78 €

podfarbenie inzerátu (+ cena rámika)

4,15 €

4,98 €

príplatok za inú farbu rámika, než je obvyklá pre danú rubriku, 100 %

Ostatné služby Cena bez DPH Cena s 20% DPH
manipulačný poplatok pri inzerátoch na značku (na poštovné pri uverejnení inzerátu 1x + posielaní odpovedí v rámci SR; pri viacnásobnom opakovaní sa poštovné primerane zvyšuje; poštovné do zahraničia podľa aktuálneho cenníka Slovenskej pošty)

2,20 €

2,64 €

príplatok za graficky upravený riadok, prázdny riadok, nový odsek

1,19 €

1,43 €

príplatok za dlhodobé umiestnenie v rubrikách Kúpa, Predaj, Rozličné (podľa možností)

39,83 €

47,80 €

príplatok za jednorazové umiestnenie v rubrike (podľa možností)

1,99 €

2,39 €

Cenník riadkovej inzercie pre právnické osoby, organizácie, firmy, podnikateľov, živnostníkov a pod. (platný od 22. 10. 2014)

Slová Cena bez DPH Cena
s 20% DPH
1 slovo

0,40 €

0,48 €

1 tučné slovo

0,80 €

0,96 €

1 farebné slovo

1,60 €

1,92 €

Fotografie Cena bez DPH Cena
s 20% DPH
foto (23 x 27 mm)

8,96 €

10,75 €

príplatok za farebné foto 100 %

Rámiky Cena bez DPH Cena
s 20% DPH
jednoduchý rámik

3,98 €

4,78 €

tučný/dvojitý rámik

7,97 €

9,56 €

podfarbenie inzerátu (+ cena rámika)

8,30 €

9,96 €

 príplatok za inú farbu rámika, než je obvyklá pre danú rubriku, 100 %

Ostatné služby Cena bez DPH Cena
s 20% DPH
príplatok za graficky upravený riadok, prázdny riadok, nový odsek

2,39 €

2,87 €

príplatok za dlhodobé umiestnenie v rubrikách Kúpa, Predaj, Rozličné (podľa možností)

79,67 €

95,60 €

príplatok za jednorazové umiestnenie v rubrike (podľa možností)

3,98 €

4,78 €

Firmy môžu použiť max. 250 slov, max. 2 graficky upravené riadky, max. foto 23 x 27 mm (väčšie fotografie budú účtované podľa cenníka plošnej inzercie 4,65 € za 1 cm2 + 20% DPH.

Podmienky na uverejňovanie riadkovej inzercie

 • 1 slovo = všetko, čo sa oddeľuje medzerou alebo lomkou, pri dodržaní pravidiel pravopisu a strojopisu. Telefónne číslo účtujeme ako 4 slová. Inzeráty prechádzajú jazykovou úpravou.
 • V rubrikách Blahoželáme, Spomíname, Ďakujeme dávame meno oslávenca/zosnulého vždy tučne.
 •  Podnikatelia, živnostníci, firmy, organizácie a iné právnické osoby, ktoré potrebujú faktúru (daňový doklad), musia v objednávke uviesť fakturačnú adresu, IČO a IČ DPH (ak ho majú).
 • Telefonické objednávky neprijímame (výnimku tvorí len nahlásenie opakovania už uverejneného inzerátu).
 • Ponuky zájazdov, inzeráty realitných maklérov a kancelárií prijímame len do plošnej inzercie.
 • Fotografie k e-mailovým objednávkam posielajte ako samostatnú prílohu vo formáte tif alebo jpg (nevkladajte do textového súboru), rozlíšenie 600 dpi. Pri elektronických aj papierových fotografiách dbajte na kvalitu – zaostrenie, osvetlenie, dostatočnú veľkosť – upravíme podľa potreby my.
 • Objednávky do rubrík Blahoželáme a Spomíname považujeme za záväzné.
 • Inzeráty v rubrikách Ďakujeme, Kúpa, Predaj, Rozličné, Zoznámenia uverejňujeme po úhrade.
 • Na riadkové inzeráty neposkytujeme zľavy.
 • Pri objednávke opakovaného uverejnenia inzerátu text nemožno v priebehu uverejňovania meniť.
 • Obťahy ani výtlačky novín s riadkovými inzerátmi štandardne nezasielame.
 • Redakcia si vyhradzuje právo na časový posun uverejnenia inzerátu z kapacitných dôvodov a nepovažuje to za dôvod na reklamáciu. Vzťahuje sa to aj na neskoršie uverejnenie inzerátu zapríčinené oneskoreným doručením kompletných podkladov inzerátu alebo jeho úhrady.
 • Najnižšia možná hodnota inzerátu pre občana je 2,50 € + DPH, pre podnikateľov, živnostníkov, firmy, organizácie a iné právnické osoby 5 € + DPH.
 • Na možnosti stornovania riadkového inzerátu sa informujte telefonicky – závisí od aktuálnej situácie, storno poplatok vypočítame individuálne.
 • Ku všetkým cenám účtujeme 20 % DPH.
 • Inzeráty posielajte najmenej 3 týždne pred žiadaným termínom uverejnenia.
 • Ak doručíte objednávku poštou, pošleme vám poštovú poukážku; ak inzerát pošlete e-mailom, pošleme vám e-mailom dispozície na úhradu; pri osobnej návšteve sa platí v hotovosti.
 • Adresy inzerentov nevydávame. Ak odpoviete na inzerát, obálku s odpoveďou označte číslom a značkou a pošlite ju na adresu: Katolícke noviny – inzercia, P. O. Box 276, 810 00 Bratislava 1. Váš list odovzdáme inzerentovi neotvorený. Neoznačené ponuky nemôžeme doručiť. Odpovede prijímame do jedného mesiaca po uverejnení inzerátu.
 • Redakcia si vyhradzuje právo upraviť, skrátiť alebo neprijať nevhodné inzeráty. Podmienku úprav si redakcia vyhradzuje osobitne v rubrikách Spomíname, Blahoželáme, Ďakujeme, aby sa predišlo uverejňovaniu textov, ktoré opakujú, preberajú alebo parafrázujú texty iných inzerentov, veršíky, ktoré nespĺňajú formu potrebnej piety alebo sú v rozpore s teologickými pravdami.
 • Redakcia nezodpovedá za obsah inzerátov.

 

Plošná inzercia

 Tu si môžete stiahnuť verziu cenníka v PDF

Vizuál Plocha Rozmery v mm šírka x výška Plochav cm2 Cena v € bez DPH Cena v  s DPH
1. 1/1 (celá strana) 206 x 253 521 2490 € 2988 €
2. 1/2 horizont. 206 x 125 257 1295 € 1554 €
3. 1/2 vertikál. 100,8 x 253 257 1295 € 1554 €
4. 1/3 horizont. 206 x 82 169 830 € 996 €
5. 1/3 vertikál. 65,8 x 253 169 830 € 996 €
6. 1/4 klasická 100,8 x 125 126 630 € 756 €
7. 1/4 horizont. 206 x 60 124 630 € 756 €
8. 1/4 vertikál. 48,2 x 253 122 630 € 756 €
9. 1/8 horizont. 100,8 x 60 60 315 € 378 €
10. 1/8 vertikál. 48,2 x 125 60 315 € 378 €

Pri neštandardných rozmeroch plošných inzerátov fakturujeme 4,65 € (140 Sk) bez DPH za 1 cm2 .

Pravidlá inzerovania

Objednávku inzercie pošlite e-mailom na adresu plosna@katolickenoviny.sk a zároveň poštou na adresu Katolíckych novín. Objednávka musí obsahovať: názov objednávateľa, adresu objednávateľa, IČO, IČ DPH, číslo účtu objednávateľa, telefonický kontakt na objednávateľa, rozmer inzercie, číslo KN, do ktorého si inzerciu objednáva. Podklady na inzerát treba poslať najneskôr 14 dní pred termínom uverejnenia vo formáte jpg, pdf alebo tif na adresu plosna@katolickenoviny.sk. Pri nových objednávateľoch vystavujeme faktúry za plošnú inzerciu vopred formou zálohovej faktúry.

Zľavy

 1. za opakovanie (iba v číslach idúcich po sebe)

   3 – 5x  5 %
   6 – 15x  10 %
   16 a viackrát  15 %
 2. zľava pre sprostredkovateľské agentúry 15 %
 3. Individuálna zľava po vzájomnej dohode s klientom.

Storno a reklamácie

Bez poplatku možno stornovať inzerát najneskôr 10 dní pred redakčnou uzávierkou, ktorá je vždy v piatok do 10.00. V období redakčného spracovania možno inzerát stornovať najneskôr 5 dní pred redakčnou uzávierkou. Poplatok za storno je50 % z ceny inzerátu bez DPH. Reklamácie možno uplatniť do 14 dní od uverejnenia inzerátu. Spôsob vysporiadania sa bude riešiť jednotlivo.

Technické parametre

Formát strany (zrkadlo)

215 x 255 mm

Počet stĺpcov (4)

šírka

1

50 mm

2

105 mm

3

160 mm

4

215 mm

Výška stĺpcov

255 mm

Tlačový raster

40 liniek cm/LPC

4-farebný film + ČB film

ofsetový pozitív

Tlač

rotačný ofset